Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4704/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α' 133) ΑΔΑ: ΩΦ7746ΜΠ3Ζ-65Τ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2189/2020

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 71Ε ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.4704/2020 (Α' 133) ΑΔΑ: 6ΗΚΨ46ΜΠ3Ζ-ΝΙΖ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΟΛ.1089/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4499/2017 (Α΄176/21.11.2017) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 ΤΟΥ Ν.4532/2018 (Α΄63/5.4.2018) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ.(ΑΔΑ:667Γ46ΜΠ3Ζ-572)


ΠΟΛ.1228/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201).(ΑΔΑ:9Ρ3Λ46ΜΠ3Ζ-Φ12)


ΠΟΛ.1235/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199).(ΑΔΑ:6Π8746ΜΠ3Ζ-Τ6Β)


Ε 2177/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α') "ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΔΑ: 69ΛΘ46ΜΠ3Ζ-ΖΓΙ


ΕΑΔΔΗΣΥ/1081/2021

α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. β. Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. ΑΔΑ:Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ


6442/2020

Διαδικασία μετατάξεων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄133), απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


Ε.2204/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 298 ΤΟΥ ν.4738/2020 (Α' 207)ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43Α ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021ΑΔΑ:6Θ7Ο46ΜΠ3Ζ-5ΞΕ


Ε.2042/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4599/2019, ΦΕΚ Α΄40/4-3-2019 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 4307/2014 ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ).(ΑΔΑ: ΩΑΞ846ΜΠ3Ζ-ΩΦΝ)


ΠΟΛ.1103/2018

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 354 ΤΟΥ ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5).(ΑΔΑ:ΩΖΧΘ46ΜΠ3Ζ-Κ9Ι)