Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4704/2020
ΦΕΚ: 3758/Β/07.09.2020

Διαδικασία μετατάξεων υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας βάσει της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4704/2020 (Α΄133), απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

7036/2020

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε εφαρμογή της παρ. 3 του αρ. 10 της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161), απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια απασχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


Ε.2117/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.4704/2020 (ΦΕΚ Α' 133) ΑΔΑ: ΩΦ7746ΜΠ3Ζ-65Τ


ΕΑΔΔΗΣΥ/1081/2021

α. Έναρξη ισχύος διατάξεων άρθρου 19 του ν. 4704/2020 (Α 133). Υποχρέωση αυτόματης άντλησης του αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας. β. Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας σε παρελθόντα χρόνο για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. ΑΔΑ:Ψ5ΩΣΟΞΤΒ-9ΓΡ


4/Η/2018

Καθορισμός χρόνου και τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013,2014 και 2015, η οποία δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.


Α.1231/2020

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου κατά την έξοδο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 66Α του ν. 4172/2013.


Ν 3513/2006/Αρ9

Σύσταση θέσεων στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

5930/1997

Ερμηνευτική εγκύκλιος του π . δ . 242/1996-Kαθορισμός προϋποθέσεων ,διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τις εκμισθώσεις ,μισθώσεις , εκποιήσεις , αγορές , δωρεές κλπ των ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων .


Π.Δ.20/2021

Σύσταση πάγιας προκαταβολής στη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.


122237/2018

Συνεργασία Συντονιστικού Κέντρου Εποπτείας της Αγοράς και Αντιμετώπισης του Παραεμπορίου (ΣΥ.Κ.Ε.Α.Α.Π.) και Περιφέρειας Αττικής για την συγκρότηση μικτών κλιμακίων ελέγχων κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4497/2017 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


ΠΟΛ.1108/2018

Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1B του άρθρου 41 ν. 1249/1982 (Α' 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.