Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ε.2116/2020

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4172/2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 105 & 106 ΕΙΣ. Ν.Α.Κ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΩΧΒΦ46ΜΠ3Ζ-60Δ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

1171568/2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: Ω9Ι546ΜΠ3Ζ-ΧΛΤ 


Ε.2208/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ Ή ΕΤΑΙΡΟ Ή ΜΕΤΟΧΟ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΝΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Ή Η ΕΠΕΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΑΔΑ:6ΖΝΣ46ΜΠ3Ζ-ΟΟΟ


Ε.2226/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΚΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΣΚ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΔΑ:94ΝΠ46ΜΠ3Ζ-ΓΡΗ


Ε.2207/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΕΠΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΗΣ ΑΠΟ 11.03.2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΑ:6Ε3Σ46ΜΠ3Ζ-ΦΛ4


Ε.2008/2022

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΖΗΜΙΑΣ), ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΑ:9Τ0Ι46ΜΠ3Ζ-Ω11


Ε.2209/2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΔΑ:99ΓΞ46ΜΠ3Ζ-ΝΜΕ


Ε.2235/2021

Α)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Τ.Ε.Α.) Β)ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ι.Ε.Σ.Π.) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΔΡΥΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΑΔΑ:​9ΟΙ146ΜΠ3Ζ-ΛΚΕ


ΠΟΛ.1213/2015

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ (ΑΔΑ:ΩΒΣΩΗ-109 ) (ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1229/2015 ΑΔΑ:ΩΜΞΥΗ-ΚΟΟ)


Ε.2156/2019

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ. ΑΔΑ: ΨΨ2546ΜΠ3Ζ-ΩΟΞ


Ε.2121/2021

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΟΠΟΊΑ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν.4171/1961 (Α' 93) ΑΔΑ: 9ΟΗΗ46ΜΠ3Ζ-5ΩΔ