Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Ε.2141/2020

Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4690/2020, 4684/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 4690/2020 (Α΄ 104 ) «ΚΥΡΩΣΗ: Α) ΤΗΣ ΑΠΟ 13.4.2020 Π.Ν.Π. «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Α’84) ΚΑΙ Β) ΤΗΣ ΑΠΟ 1.5.2020 Π.Ν.Π. «ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» (Α΄90) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΑΔΑ:Ω3ΙΒ46ΜΠ3Ζ-3ΔΨ


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2015/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 40,54,55 & 57 ΤΟΥ ν.4758/2020 (Α' 242/4.12.2020) "ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"ΑΔΑ:Ψ9ΡΙ46ΜΠ3Ζ-5Κ8


ΠΟΛ.1113/2014

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 10 ΤΗς ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β2, ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4254/2014 (Α΄85) "ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".(ΑΔΑ: ΒΙ04Η-ΦΡ2)

Ο.3026/2024

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23,24,35, 40 ΚΑΙ 44 ΤΟΥ ν.5111/2024 (Α' 76) "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" ΑΔΑ:6Χ8Ζ46ΜΠ3Ζ-Κ9Ο


Ε.2006/2022

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 289 ΤΟΥ Ν.4738/2020 (Α΄207), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 109 ΤΟΥ Ν. 4850/2021 (Α΄ 208), ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΑΔΑ:Ψ9Π846ΜΠ3Ζ-Σ4Ι


328983/1998

Λεπτομερείς εφαρμογής του άρθρου 26 του ν. 2520/1997 "ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ, ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Α’173)"(Τροποποιήθηκε με την αριθμ.356366/1999, ΦΕΚ-1119/Β/1999)


ΠΟΛ.1095/2017

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 30 Ν. 4474/2017 (ΦΕΚ 80/Α/7-6-2017) " ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/2376 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".(ΑΔΑ:Ψ87546ΜΠ3Ζ-ΝΦ5)


Ο.ΔΕΑΥ 1071691 ΕΞ 2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 118, 135, 140, 141, 160, 182, 183, 184, 198 ΚΑΙ 201 ΤΟΥ Ν.4964/2022 (Α΄ 150) «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»  ΑΔΑ:ΨΚΧΟ46ΜΠ3Ζ-Ξ6Ε


Ε.2073/2021

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 293 ΤΟΥ Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΔΑ: ΩΣΗΘ46ΜΠ3Ζ-94Ξ


ΠΟΛ.1056/2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 "ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥ Ν.4378/2016 "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Α) ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/107/ΕΕ ΚΑΙ (ΕΕ)2015/2060, Β) ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/86/ΕΕ ΚΑΙ 2015/121/ΕΕ, Γ) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/61/ΕΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΔΑ:΅6ΨΘΣΗ-ΕΝ0)


ΠΟΛ.1056/2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 "ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" ΤΟΥ Ν.4378/2016 "ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Α) ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/107/ΕΕ ΚΑΙ (ΕΕ)2015/2060, Β) ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/86/ΕΕ ΚΑΙ 2015/121/ΕΕ, Γ) ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/61/ΕΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΔΑ:6ΨΘΣΗ-ΕΝ0)