Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4682/2020 , 4690/2020 , 4174/2013 , 4172/2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΕΠΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΚΑΙ 2 ΤΗΣ ΑΠΟ 11.03.2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΔΑ:6Ε3Σ46ΜΠ3Ζ-ΦΛ4

Σχετικά Έγγραφα

ΔΕΑΦ 1115608 ΕΞ 2018

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.),ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ν.4407/2016.(ΑΔΑ:6ΜΡ546ΜΠ3Ζ-ΜΡΚ)


Ε. 2206/2019

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟ 24/12/2019 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α΄212/24-12-2019) ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν. 4469/2017. ΑΔΑ: ΩΞΤΠ46ΜΠ3Ζ-09Λ


Ε.2082/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 239/2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Β' ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ ν.2810/2000 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ν.4384/2016.ΑΔΑ:6ΩΞΥ46ΜΠ3Ζ-Σ69


Ε.2183/2020

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19, ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ:ΨΒΦΔ46ΜΠ3Ζ-ΙΕΖ


Ε.2116/2020

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΡΘΡΩΝ 105 & 106 ΕΙΣ. Ν.Α.Κ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ:ΩΧΒΦ46ΜΠ3Ζ-60Δ


Ε.2015/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 40,54,55 & 57 ΤΟΥ ν.4758/2020 (Α' 242/4.12.2020) "ΠΕΡΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΥ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ, ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"ΑΔΑ:Ψ9ΡΙ46ΜΠ3Ζ-5Κ8