Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4808/2021 , 27/1975

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΣΤ' ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ ν.27/1975 (Α' 77) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 147 ΤΟΥ ν. 4808/2021 (Α' 101)ΠΕΡΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΖΖ46ΜΠ3Ζ-36Ε

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2114/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ ν.3986/2011 (Α' 152), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΤΟΥ ν.4797/2021 (Α' 66), ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΦΠΑ.


Ε.2189/2021

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 57 ΤΟΥ ν. 4646/2019 (Α΄201) ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΔΑ:6ΛΤΘ46ΜΠ3Ζ-Τ6Θ


Ε.2106/2021

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ Ή ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΤΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.4646/2019 (Α' 201) ΑΔΑ: ΩΘΩΜ46ΜΠ3Ζ-Β3Η


Ε.2107/2021

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.4646/2019 (Α' 201) ΑΔΑ: ΨΞΗΑ46ΜΠ3Ζ-ΕΜΙ


Ε.2150/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ α' ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 54 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ν.4174/2013 (Α' 170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ν.4701/2020 (Α' 128), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1.1.2020 ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΡΩΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.ΑΔΑ:Ψ4ΙΝ46ΜΠ3Ζ-Ψ2Ο


Ε.2109/2021

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ ν.4172/2013 (Α' 167), ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ν.4646/2019 (Α' 201) ΑΔΑ: 67ΡΘ46ΜΠ3Ζ-ΦΥ9


ΠΟΛ 1127/2013

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α'81) ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΥΤΩΝ

Ε.2092/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 15% ΣΕ 10%, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 65 ΤΟΥ ν.4603/2019.(ΑΔΑ:6Λ2Μ46ΜΠ3Ζ-Ν5Μ)


Ε. 2115/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 53 & 54β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 72 ΤΟΥ ν.4174/2013 (Α΄ 170), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ν.4701/2020 (Α΄128), ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2013, ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2019, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑ: ΨΛ6146ΜΠ3Ζ-3ΟΑ


Ε.2080/2019

ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. β' ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ ν.4172/2013, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 115 ΤΟΥ ν.4549/2018, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.(ΑΔΑ: ΩΤ6Α46ΜΠ3Ζ-Υ45)