Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4809/2021 , 2725/1999

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 8, 36, 61 ΤΟΥ Ν. 4809/2021 (Α΄102/19-6-2021)ΑΔΑ:6ΗΚΣ46ΜΠ3Ζ-5ΚΠ

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2149/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 67,129, 146, 147, 148, 149, 151 & 158 ν.4808/2021 (Α' 101/19-6-2021) ΑΔΑ:ΩΤΧ646ΜΠ3Ζ-6Τ7


Ε.2046/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 34 ΚΑΙ 36 ΤΟΥ Ν. 4772_2021 ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΔΑ: 631Ι46ΜΠ3Ζ-07Ξ


Ε.2113/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 4, 5, 6, 26, 28, 38, 41, 45, 48, 52, 53 ΚΑΙ 60 ΤΟΥ Ν. 4797/2021 (Α΄66/23-4-2021) ΑΔΑ: 6ΔΝΕ46ΜΠ3Ζ-ΨΡΗ


Ε.2092/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 25 & 43 ΤΟΥ ν.4778/2021 (Α' 26/19.2.2021) ΑΔΑ:6ΒΧΛ46ΜΠ3Ζ-ΘΓΗ


Ο. ΔΕΑΦ 1109323/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 13,21 ΚΑΙ 23 ΤΟΥ ν.4859/2021 (Α' 228) ΑΔΑ: 6ΣΨΔ46ΜΠ3Ζ-ΗΡΧ 


607797/2021

«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 31 («Προπονητής – Εξουσιοδοτικές διατάξεις») και 31Α («Επίπεδα προπονητών – Εξουσιοδοτική διάταξη») του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως το πρώτο αντικαταστάθηκε και το δεύτερο προστέθηκε με τα άρθρα 36 και 37 αντιστοίχως του ν. 4809/2021 (Α΄102) και όπως το δεύτερο εξ αυτών τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του ν. 4818/2021 (Α΄124).» ΑΔΑ: 9Ε6Α4653Π4-Σ91


Ε.2143/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 47,50,56 ΚΑΙ 65 ΤΟΥ ν.4811/2021 (ΦΕΚ Α' 108/26.06.2021) ΑΔΑ: 6ΚΡΘ46ΜΠ3Ζ-ΒΟΔ


Ε.2104/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23 (ΠΑΡ. 1),25, 30,31,32,33,34,35,36,37,39 ΚΑΙ 44 ΤΟΥ ν.4797/2021 (Α' 66) ΑΔΑ: Ω2ΖΧ46ΜΠ3Ζ-6Ξ2


Ε.2102/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΡΙΤΟΥ, ΕΚΤΟΥ, ΕΒΔΟΜΟΥ, ΟΓΔΟΟΥ, ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4787/2021 (Α΄44/26-3-2021) ΑΔΑ: 6ΞΦΠ46ΜΠ3Ζ-ΠΑΕ


Ε.2059/2021

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 26, 27, 29, 30, 33, 37, 40, 41, 43, 44 ΚΑΙ 45 ΤΟΥ Ν. 4772/2021 (Α΄17/5-2-2021) ΑΔΑ:ΨΕΦΛ46ΜΠ3Ζ-ΥΜΥ