Τύπος: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΠΟΛ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4819/2021 , 2859/2000

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21, 32, 79 παρ. 2, 3, 4, 80 παρ. 2, 92 παρ. 2, 3, 4, 106, 107, 129 παρ. 2, 139 και 173 του ν. 4819/18.7.2021 (Α’ 129)

Σχετικά Έγγραφα

ΠΟΛ.1002/2018

«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014).»


οικ.18485/2017

Καθορισμός των κατηγοριών και των προδιαγραφών των Πράσινων Σημείων (ΠΣ), των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ), των Γωνιών Ανακύκλωσης (ΓΑ) και των Κινητών Πράσινων Σημείων (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει.

Καταργείται η υπό στοιχεία οικ.18485/2017 (Β’ 1412) κοινή απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος κι Ενέργειας και Εσωτερικών με την παρ.4 του άρθρου 74 του Ν.4819/2021 - ΦΕΚ: 129/Α/23.7.2021


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)31/2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΓΟΡΕΣ:Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Περιφερειακή Διεύθυνση Δημοσίου Οργανισμού σε ιδιωτική εταιρεία  για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης διότι, παρόλο που αφορούσε στην προμήθεια όμοιου αγαθού, αυτή διενεργήθηκε με απευθείας ανάθεση και πρόχειρο διαγωνισμό, αντί για ενιαίο ανοικτό τακτικό. (άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 2503/1997 ΦΕΚ Α΄ 107,  άρθρα 40 έως και 42 του π.δ/τος 173/1990 ΦΕΚ 62 Α΄ και ν. 3852/2010 άρθρο 283 παρ.3).


ΠΔ 445/1983

Περιορισμοί θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 76/769/ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ

ΑΡΙΘΜ. 450/2008/08 (ΦΕΚ 2553 Β/17-12-2008) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (σύμφωνα με τα άρθρα 139 και 140 του κανονισμού 1907/2006/ΕΚ) (…) Άρθρο 2 Κατάργηση νομοθεσίας (…) 4. το άρθρο 2 παρ. 2 της απόφ. Α.Χ.Σ. 388/2001 (ΦΕΚ 170/Β΄/2002) ,από 1.8.2008 η απόφ. Α.Χ. Σ. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β’),από 1.6.2009 το π.δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α’) όπως έχειτροποποιηθεί και ισχύει.


Αριθμ. 116570/2009

Κανονισμός για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσε­ων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων.

Καταργείται η υπ’ αρ. 116570/2009 (Β’ 769) απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την παρ.6 του άρθρου 74 του και με το άρθρο 105 του Ν.4819/2021 - ΦΕΚ: 129/Α/23.7.2021


ΙΚΑ/Σ40/139/2015

«Γνωστοποίηση των διατάξεων: α) του άρθρου 2 παρ. Ε, υποπαρ. Ε2 περ. 1 και 3 και υποπαρ. Ε3 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, τ. Α΄), β) της υπουργικής απόφασης με αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26.10.2015 (ΦΕΚ 2311, τ. Β΄) γ) του άρθρου 14 παρ. 1-4 του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, τ. Α΄) και παροχή οδηγιών.»(ΑΔΑ:6ΖΛΧ4691ΩΓ-Ε97),ΕΓΚ/52/2015


ΠΔ 101/2008

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/114/ΕΚ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία.

Ν. 4251/2014, ΦΕΚ-80 Α/1-4-2014,άρθρο 139,παρ.1  (Ισχύς δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ (1-4-2014) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων που διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, καταργείται το π.δ. 101/2008, (Α΄ 157)


ΝΣΚ/181/1996

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Αυτοκίνητα. Εφαρμογή ν.976/79. Για την εξώδικη και συμβιβαστική επίλυση διαφορών, που ανακύπτουν από τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από αυτοκίνητα, που περιήλθαν αυτοδικαίως στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατ άρθρο 39 παρ.2 εδ.β Ν.2218/94 (άρθρο 115 παρ.3 εδ.α Π.Δ.30/96), έστω και αν δεν εκδόθηκε σχετική διαπιστωτική πράξη, καθώς και από αυτοκίνητα που αποκτώνται από τις Ν.Α. κατ άλλο τρόπο από τον προβλεπόμενο στη διάταξη αυτή, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4 επ. Ν.976/79, γιατί αυτές αναφέρονται μόνο σε διαφορές που ανακύπτουν από τροχαία ατυχήματα προκαλούμενα από οχήματα του Δημοσίου, όχι δε και άλλων ΝΠΔΔ, όπως είναι και οι Ν.Α. Δεν περιέρχονται στις Ν.Α. οι αρμοδιότητες των νομαρχών και των νομαρχιακών υπηρεσιών που αφορούν σε θέματα αποζημιώσεων λόγω ζημιών προκαλουμένων από οχήματα του Δημοσίου κατ άρθρα 4 επ. Ν.976/79, γιατί πρόκειται για θέματα δημόσιας περιουσίας εξαιρούμενα των αρμοδιοτήτων των Ν.Α. κατ άρθρο 3 παρ.1 Ν.2218/94 και, ως εκ τούτου, οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από τον Περιφερειακό Διευθυντή κατ άρθρο 4 παρ.6 στοιχ.α Ν.2240/94.


ΠΔ 131/2006

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/86/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης

-Ν. 4251/2014, ΦΕΚ-80 Α/1-4-2014 παρ. 3 του άρθρου 139  (Ισχύς δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην ΕτΚ ( : 1-4-2014)),: “3. Το π.δ. 131/2006 (Α΄143), όπως τροποποιήθηκε με τα προεδρικά διατάγματα 167/2008 (Α΄ 223) και 113/ 2013 (Α΄146), διατηρείται σε ισχύ, εφαρμοζόμενο αποκλειστικά για την οικογενειακή επανένωση των υπαγόμενων στις ρυθμίσεις της κείμενης νομοθεσίας για τους δικαιού­χους διεθνούς προστασίας”


27068/413/2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9892/364/2-11-2011 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2462 Β), με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 3647/139/2-5-2012 (ΦΕΚ 1474 Β) και 3831/105/4-3-2013 (ΦΕΚ 552 Β) όμοιες αποφάσεις.