ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/33038/2252/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4819/2021 , 4014/2011 , 4685/2021 , 170225/2014

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4819/2021 (A 129)  ΑΔΑ:ΨΧ804653Π8-ΘΤΞ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2175/2021

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 21, 32, 79 παρ. 2, 3, 4, 80 παρ. 2, 92 παρ. 2, 3, 4, 106, 107, 129 παρ. 2, 139 και 173 του ν. 4819/18.7.2021 (Α’ 129)


122057/2478/2021

Εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4819/2021 - Τέλος ταφής ΑΔΑ: ΡΩ724653Π8-ΒΙ2


Α.1061/2022

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης τέλους ανακύκλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.


ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/45724/1558/2022

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του εδαφίου ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 4759/2020 και το άρθρο 122 του ν. 4819/2021 ΑΔΑ: 6ΜΩ84653Π8-ΣΨΟ


ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81744/3673/2022

Καθορισμός απαιτούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129), εκτός των σταθμών του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και σταθμών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, της θέσης σε κανονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος του Διαχειριστή του Δικτύου για την υποδοχή των αιτήσεων και του υποδείγματος της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με το άρθρο 146 και την παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021.


Ε.2048/2022

Κοινοποίηση του αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/55470/1322/31.05.2022 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και παροχή οδηγιών για την αναγραφή επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων του επιβαλλόμενου τέλους ανακύκλωσης στη διάθεση προϊόντων, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.4819/2021 (Α΄129), όπως ισχύει.


123369/2020

Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.2459/1997 ΑΔΑ:Ω1Σ7Η-ΞΡ2

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ  111822 ΕΞ 2021:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν.4797/2021 (Α΄66) ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7


11711/151/2020

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 53, 54 και 71 του ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκµετάλλευση αεροδροµίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθµίσεις µεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30).  ΑΔΑ:ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18

70201/2021: 1) Πληροφόρηση σχετικά με τις Ιταλικές άδειες κυκλοφορίας 2) Έλεγχος, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του αντίστοιχου Υπουργείου Μεταφορών της Ιταλίας, του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο επιβατηγού οχήματος στην Ιταλία 3) Διευκρινίσεις σχετικά με την ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών ΙΧ οχημάτων προερχόμενων από κράτη-μέλη της Ε.Ε. 4) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11711/151/18-2-2020 (ΑΔΑ : ΨΑ34465ΧΘΞ-Δ18) εγκυκλίου μας ΑΔΑ:ΨΕΜΤ465ΧΘΞ-ΣΨΒ


ΚΥΑ 34611/2014

Διαδικασία καταλογισμού και επιμερισμού χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στην Ελληνική Δημοκρατία λόγω καταδίκης για παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 45, παράγραφος 5 του Ν. 4042/2012.

Καταργείται η υπό στοιχεία οικ. 34611/2014 (Β’ 2113) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. με την παρ.5 του άρθρου 74 του Ν.4819/2021 - ΦΕΚ: 129/Α/23.7.2021


Γ4α/Γ.Π.οικ. 2543/2022

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4876/2021 (Α’ 251)ΑΔΑ: 6ΡΒ8465ΦΥΟ-0Α8