ΕΑΑΔΗΣΥ/1280/2021

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4736/2020 , 14900/2021

α) Έκδοση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, β)Εφαρμογή άρθρου 5 ν. 4736/2020 (Α’ 200) - Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.» ΑΔΑ:ΨΜ4ΩΟΞΤΒ-7ΤΓ

Σχετικά Έγγραφα

14900/2021

Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.

ΕΑΑΔΗΣΥ/1280/2021α) Έκδοση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, β)Εφαρμογή άρθρου 5 ν. 4736/2020 (Α’ 200) - Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.» ΑΔΑ:ΨΜ4ΩΟΞΤΒ-7ΤΓ


6574/2021

Απαγόρευση προμήθειας ορισμένων πλαστικών προϊόντων από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης – μείωση της κατανάλωσης των πλαστικών μιας χρήσης – εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200 Α΄)


ΥΠΕΕ ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓΦΠΥ/125527/4661/2020

Απαγόρευση προμήθειας ορισμένων πλαστικών προϊόντων από Φορείς της Γενικής κυβέρνησης – Εφαρμογή Άρθρου 5 παρ. 2  του Ν. 4736/2020


Ε 2177/2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α') "ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΛΑΙΑ ΡΥΠΟΓΟΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΔΑ: 69ΛΘ46ΜΠ3Ζ-ΖΓΙ


16/21054/2021

Καθορισμός των διαδικασιών προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης 3.1 “εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων”, του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2021 και 2022 και τροποποίηση της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 υπουργικής απόφασης. 


Π.Δ.170/2008

Οργανισμός υπηρεσιών και προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.).(Καταργήθηκε με το Ν.4496/2017, ΦΕΚ 170/Α/8.11.2017)


9269/246316/2020

Εθνικό Σχέδιο Δράσης του άρθρου 18 του ν. 4036/2012 (Α΄8) με στόχο την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου κοινοτικής δράσης με σκοπό την επίτευξη ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων (L 309)».


117653/6833/2014

Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄/29−12−1979), ως ισχύει.


ΑΑΔΕ/30/003/000/817/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων. 

Α.1042/2021, ΦΕΚ: 893/Β/05.03.2021 Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α’ και Β’ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.

Α1129/2020- ΦΕΚ: 2196/Β/2020:Παράταση της προθεσμίας ογκομέτρησης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων.


ΔΕΦΚΦ Β 1078766 ΕΞ 2018

«Κοινοποίηση της υπ΄αριθμ. 30/003/000/817/21-02-2018 (914 Β΄) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων προϊόντων των οινοπνευματοποιών Α΄ και Β΄ κατηγορίας και των αποσταγματοποιών ως και των φορολογικών αποθηκών εμπορίας των εν λόγω προϊόντων».(ΑΔΑ:ΩΦΒΨ46ΜΠ3Ζ-ΜΙΨ)