ΕΑΑΔΗΣΥ/2133/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , ΕΑΑΔΗΣΥ/6554/2019 , C-352/2012 , ΓΝΩΜΗ Α 14/2020

"Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του"  ΑΔΑ:ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 24 (Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΑΑΔΗΣΥ/5785/2015

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11
(Απόφαση 263/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων” ΑΔΑ: ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ


ΕΑΑΔΗΣΥ/3801/2017

Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις (ΑΔΑ:69ΦΣΟΞΤΒ-ΨΩ0)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 21 (Απόφαση 43/31-5-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)


949/2018

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) «Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)».(ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε)

ΕΑΑΔΗΣΥ/4365/2014

Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΑΔΑ:76Ψ6ΟΞΤΒ-Θ8Ρ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 4 (Απόφαση 294/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)


ΕΑΑΔΗΣΥ/749/2015

Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)(ΑΔΑ:Ω0Ζ7ΟΞΤΒ-ΕΛΙ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /2015 [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]


ΕΑΑΔΗΣΥ/588/2018

Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»(ΑΔΑ:ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση) (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)


ΕΑΑΔΗΣΥ/2076/2016

Δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων”(ΑΔΑ:ΨΤΜ2ΟΞΤΒ-ΗΞ4) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14


ΕΑΑΔΗΣΥ/516/2017

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18( Απόφαση 183/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (ΑΔΑ: 7ΝΚΧΟΞΤΒ-Δ7Β)


ΕΑΑΔΗΣΥ/5838/2015

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 (Απόφαση 290/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ΘΕΜΑ: “Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης”.ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ


ΕΑΑΔΗΣΥ/3220/2014

ΘΕΜΑ: “Η Συμφωνία-Πλαίσιο στις Δημόσιες Συμβάσεις”ΑΔΑ:Ω7Τ8ΟΞΤΒ-8ΤΟ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3 (Απόφαση 246/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)