ΕΑΑΔΗΣΥ/4815/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΕΑΑΔΗΣΥ/3697/2022

Επικαιροποιημένος Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων (FAQ’s) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα στις δημόσιες συμβάσεις, λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΔΔΘΕΚΑ Α 1108781 ΕΞ 2022

«Νέες δασμολογικές ποσοστώσεις για προϊόντα χάλυβα καταγωγής Ρωσίας - Καν. (ΕΕ) 2022/1904 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία»ΑΔΑ: ΩΣΗΒ46ΜΠ3Ζ-ΛΛ2


ΔΣΔ Γ 1032575 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. ΑΔΑ:6ΣΜΥ46ΜΠ3Ζ-8ΒΡ


ΔΣΔ Γ 1069134 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/1269 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. ΑΔΑ:9ΨΜΥ46ΜΠ3Ζ-2ΛΛ


ΔΣΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. ΑΔΑ:ΨΛ2746ΜΠ3Ζ-9ΛΟ


ΔΤΔ Γ 1016528 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/328 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. ΑΔΑ: ΩΖΖΓ46ΜΠ3Ζ-ΕΞΓ


ΕΑΑΔΗΣΥ/3697/2022

«Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία».ΑΔΑ:69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ


39231/2022

«Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία».  ΑΔΑ:6Α7Τ46ΜΤΛΡ-Δ22


ΔΤΔ Γ 1034433 ΕΞ 2023

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/427 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών. ΑΔΑ:9Ψ5246ΜΠ3Ζ-2ΥΛ


ΔΤΔ Γ 1008259 ΕΞ 2023

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2022/2474 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.  ΑΔΑ:9ΙΨΒ46ΜΠ3Ζ-ΦΛ2


ΔΤΔ Γ 1093117 ΕΞ 2023

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Κοινοποίηση διατάξεων Καν. (ΕΕ) 2023/1214 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία και παροχή οδηγιών.  ΑΔΑ:9ΞΜΨ46ΜΠ3Ζ-ΒΟ9