ΕΑΑΔΗΣΥ/4815/2022

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: ΕΑΑΔΗΣΥ/3697/2022

Επικαιροποιημένος Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων (FAQ’s) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα στις δημόσιες συμβάσεις, λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

Σχετικά Έγγραφα

ΔΣΔ Γ 1032575 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. ΑΔΑ:6ΣΜΥ46ΜΠ3Ζ-8ΒΡ


ΔΣΔ Γ 1053068 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/879 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. ΑΔΑ:ΨΛ2746ΜΠ3Ζ-9ΛΟ


ΔΣΔ Γ 1069134 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/1269 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. ΑΔΑ:9ΨΜΥ46ΜΠ3Ζ-2ΛΛ


ΔΤΔ Γ 1016528 ΕΞ 2022

Απαγορεύσεις και Περιορισμοί – Καν. (ΕΕ) 2022/328 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία. ΑΔΑ: ΩΖΖΓ46ΜΠ3Ζ-ΕΞΓ


ΕΑΑΔΗΣΥ/3697/2022

«Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία».ΑΔΑ:69Η3ΟΞΤΒ-ΠΚΣ


39231/2022

«Ενημέρωση για την έκδοση του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία».  ΑΔΑ:6Α7Τ46ΜΤΛΡ-Δ22


Μισθωτήρια Ακινήτων

Εγχειρίδιο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων σχετικά με τα μισθωτήρια ακινήτων,


3347/ 924/A2/2016

ΘΕΜΑ: Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/276/2018

Καταβολή αποδοχών :Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο κρίνει ότι η μη τήρηση εκ μέρους του Δήμου της πενθήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων πρόσληψης και η αυθημερόν, με την ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια, διενέργεια των σχετικών προσλήψεων, ανεξαρτήτως των ζητημάτων που τίθενται ως προς τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις, καθώς και της εκούσιας αυτοδέσμευσης του φορέα προς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, δεν ασκεί, εν προκειμένω, επιρροή στη νομιμότητα της διαδικασίας πρόσληψης, διότι δεν προκύπτει ότι εντός της ως άνω προθεσμίας προσήλθαν, πέραν των τελικώς προσληφθέντων, άλλοι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες θέσεις. Επιπλέον, εντός του προηγούμενου από τη λήξη της ελεγχόμενης σύμβασης δωδεκαμήνου, δεν είχαν συναφθεί με το ….. και το….. άλλες συμβάσεις εργασίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, δεν λαμβάνεται δε υπόψιν η προηγούμενη απασχόλησή τους με συμβάσεις που συνήφθησαν βάσει άλλης νομικής διάταξης (άρθρο 212 του ιδίου νόμου σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του ν. 2190/1994) και για την κάλυψη άλλης φύσεως αναγκών (άμεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας). Σε κάθε περίπτωση, τα καθήκοντα της συλλογής απορριμμάτων και ρίψης αυτών εντός του απορριμματοφόρου οχήματος που ανετέθησαν στους ως άνω φερόμενους ως δικαιούχους με την συναφθείσα βάσει του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 σύμβαση εργασίας δίμηνης διάρκειας δεν ήταν όμοια ούτε παρεμφερή με εκείνα των εργατών κατασκευής και συντήρησης δρόμων, φραγμάτων και παρόμοιων κατασκευών, τα οποία εκτελούσαν κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα, κατά τα οποία ο Δήμος Κεντρικών ..... τελούσε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού είναι πρόδηλο ότι η φύση των ανατεθεισών σε κάθε περίπτωση εργασιών ήταν διαφορετική. Μειοψήφισε ο Πάρεδρος Κωνσταντίνος Δήμου, σύμφωνα με τη γνώμη του οποίου η πρόσληψη των προαναφερθέντων φερόμενων ως δικαιούχων του χρηματικού εντάλματος στους κλάδους ΥΕ 16 (καθαριότητας) με την τελευταία σύμβαση και ΥΕ Εργατών (γενικών καθηκόντων) με την προηγούμενη, δεν διαφοροποιεί τη φύση, το είδος και τις συνθήκες της απασχόλησής τους, διότι οι εργαζόμενοι στους κλάδους αυτούς αποτελούν βοηθητικό προσωπικό με υποστηρικτικό ρόλο στην εκτέλεση χειρωνακτικών κυρίως εργασιών (σχετ. τα άρθρα 8 και 25 του Κλαδολογίου των Ο.Τ.Α., του π.δ/τος 37Α/1987, ΦΕΚ Α΄ 11), με συνέπεια η επίμαχη σύμβαση εξηρτημένης εργασίας δίμηνης διάρκειας αυτών να παρίσταται μη νόμιμη, καθόσον η εντός του αυτού έτους συναφθείσα, δυνάμει του άρθρου 212 του Κώδικος Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προηγούμενη ομοειδής σύμβαση να απέχει χρονικό διάστημα μικρότερο του κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ/τος 164/2004 τριμήνου. Η γνώμη όμως αυτή δεν εκράτησε. Τέλος, ο προσληφθείς οδηγός…., καίτοι είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ από 13.1.1998, δεν προκύπτει από τη σχετική άδεια οδήγησης ότι είναι κάτοχος Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ούτε προσκόμισε ισχύον Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, με συνέπεια η πρόσληψή του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αλλά και την 2589/31.5.2018 σχετική ανακοίνωση πρόσληψης, να παρίσταται μη νόμιμη.  Επομένως, το Κλιμάκιο αφενός κρίνει κατά πλειοψηφία, ότι νομίμως συνήφθησαν οι 2613 και 2614/2.6.2018  συμβάσεις εργασίας, καθόσον δεν συνέτρεχαν εν προκειμένω οι διακωλυτικές προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 2190/1994, αφετέρου ότι μη νομίμως συνήφθη η 2602/2.6.2018 σύμβαση εργασίας, διότι ο  προσληφθείς οδηγός δεν διέθετε Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας.