ΕΑΑΔΗΣΥ/553/2012

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4013/2011
ΘΕΜΑ: Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΥΠΕΣ/34200/2012

ΘΕΜΑ : «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».


Π1/1493/2012

Θέμα: «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

Δ17α/302/7-Φ.Ν 463/2012

Θέμα: Kράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 29


2/85701/0026/2012

ΘΕΜΑ: <<Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.>>


1797/2014

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση σχετικά με την επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

1129/2012

ΘΕΜΑ:<< Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων>>


2/55469/0026/2013

ΘΕΜΑ: "Τέλη χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων" ΣΧΕΤ.: Έγγραφο μας 2/85701/0026/6.12.2012  (επισυνάπτεται το αριθμ.Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013 του Υπουργείου Οικονομικών)

ΔΝΣβ/41760/Φ.ΕΓΚΥΚΛ/2015

Δημοσίευση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 9 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με τον ν.4013/2011. (ΑΔΑ:Ω222465ΦΘΘ-ΒΨΑ)


Δ17α/369/2/ΦΝ 463/2012

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 36

2/105206/0026/2013

ΘΕΜΑ : « Κοινοποίηση εγγράφου ».(Διευκρινήσεις (σχετικά με τη διενέργεια της κράτησης 0,10% υπέρ της Αρχής [άρθρο 4, παρ. 3, ν. 4013/2011 (Α. 204), όπως ισχύει])