2/105206/0026/2013

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4013/2011
ΘΕΜΑ : « Κοινοποίηση εγγράφου ».(Διευκρινήσεις (σχετικά με τη διενέργεια της κράτησης 0,10% υπέρ της Αρχής [άρθρο 4, παρ. 3, ν. 4013/2011 (Α. 204), όπως ισχύει])
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

1797/2014

ΘΕΜΑ: «Διευκρίνιση σχετικά με την επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

3491/2017

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 5143/11.12.2014 (ΦΕΚ Β' 3335/11.12.2014) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,10%, που προβλέπεται στο Άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α΄), όπως ισχύει.


1129/2012

ΘΕΜΑ:<< Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων>>


ΕΑΑΔΗΣΥ/553/2012

ΘΕΜΑ: Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

ΥΠΕΣ/34200/2012

ΘΕΜΑ : «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν.4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».


5143/2014

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει.


2/55469/0026/2013

ΘΕΜΑ: "Τέλη χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων" ΣΧΕΤ.: Έγγραφο μας 2/85701/0026/6.12.2012  (επισυνάπτεται το αριθμ.Δ ΤΕΦ Α' 1087988 ΕΞ 2013 του Υπουργείου Οικονομικών)

Δ17α/369/2/ΦΝ 463/2012

Θέμα: Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 36

Π1/1493/2012

Θέμα: «Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»

2/85701/0026/2012

ΘΕΜΑ: <<Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.>>