ΕΑΑΔΗΣΥ/ΑΠΟΦΑΣΗ/1/2021

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016 , 4013/2011

Τεθέντα ερωτήματα σχετικά με ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι [...] κατά την παραλαβή προσφορών εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.

Σχετικά Έγγραφα

6318/2003

Κανονισμοί Α. Διενέργειας μισθώσεων, εκμισθώσεων, Β. Αγορών, Γ. Ανάθεσης εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων, Δ. Ανάθεσης και εκτέλεσης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε.».


10915/2002

Έγκριση Κανονισμού Προμήθειας Υλικών και Υπηρεσιών της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.(Β Καταργούνται οι διατάξεις των ακόλουθων κανονιστικών πράξεων που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, πλην των διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες διατηρούνται μέχρι την έκδοση του διατάγματος του άρθρου 178


∆11/οικ.82/2018

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).(ΑΔΑ:Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2018


Δ11/οικ.82/2018

Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 62018 ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο


ΝΣΚ/189/2017

Νομιμότητα ανάθεσης υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, για την υποστήριξη της υπηρεσίας σε διαγωνισμό προμήθειας - παροχής υπηρεσιών. Αρμοδιότητα υπηρεσίας για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. (...)Είναι νόμιμη η ανάθεση της σύμβασης «Τεχνικός Σύμβουλος Επιστημονικής Υποστήριξης για την τεχνική μελέτη, παρακολούθηση και παραλαβή του έργου: Επέκταση, Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS» σε ιδιώτη – πάροχο υπηρεσιών, λόγω αδυναμίας της υπηρεσίας να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της προετοιμασίας και διεξαγωγής του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης. Η ερωτώσα Υπηρεσία έχει αρμοδιότητα να προβεί στις απαιτούμενες διαδικασίες για τη διενέργεια του διαγωνισμού.


Π.Δ.71/2019

Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε). 


60454/21280/2018

Επισημάνσεις σχετικά με τον, κατά το άρθρο 225 του ν. 3852/2010, υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας σε δημόσιες συμβάσεις έργων και δημόσιες συμβάσεις εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.(ΑΔΑ:Ω08ΑΟΡ1Κ-Ν9Λ)


Υ.Α. 258/2008

«Τροποποίηση του Κανονισμού σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων της εταιρείας ΟΛΠ Α.Ε.»


ΔΝΣβ/οικ.21656/Φ.εγκ/2017

Δημοσίευση υπουργικής απόφασης σχετικά με το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για «απευθείας αναθέσεις» Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016.(ΑΔΑ:7ΞΦ9465ΧΘΞ-673) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2017


20892,20893,20894/2007

Αριθμ. Φ32/οικ.20892/1600 Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αριθμ. Φ32/οικ.20893/1601 Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αριθμ. Φ32/οικ.20894/1602  Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.(Οι 20892 και 20893 καταργήθηκαν με το Ν.4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8.8.2016)