ΕΑΔΗΣΥ/κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412-2016 για τη διετία 2022-2023

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.5 , 4412/2016/Α.235

Πίνακας με τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412-2016 για τη διετία 2022-2023. (Από ΕΑΔΗΣΥ).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016

Πίνακας με τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016 για τη διετία 2020-2021.


ΕΑΑΔΗΣΥ/7545/2017

«Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 1 του ν. 4412/2016».(ΑΔΑ:ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε)


ΥΠ.ΕΣ.5731/2018

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν.4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν.


ΕΑΑΔΗΣΥ/1250/2018

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν.(ΑΔΑ:ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α )


ΥΠ.ΕΣ/3080/2012

Συµβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5(ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412/2016 (Α’ 147)


15407/2017

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5(ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412/2016 (Α’ 147).


3080/2018

ΘΕΜΑ: Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5(ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235(ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του ν.4412/2016 (Α’ 147).


Δ11δ/ο/1/13/2006

ΘΕΜΑ: Κατώτατα όρια για τις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών, τα οποία θα εφαρμόζονται από την 1-2-2006 -ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5


ΕΑΑΔΗΣΥ/588/2018

Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»(ΑΔΑ:ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73 ) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση) (Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων)


ΣΤΕ/ΕΑ/388/2016

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ:Με την αίτηση αυτή ζητείται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα σχετικά με την προκήρυξη επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου επεξεργασίας θαλασσινού νερού από μονάδες αφαλάτωσης ή προμήθειας πόσιμου νερού με οποιονδήποτε τρόπο για τις ανάγκες της νήσου … (…) του Νομού Δωδεκανήσου για πέντε έτη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής(....)Επειδή, η Διοίκηση, η οποία και μόνον νομιμοποιείται προς τούτο (και όχι η παρεμβαίνουσα), δεν επικαλείται, με την έκθεση των απόψεών της προς την Επιτροπή Αναστολών (δοθέντος ότι δεν υπέβαλε υπόμνημα), τη συνδρομή λόγων δημοσίου συμφέροντος που να κωλύουν την αποδοχή της κρινόμενης αίτησης. Τα δε προβαλλόμενα από την παρεμβαίνουσα, ότι το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει την απόρριψη της κρινόμενης αίτησης, αφού η αποδοχή της θα είχε ως συνέπεια την καθυστέρηση της οριστικής ανάθεσης με επιπλέον κόστος για το Δημόσιο για κάθε ημέρα που περνά, η δε ανάδειξη της αιτούσας ως αναδόχου θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό του Δημοσίου κατά το ποσό που η οικονομική της προσφορά υπερβαίνει την οικονομική προσφορά της ίδιας (της παρεμβαίνουσας), ανεξαρτήτως του ότι προβάλλονται εκ συμφέροντος τρίτου και συνεπώς, απαραδέκτως (...), είναι και απορριπτέα ως αβάσιμα.Δέχεται την αίτηση.Αναστέλλει την εκτέλεση της σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής της αιτούσας κατά της 4122.72-10/3396/18-10-2016 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά το μέρος που αφορά στην αποδοχή της προσφοράς της παρεμβαίνουσας, σύμφωνα με το σκεπτικό.