Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΑΛΕ/Γ.Π.23721/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 5102/2024

Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 5102/2024 (ΦΕΚ Α’ 55/13-04-2024) ΑΔΑ:9ΕΤ6465ΦΥΟ-ΕΟΞ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Δ1α/Γ.Π.οικ.25005/2024

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 5102/2024 (Α΄55). ΑΔΑ:9Χ3Ω465ΦΥΟ-Ε61


O.3019/2024

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12, του άρθρου 49, της παρ. 2 του άρθρου 74 και της παρ. 1 του άρθρου 75 του ν. 5102/2024 («Δράσεις δημόσιας υγείας - Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις», Α΄55/13-4-2024)


24376/2024

Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2024 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ΑΔΑ:6ΛΒΩ46ΝΛ2Α-3ΓΘ


A3α/οικ.46539/2016

«Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4368/2016» (ΑΔΑ:ΩΥΟΗ465ΦΥΟ-ΣΨΧ)


ΕΑΛΕ/Γ.Π.55804/2018

Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 252 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) στους γνωμοδοτούντες ιατρούς στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ.(ΑΔΑ:ΨΕΠ5465ΦΥΟ-ΜΝ7)


109/122248/2017

Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.(ΑΔΑ:ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ)


Φ.337/5/267539/Σ.456/2024

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2024- 25/ Οδηγίες για Προκαταρτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ). ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2024 - ΑΔΑ:9ΛΗΧ6-6ΡΘ

Φ.337/15/294195/Σ.5102/2024:Συμπληρωματική Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ)], της Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ),της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)] Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2024 - ΑΔΑ:68ΗΧ6-4ΞΟ


ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/40143/2078/2022

Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 12α του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149) ΑΔΑ: 64Ι04653Π8-ΖΞΨ


67327/Ε4/2019

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 13/ τ. προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) και 2ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 14/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.(ΑΔΑ: ΩΤΕΧ4653ΠΣ-8Ε4) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


162874/2024

Εγκύκλιος 6/2024 - Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023. ΑΔΑ:9Ε2Π46ΜΔΨΟ-Δ39