ΕλΣυν/Τμ.7/78/2010

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η ανάληψη από το Δήμο ..... του συνόλου της δαπάνης, που προκλήθηκε από τη συμμετοχή του στη διοργάνωση του ως άνω φεστιβάλ παραδοσιακών χορών είναι καταρχήν νόμιμη. Περαιτέρω, κρίνει ότι η εντελλόμενη με το 1415, οικονομικού έτους 2009, χρηματικό ένταλμα δαπάνη του Δήμου ....., που αφορά στη  διαμονή φιλοξενούμενων (μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων) λόγω της συμμετοχής τους στο φεστιβάλ, συνιστά δαπάνη παρεπόμενη συνάδουσα με τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της εκδήλωσης, ενώ δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο. Αντιθέτως, οι δαπάνες που εντέλλονται με τα 1413, 1414 και 1416 , οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν είναι νόμιμες, καθόσον η προμήθεια διακοσίων (200) κιλών αρνιού, η παράθεση catering και η ενοικίαση παραδοσιακών στολών, ναι μεν συνιστούν δαπάνες παρεπόμενες, πλην όμως δεν αποτέλεσαν αναγκαίο μέσο για τη διοργάνωση της προαναφερόμενης εκδήλωσης, ούτε συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της, υπερβαίνουν δε και το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αλλά και από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία, που επιτάσσει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, προσήκον μέτρο

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν/Τμ.7/26/2011

Δαπάνη, που αφορά στην παράθεση, στο πλαίσιο εκδήλωσης, γεύματος αποκλειστικά και μόνο στα μέλη των συμμετεχόντων χορευτικών συλλόγων (σύνολο 150 ατόμων) είναι νόμιμη, καθόσον συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα με τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο (πρβλ. Πράξεις 69/2006, 10/2010 VII Τμήματος). Περαιτέρω, η δαπάνη της ενοικίασης των 112 παραδοσιακών στολών για τις ανάγκες των πέντε συνολικά χορευτικών τμημάτων (τριών παιδικών και δύο ενηλίκων) του Συλλόγου (βλ. το από 12.1.2011 έγγραφο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού), που εντέλλεται με το 1416, οικονομικού έτους 2010, χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ναι μεν συνιστά παρεπόμενη δαπάνη, πλην αντιτίθεται στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης υπό την έννοια ότι δεν αποδείχθηκε η αναγκαιότητα της διενεργούμενης δαπάνης, εφόσον πρόκειται για εκδήλωση ψυχαγωγικού χαρακτήρα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ενώ περαιτέρω δεν προκύπτει ότι συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της εκδήλωσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση, υπερβαίνει, ενόψει και του συνόλου των δαπανών που ανέλαβε ο Δήμος που συμμετείχε στην διοργάνωση της ετησίως επαναλαμβανομένης εκδήλωσης (βλ. την 20.6.2010 μελέτη προϋπολογισμού ποσού 6.000,00 ευρώ) το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αλλά και από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία, που επιτάσσει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, προσήκον μέτρο (πρβλ. Πράξη 78/2010 VII Τμήματος).

ΕλΣυν.Κλ.VII/28/2012

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-Δήμοι:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με  όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει  ότι η δαπάνη των 300,00 ευρώ του Δήμου .., που αφορά στην παράθεση στο αναψυκτήριο του κεντρικού πάρκου της πόλης, αρτοβουτημάτων-καφέ και νερού σε 120 άτομα, στο πλαίσιο του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, είναι νόμιμη. Τούτο διότι η εντελλόμενη συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλε  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο.


ΕλΣυν.Κλ7/12/2012

Παράθεση γεύματος(...)Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον, συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα με τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης η οποία διοργανώθηκε για την παγκόσμια ημέρα της μουσικής, και με την οποία προάγεται η μουσική παιδεία των δημοτών του Δήμου ........, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο (πρβλ. Ελ.Συν. VII Τμ. πραξ. 26/2011, 10/2010). Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η υπό κρίση δαπάνη κρίνεται  νόμιμη, πλην όμως, το χρηματικό ένταλμα δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2011, τις πιστώσεις του οποίου βάρυνε.


ΕλΣυν/Τμ.7/323/2010

Παράθεση catering :Κατόπιν των προεκτεθέντων, το Τμήμα κρίνει ότι, η ελεγχόμενη δαπάνη,  είναι λειτουργική, δοθέντος ότι αφενός μεν, όπως ορθά έγινε δεκτό με την υπό ανάκληση Πράξη πρόκειται για δαπάνη παρεπόμενη, επιβαλλόμενη από τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, η οποία όμως συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της εκδήλωσης (εγκαίνια του Αναψυκτηρίου και της παιδικής χαράς) και στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθόσον συνδέεται με την καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία και την προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων των δημοτών, αφετέρου δε το ύψος αυτής (4.999,83 ευρώ), ενόψει και του πλήθους των παρισταμένων (500 άτομα) λόγω της ανοικτής πρόσκλησης που απευθύνθηκε  σε  όλους τους δημότες  και της μη ανάληψης από το Δήμο καμίας άλλης δαπάνης στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης (προσκλήσεις, μουσική, ηχητική κάλυψη) δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αλλά και από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία, που επιτάσσει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, προσήκον μέτρο (πρβλ. Ελ.Συν. VII Τμ.  115, 133/2006, 11, 197/2007, 10, 78, 124/2010).


ΕλΣυν.Τμ.7/295/2011

Παράθεση γευμάτων(....)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει  ότι η ανάληψη  από το Δήμο ..... του συνόλου των δαπανών (του πρώην Δήμου…) που προκλήθηκαν από την παράθεση γευμάτων σε 74 και 80 άτομα, αντίστοιχα, «για την Ορχήστρα των χρωμάτων», στο πλαίσιο των συναυλιών που αυτή έδωσε χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου με κάποια άλλη κύρια δαπάνη, είναι νόμιμη. Τούτο διότι οι εντελλόμενες συνιστούν δαπάνες παρεπόμενες, συνάδουσες με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλαν  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου των ως άνω εκδηλώσεων, ενώ δεν   υπερβαίνουν  και  το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα 658 και 656 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2011, του Δήμου ....., που αφορούν στην καταβολή  νόμιμων  κατά τα ανωτέρω δαπανών, πρέπει να θεωρηθούν. 


ΕλΣυν.Τμ.7/296/2011

Παράθεση γευμάτων(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει  ότι η ανάληψη  από το Δήμο ..... του συνόλου των δαπανών (του πρώην Δήμου ….) που προκλήθηκαν από την παράθεση γευμάτων σε 40 και 4 άτομα, αντίστοιχα, «για το συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων», ενόψει και της από το Δήμο αναφερόμενης δημιουργίας του Ναυτικού Μουσείου Ιονίου στα … του πρώην Δήμου …., είναι νόμιμη. Τούτο διότι οι εντελλόμενες συνιστούν δαπάνες παρεπόμενες, συνάδουσες με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλαν  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, ενώ δεν   υπερβαίνουν  και  το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα 654 και 657 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2011, του Δήμου .....,  που αφορούν στην καταβολή  νόμιμων  κατά τα προεκτιθέμενα δαπανών, πρέπει να θεωρηθούν. 


ΕλΣυν.Τμ.7/267/2011

Παράθεση γεύματος(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα ανωτέρω έγιναν δεκτά,  η εντελλόμενη με το άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη παράθεσης γεύματος, ως παρεπόμενη των εορταστικών εκδηλώσεων   που αποσκοπούσαν,  μέσω της προβολής της τοπικής ιστορίας, στη διατήρηση και αφύπνιση της εθνικής μνήμης, συνέβαλε αναγκαίως στην επιτυχή διοργάνωσή τους  και είναι, ως εκ τούτου, λειτουργική για τον οικείο Δήμο. Εξάλλου, η  δαπάνη αυτή, ενόψει του αριθμού και της ιδιότητας των προσκεκλημένων, αλλά και της κατ’ άτομο τιμής του γεύματος (14,00 ευρώ), δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, καθώς και την υπάρχουσα δημοσιονομική συγκυρία προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη ως λειτουργική και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/Τμ7(ΚΠΕ)291/2014

ΠΡΟΜΗΘΙΕΣ:  Νόμιμη πληρωμή της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας με την επωνυμία «……………………..», για την προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων (βασιλόπιττες, κουραμπιέδες και μελομακάρονα) που πρόσφερε       ο Δήμος στους δημότες του, στο πλαίσιο των διαφόρων εκδηλώσεων που διοργάνωσε για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2013 και του νέους έτους 2014. Ως αιτιολογία της άρνησής της η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, γιατί δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, ούτε συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην εκπλήρωση των σκοπών του. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η επίμαχη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια βασιλόπιτας, κουραμπιέδων και μελομακάρονων   για την διάθεσή τους στους δημότες του …………………, στο πλαίσιο των διαφόρων εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου, κατά τη διάρκεια του εορταστικού εικοσαημέρου των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, είναι νόμιμη. Τούτο διότι η εντελλόμενη συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα     με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου των ως άνω εορταστικών εκδηλώσεων, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο, ενόψει και του πλήθους των δημοτών του καλλικρατικού Δήμου ……………………………, της πολυήμερης διάρκειας των εκδηλώσεων και της χαμηλής συμβατικής τιμής μονάδος προμήθειας των προαναφερομένων ειδών.


ΕΣ/Κλ.Τμ.7/353/2013

Καταβολή συνολικού ποσού που αφορά δαπάνη μίσθωσης μεταφορικού μέσου (λεωφορείου) για τη μεταφορά παιδιών για συμμετοχή στο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης.(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν προηγουμένως δεκτά η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι λειτουργική, καθόσον η μεταφορά των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα συμβάλλει στην επιτυχή διοργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος αυτού και συνάδει με την υποχρέωση προώθησης και εφαρμογής προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού. Εξάλλου, η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει, ενόψει της διάρκειας του προγράμματος, το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής προσήκον μέτρο, ούτε αντιτίθεται, λόγω της αναγκαιότητάς της, στην αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/172/2013

Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης Δήμου:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η διοργάνωση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα μέλη των λεσχών φιλίας του Δήμου .. συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου και ως εκ τούτου η σχετική δαπάνη είναι λειτουργική. Εξάλλου, ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας περί υπέρβασης του προσήκοντος μέτρου είναι απορριπτέος ως αόριστος, καθόσον δεν προσδιορίζονται τα κριτήρια οριοθέτησης του προσήκοντος μέτρου και ειδικότερα, ενόψει του ότι η δαπάνη που αφορούσε τη διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα μέλη των Λεσχών Φιλίας κατά τα έτη 2007, 2008 και 2009..είχε εγκριθεί από την αρμόδια Επίτροπο, γεγονός που επισημαίνεται με το από 29.3.2013 έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών του Δήμου … και δεν αμφισβητείται από την αναπληρώτρια Επίτροπο, δεν παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για άλλες συμβάσεις όμοιου ή συναφούς αντικειμένου με εκείνο της επίμαχης σύμβασης, ώστε να μπορεί να εξαχθεί ασφαλής κρίση σχετικά με το αν η εντελλόμενη δαπάνη υπερβαίνει το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο..Κατ’ ακολουθίαν, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και συνεπώς, το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί.