ΕλΣυν.Τμ.7/295/2011

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Παράθεση γευμάτων(....)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει  ότι η ανάληψη  από το Δήμο ..... του συνόλου των δαπανών (του πρώην Δήμου…) που προκλήθηκαν από την παράθεση γευμάτων σε 74 και 80 άτομα, αντίστοιχα, «για την Ορχήστρα των χρωμάτων», στο πλαίσιο των συναυλιών που αυτή έδωσε χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου με κάποια άλλη κύρια δαπάνη, είναι νόμιμη. Τούτο διότι οι εντελλόμενες συνιστούν δαπάνες παρεπόμενες, συνάδουσες με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλαν  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου των ως άνω εκδηλώσεων, ενώ δεν   υπερβαίνουν  και  το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα 658 και 656 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2011, του Δήμου ....., που αφορούν στην καταβολή  νόμιμων  κατά τα ανωτέρω δαπανών, πρέπει να θεωρηθούν. 

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Τμ.7/296/2011

Παράθεση γευμάτων(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει  ότι η ανάληψη  από το Δήμο ..... του συνόλου των δαπανών (του πρώην Δήμου ….) που προκλήθηκαν από την παράθεση γευμάτων σε 40 και 4 άτομα, αντίστοιχα, «για το συνέδριο των Ναυτικών Μουσείων», ενόψει και της από το Δήμο αναφερόμενης δημιουργίας του Ναυτικού Μουσείου Ιονίου στα … του πρώην Δήμου …., είναι νόμιμη. Τούτο διότι οι εντελλόμενες συνιστούν δαπάνες παρεπόμενες, συνάδουσες με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλαν  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, ενώ δεν   υπερβαίνουν  και  το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, τα 654 και 657 χρηματικά εντάλματα πληρωμής, οικονομικού έτους 2011, του Δήμου .....,  που αφορούν στην καταβολή  νόμιμων  κατά τα προεκτιθέμενα δαπανών, πρέπει να θεωρηθούν. 


ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)262/2014

Παράθεση γευμάτων: Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την πληρωμή από Δήμο σε ιδιοκτήτη εστιατορίου για την παράθεση γεύματος  στο πλαίσιο αυδιοικητικού συνεδρίου, καθόσον: α) συνέβαλε στην επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου αυτού και υπαγορεύθηκε από τους κανόνες της εθιμοτυπίας στα πλαίσια διοργάνωσης του ανωτέρω αυτοδιοικητικού συνεδρίου, μέσω του οποίου συντελέστηκε  η τουριστική προβολή του Δήμου λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τα Μ.Μ.Ε. και β) δεν υπερβαίνει το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο (άρθρο 37 του ν. 3801/2009, ΦΕΚ Α΄ 163 και άρθρα 22, 26, 28 και 79 του ν. 2362/1995 ).


ΕλΣυν.Τμ.7/379/2009

Παράθεση γευμάτων-φιλοξενία προσώπων:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη με τα …., οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα δαπάνη, που αφορά στην εκτύπωση προγραμμάτων, προσκλήσεων κλπ., παράθεση γευμάτων και φιλοξενία προσώπων, στο πλαίσιο διαφόρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τη Δημοτική Χορωδία ..., δεν προβλέπεται μεν από διάταξη νόμου, συντελεί όμως στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του εν λόγω νομικού προσώπου, καθόσον συμβάλλει στην επιτυχία των εκδηλώσεων αυτών, μέσω των οποίων προάγεται η μουσική παιδεία των δημοτών του Δήμου αυτού, η εν λόγω δε δαπάνη δεν υπερβαίνει, κατά την κρίση του Τμήματος, το προσήκον μέτρο.(...)Περαιτέρω, όμως, η εντελλόμενη με τα …., οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα δαπάνη για τη βιντεοσκόπηση και φωτογράφηση των ανωτέρω εκδηλώσεων της Δημοτικής Χορωδίας δεν είναι, κατά την κρίση του Τμήματος, νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε συντελεί, άμεσα ή έμμεσα, στην πιο αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών της.


ΕΣ/Τ7/343/2009

Παρεπόμενες δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων.Η παράθεση, στα πλαίσια της προαναφερόμενης εκδήλωσης, ειδών μπουφέ, συνιστά μεν δαπάνη παρεπόμενη, επιβαλλόμενη από τους κανόνες τις σύγχρονης εθιμοτυπίας, υπερβαίνει όμως, ενόψει και της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας, που επιβάλλει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, το, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, προσήκον μέτρο.


ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)278/2014

Παράθεση γευμάτων: Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την προμήθεια εδεσμάτων που πρόσφερε ο Δήμος στο πλαίσιο διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθόσον συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, συνδεόμενη με την καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία, υπαγορεύεται δε ευλόγως βάσει των κανόνων  της κοινωνικής ευπρέπειας και της σύγχρονης φιλοξενίας και εξυπηρετεί την επιτυχή διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή των ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των δημοτών.


ΕλΣυν/Τμ.7/78/2010

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η ανάληψη από το Δήμο ..... του συνόλου της δαπάνης, που προκλήθηκε από τη συμμετοχή του στη διοργάνωση του ως άνω φεστιβάλ παραδοσιακών χορών είναι καταρχήν νόμιμη. Περαιτέρω, κρίνει ότι η εντελλόμενη με το 1415, οικονομικού έτους 2009, χρηματικό ένταλμα δαπάνη του Δήμου ....., που αφορά στη  διαμονή φιλοξενούμενων (μέλη των χορευτικών συγκροτημάτων) λόγω της συμμετοχής τους στο φεστιβάλ, συνιστά δαπάνη παρεπόμενη συνάδουσα με τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της εκδήλωσης, ενώ δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο. Αντιθέτως, οι δαπάνες που εντέλλονται με τα 1413, 1414 και 1416 , οικονομικού έτους 2009, χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν είναι νόμιμες, καθόσον η προμήθεια διακοσίων (200) κιλών αρνιού, η παράθεση catering και η ενοικίαση παραδοσιακών στολών, ναι μεν συνιστούν δαπάνες παρεπόμενες, πλην όμως δεν αποτέλεσαν αναγκαίο μέσο για τη διοργάνωση της προαναφερόμενης εκδήλωσης, ούτε συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της, υπερβαίνουν δε και το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, αλλά και από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία, που επιτάσσει την προσαρμογή σε νέους δημοσιονομικούς κανόνες και αρχές, προσήκον μέτρο


ΕλΣυν.Τμ.7/216/2010

Παράθεση γεύματος – δεξίωσης:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 3 περ. α΄ του άρθρου 158 του ν. 3463/2006, δεδομένου ότι η διοργάνωση συναντήσεων που προβλέπεται στο άρθρο αυτό δεν περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση υπηρεσιακών συσκέψεων στο περιθώριο ή στο πλαίσιο ενός γεύματος ούτε στην περιπτ. γ’ του ίδιου άρθρου, δεδομένου ότι οι εκεί προβλεπόμενες δαπάνες δημοσίων σχέσεων (στο πλαίσιο των οποίων είναι δυνατή η παράθεση γευμάτων) συνδέονται μόνο με την απονομή τιμητικών διακρίσεων, αναμνηστικών δώρων και τη φιλοξενία αντιπροσωπειών ή φυσικών προσώπων που συνέβαλαν στην ανάπτυξη ή προβολή του δήμου και δεν περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση γευμάτων εργασίας για τον προγραμματισμό ή την αποτίμηση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες του έργου τους ή της αποτελεσματικότητας των ενεργειών τους. Περαιτέρω, η ανωτέρω δαπάνη δεν συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 75 παρ. 1 του προαναφερόμενου ν. 3463/2006. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Κλ.VII/28/2012

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-Δήμοι:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με  όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει  ότι η δαπάνη των 300,00 ευρώ του Δήμου .., που αφορά στην παράθεση στο αναψυκτήριο του κεντρικού πάρκου της πόλης, αρτοβουτημάτων-καφέ και νερού σε 120 άτομα, στο πλαίσιο του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, είναι νόμιμη. Τούτο διότι η εντελλόμενη συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλε  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/223/2019

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ:Με τα ανωτέρω δεδομένα η εντελλόμενη δαπάνη είναι σύννομη, καθώς η πραγματοποίηση συναυλιών στο εξωτερικό από τη χορωδία του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. περιλαμβάνεται ρητά, κατά τα προεκτεθέντα, στους σκοπούς και στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μουσικής του εν λόγω Οργανισμού. Εξάλλου, η δαπάνη δεν υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο, διότι με την επιλογή ξενοδοχείου τριών αστέρων και την κράτηση επί το πλείστον δίκλινων και τρίκλινων δωματίων διασφαλίστηκε η οικονομική και αποδοτική χρήση της διατεθείσας πίστωσης.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/198/2016

Αμοιβή σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη διοργάνωση συναυλιών.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, ανεξάρτητα δε από το ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου για ποιο λόγο οι επίμαχες συναυλίες δε διοργανώθηκαν από τον ίδιο τον ...  του  Δήμου ..., ο οποίος έχει τη σχετική αρμοδιότητα (βλ. άρθρο 3 περ. Δ΄ της 135/19.4.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ...), η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι δεν προκύπτει με ακρίβεια από τα στοιχεία του φακέλου το είδος και η ποσότητα των προς εκτέλεση εργασιών, με συνέπεια να μην καθίσταται δυνατό να διακριβωθεί αν κατά τη διαμόρφωση του ύψους της προϋπολογιζόμενης δαπάνης αυτών έχει τηρηθεί η αρχή της οικονομικότητας.