ΕλΣυν.Τμ.7/83/2007

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 410/1995

Προμήθεια γλυκισμάτων, καφέδων κλπ..:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, κατά την κρίση του Τμήματος οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες διότι δε βρίσκουν έρεισμα στη διάταξη της παρ.4 του άρθρ. 218 του π.δ/τος 410/1995, ούτε σε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, οι επικαλούμενοι δε κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν πηγή δικαίου. Περαιτέρω, οι ανωτέρω δαπάνες δεν δύνανται να θεωρηθούν λειτουργικές, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι συμβάλλουν στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου ούτε ότι η πραγματοποίησή τους συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών αυτού.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Τμ.7/48/2009

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  εμφιαλωμένων νερών, κερασμάτων και εδεσμάτων​:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 3 περ. γ΄ του άρθρου 158 του ν. 3463/2006, ούτε σε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, οι δε επικαλούμενοι από το Δήμο κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν νόμιμο έρεισμα της εντελλόμενης δαπάνης. Περαιτέρω, η ανωτέρω δαπάνη δεν αποδείχθηκε ότι συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 75 παρ. 1 του προαναφερόμενου ν. 3463/2006, ούτε ότι συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του Δήμουκαθόσον από τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα από το επισυναπτόμενο στα χρηματικά εντάλματα έγγραφο ..δεν προκύπτει ο τόπος, ο χρόνος διενέργειας, το αντικείμενο των κρίσιμων συσκέψεων, ο αριθμός και η ιδιότητα των ατόμων που συμμετείχαν σ’ αυτές, ως εκ τούτου δεν αποδείχθηκε με ποιο τρόπο οι συσκέψεις αυτές συνέβαλαν πράγματι στην ανάπτυξη και προβολή του Δήμου..


ΕλΣυν.Τμ.7/77/2007

Τουριστική προβολή Δήμου:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Τμήμα κρίνει ότι οι ελεγχόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, καθόσον δε βρίσκουν έρεισμα σε διάταξη νόμου, δεν συμβάλλουν στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου ούτε συντελούν στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από αυτόν σκοπών, λαμβανομένου υπόψη ότι, όπως συνάγεται από το πλέγμα των προαναφερόμενων διατάξεων, η χάραξη της τουριστικής πολιτικής καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του προγράμματος τουριστικής προβολής της Χώρας αποτελούν σε κάθε περίπτωση αντικείμενο κρατικής μέριμνας και ανατίθενται σε όργανα της Κεντρικής Διοίκησης .., καθώς αφορούν ζητήματα που δεν εντάσσονται στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων, αλλά σε γενικότερης σημασίας θέματα, η μελέτη και ο σχεδιασμός των οποίων επιβάλλεται να εκπονείται σε πλαίσιο ευρύτερο από το πλαίσιο της περιφέρειας του συγκεκριμένου Δήμου.


ΕΣ/Τ7/0002/2008

Δεν είναι νόμιμη η εκτέλεση, με δαπάνες Δήμου , του έργου της ανάπλασης και διαμόρφωσης του αυλείου χώρου του Ι.Ν. ...., καθόσον δεν προβλέπεται ούτε από το άρθρο 24 ΔΚΚ ούτε άλλη διάταξη νόμου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί τη λειτουργική του δραστηριότητα ούτε ότι εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Και τούτο διότι δεν αποδεικνύεται κατά τρόπο αναμφισβήτητο ότι ο εν λόγω χώρος είναι κοινόχρηστος και ότι ανήκει κατά κυριότητα στο Δήμο.


ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/143/2012

Προμήθεια ειδών φιλοξενίας.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, οι δε κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν νόμιμο έρεισμα της δαπάνης αυτής. Περαιτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν δύναται να θεωρηθεί λειτουργική, καθόσον, πέραν του ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ο αριθμός και η ιδιότητα των προσώπων στα οποία προσφέρθηκε καφές στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, ούτε ο αριθμός των αντιπροσώπων ξένων χωρών και οι συγκεκριμένες ημερομηνίες επίσκεψής τους στο Μουσείο ....., η προσφορά καφέ στα πλαίσια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου δεν αποτέλεσε αναγκαίο μέσο για την επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης αυτής, η δε προσφορά καφέ στους επισκέπτες του Μουσείου ..... δεν συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών αυτού. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Τμ.7/234/2006

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ: Με τα δεδομένα αυτά και βάσει των διατάξεων που προπαρατέθηκαν, το Τμήμα κρίνει ότι, όπως βασίμως προβάλλει η Επίτροπος, οι εντελόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, δεδομένου ότι δεν βρίσκουν έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου, εφόσον τα πρόσωπα στα οποία απονεμήθηκαν οι ανωτέρω τιμητικές διακρίσεις δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 218 παρ. 4 περ. δ΄ του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.), ενώ επιπλέον αυτές (οι δαπάνες) δεν εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, ούτε συντελούν στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από αυτόν σκοπών, δεδομένου ότι η εργασία που παρασχέθηκε στο Δήμο από τα ως άνω πρόσωπα αναγόταν στο συνήθη κύκλο των καθηκόντων τους. Συνεπώς οι εντελλόμενες για πληρωμή δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕλΣυν/Τμ.7/142/2006

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι οι εντελλόμενες με τα ανωτέρω χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες για την προμήθεια παιχνιδιών και κυπέλλων, αντίστοιχα, δεν είναι νόμιμες, καθόσον δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου, ούτε βρίσκουν έρεισμα στις επικαλούμενες από το Δήμο διατάξεις του άρθρου 218 παρ.4 περ. α και β, δεδομένου ότι αυτές (δαπάνες) δεν προκύπτει ότι συμβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην προαγωγή των κοινωνικών συμφερόντων, καθώς και των πνευματικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του Δήμου. Περαιτέρω, οι δαπάνες αυτές δεν εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες του ως άνω Δήμου, ούτε τέλος, μπορεί να θεωρηθεί ότι συντελούν άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 24 του π.δ.410/1995. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα 17Α, 18Α, 19Α και 29Α, οικονομικού έτους 2006, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου ..., δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα χρηματικά αυτά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕλΣυν.Κλ7(ΚΠΕ)/286/2007

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ:(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, οι υπό έλεγχο ως άνω δαπάνες βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στο άρθρο 218 παρ. 4 του π.δ. 410/1995, καθόσον τόσο η επίσημη τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής με την έναρξη του νέου έτους, όσο και ο εορτασμός της υπαίθριας τελετής των Θεοφανείων, τις οποίες κάλυψε ο Δήμος με την παράθεση μπουφέ, κοπή βασιλόπιτας και κάλυψη των δαπανών για την τέλεση των εκδηλώσεων αυτών αποσκοπούσε στην προαγωγή των πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών, δεν υπερέβη δε το από τις εκάστοτε περιστάσεις επιβαλλόμενο προσήκον μέτρο. Αντίθετα, οι δαπάνες, για τις οποίες επίσης εγκρίθηκε σχετική πίστωση, με την ως άνω απόφαση του Δ.Σ. και οι οποίες αφορούσαν: α) στην προμήθεια τριάντα (30) κοσμημάτων με τη μορφή εμβλήματος του Δήμου προς τους νέους δημοτικούς συμβούλους, ποσού 675,00 ευρώ (Χ.Ε. 2348) και β) σε δαπάνες για τη λήψη φωτογραφιών και εικόνας για το αρχείο του Δήμου, τόσο κατά την τελετή ορκωμοσίας του νέου Δ.Σ., ποσού 595,00 ευρώ (Χ.Ε. 2351), όσο και κατά την τελετή εορτασμού των Θεοφανείων, ποσού 476,00 ευρώ (Χ.Ε. 2352), δεν είναι νόμιμες, διότι δε βρίσκουν έρεισμα στη ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο διάταξη της παρ.4 του άρθρ. 218 του π.δ/τος 410/1995, ούτε σε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, επιπλέον δε, οι ανωτέρω δαπάνες δεν δύνανται να θεωρηθούν λειτουργικές, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι συμβάλλουν στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου, ούτε ότι η πραγματοποίησή τους συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών αυτού, ενώ, εξάλλου, ως προς τη δαπάνη των κοσμημάτων προς τα μέλη του Δ.Σ., αυτή δεν αφορά σε πρόσωπα, τα οποία συνέβαλαν στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη ή προβολή του Δήμου, ώστε να δικαιολογείται τιμητική διάκριση ή αναμνηστικά δώρα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες δαπάνες με τα 2344, 2345, 2347, 2354, 2349, 2350, 2353 και 2535 χρηματικά εντάλματα πληρωμής είναι νόμιμες και αυτά πρέπει να θεωρηθούν, ενώ οι εντελλόμενες δαπάνες με τα 2348, 2351 και 2352 χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπάνες είναι μη νόμιμες και αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.  


ΕΣ/ΤΜ.7/257/2006 (Δ΄ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εκτέλεση με δαπάνες του Δήμου ..... του έργου της πλακόστρωσης του αυλείου χώρου του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία, ο οποίος, ως ενοριακός, έχει ιδία νομική προσωπικότητα (ΝΠΔΔ), δεν προβλέπεται από καμία διάταξη νόμου, ούτε εξυπηρετεί την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου. Εξάλλου, η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 262 π.δ/τος 410/1995, δεν εφαρμόζεται εν προκειμένω σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα πρόταση της παρούσας. Κατ’ ακολουθία το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα που εκδόθηκε στο όνομα του αναδόχου του έργου είναι μη νόμιμο. Το Τμήμα, όμως, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα αρμόδια όργανα  πεπλανημένα, πλην συγγνωστώς, υπέλαβαν ότι η δαπάνη αυτή συντελεί στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου και ως επιχορήγηση σε ΝΠΔΔ της περιφέρειας του Δήμου, στα οποία υπάγονται και οι Ιεροί Ναοί, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 262 του π.δ/τος 410/1995, κρίνει θεωρητέο το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα.


ΕλΣυν.Τμ.7/71/2005

Προμήθεια λουλουδιών:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δε βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 218 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθόσον από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η ταυτότητα των τιμώμενων προσώπων και η επικαλούμενη συμβολή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου, ενώ δε δύναται να θεωρηθεί λειτουργική, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου ούτε ότι η πραγματοποίησή της συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των, κατ΄άρ.24 του π.δ/τος 410/1995, σκοπών αυτού.


ΕλΣυν.Τμ.4/57/1999

Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων(...)Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα κρίνει ότι η επίμαχη δαπάνη δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση του προμνησθέντος σκοπού του νομικού προσώπου . Εξάλλου , δεν αποτελεί δαπάνη που επιβάλλεται από τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, ούτε απαιτείται για την πραγματοποίηση εκδήλωσης δημοσίων σχέσεων, κατά την έννοια της παρ. Α' εδ.  β  και γ της 2020800/27 . 3 . 1996 αποφάσεως του Υπουργού οικονομικών (φ.230 τ.Β) και ανεξαρτήτως του ότι η υπουργική αυτή απόφαση δεν εφαρμόζεται στις δαπάνες των  αλλά μόνο του δημοσίου διότι η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, κατά τη διάρκεια της οποίας ελήφθησαν οι φωτογραφίες ,  είναι μία επαναλαμβανόμενη κάθε χρόνο εκδήλωση και όχι ένα εξαιρετικό γεγονός, για το οποίο να απαιτείται φωτογράφιση και μάλιστα από τέσσερα διαφορετικά γραφεία. Κατά συνέπεια οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δαπάνες δεν είναι νόμιμες και τα εντάλματα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν .