Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕλΣυν.Τμ7/72/2007

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 410/1995, 3463/2006

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμων:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη κατά το μέρος που αφορά στη φιλοξενία των μουσικών που συμμετείχαν στην ως άνω εκδήλωση βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 218 παρ. 4 εδ. α΄ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθόσον εγκρίθηκε με απόφαση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ως άνω πολιτιστικής εκδήλωσης, η οποία συνδέεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου … λόγω της καταγωγής του τιμώμενου μουσικοσυνθέτη από την πόλη αυτή και συμβάλλει στην προαγωγή των κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των δημοτών, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Αντιθέτως, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη κατά το μέρος που αφορά στη φιλοξενία δημοσιογράφων, διότι δε βρίσκει έρεισμα στην προπαρατεθείσα διάταξη του άρθρου 218 παρ.4 εδ. δ΄ του ανωτέρω Κώδικα, καθόσον από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η συμβολή αυτών στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και στην προβολή του Δήμου. Πλην όμως, το Τμήμα κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου δεν ενήργησαν με πρόθεση καταστρατήγησης των κείμενων διατάξεων..(συγγνωστή πλάνη)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Τμ7/319/2009

Αθλητικές εκδηλώσεις Δήμων:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη κατά το μέρος που αφορά στη φιλοξενία των παραπάνω προπονητών που συμμετείχαν στις ως άνω αθλητικές εκδηλώσεις βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 158 παρ. 3 εδ. α΄ του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθόσον εγκρίθηκε με απόφαση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου και πρόκειται για φιλοξενία καταξιωμένων προπονητών της διεθνούς φήμης ποδοσφαιρικής ομάδας «….» των οποίων η συμμετοχή συμβάλλει τα μέγιστα στην αθλητική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου.


ΕλΣυν.Τμ.7/44/2006

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η ελεγχόμενη δαπάνη βρίσκει νόμιμο έρεισμα στην προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 218 παρ.4 εδ. β΄ του Δ.Κ.Κ., καθόσον εγκρίθηκε με απόφαση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου ..., σε βάρος της ως άνω εγγεγραμμένης στον οικείο προϋπολογισμό πίστωσης, και σχετίζεται με τη συμμετοχή του Δήμου σε διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης, που διενεργείται στην εδαφική του περιφέρεια και στο πλαίσιο της επίδειξης του πνεύματος φιλοξενίας εκ μέρους του Δήμου, συμβάλλει δε στην πολιτιστική κυρίως προαγωγή των ενδιαφερόντων των δημοτών, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.


ΕλΣυν.Τμ.7/392/2006

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με το 1175/2006 χρηματικό ένταλμα δαπάνη για την προμήθεια εδεσμάτων βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διάταξη της παρ. 4 εδ. β΄ του άρθρου 218 του π.δ.410/1995 (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 3202/2003), καθόσον εγκρίθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετίζεται με τη συμμετοχή του Δήμου σε εκδήλωση, που διενεργείται από αθλητικό φορέα του Δήμου στην εδαφική του περιφέρεια – αφιερωμένη στον εορτασμό των 80 χρόνων από την ίδρυση του … Συλλόγου, συμβάλλει δε στην προαγωγή των κοινωνικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των δημοτών του και κυρίως στην προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους, χωρίς να υπερβαίνει το προσήκον μέτρο.


ΕλΣυν.Τμ.7/65/2007

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η ελεγχόμενη δαπάνη βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ.4 περ.δ’ του άρθρου 218 του π.δ.410/1995, καθόσον πρόκειται για δαπάνη φιλοξενίας φυσικών προσώπων, τα οποία συνέβαλαν, όπως αναφέρεται αναλυτικά ανωτέρω, στην πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του Δήμου. Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί, πλην όμως δεν πρέπει να θεωρηθεί λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2006, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου αυτό εκδόθηκε.


ΕλΣυν.Τμ.7/71/2005

Προμήθεια λουλουδιών:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, διότι δε βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 218 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, καθόσον από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει η ταυτότητα των τιμώμενων προσώπων και η επικαλούμενη συμβολή αυτών με οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου, ενώ δε δύναται να θεωρηθεί λειτουργική, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι συμβάλλει στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου ούτε ότι η πραγματοποίησή της συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των, κατ΄άρ.24 του π.δ/τος 410/1995, σκοπών αυτού.


ΕλΣυν/Τμ.7/300/2007

Προμήθεια επτακοσίων (700) σχολικών σακιδίων, τα οποία προσφέρθηκαν ως αναμνηστικά δώρα σε μαθητές:(...) Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις της παρ. 4δ του άρθρου 218 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τις λειτουργικές ανάγκες του Δήμου ούτε συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των σκοπών αυτού, καθόσον από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει με ποιο τρόπο προάγονται οι τοπικές υποθέσεις μέσω της προσφοράς σχολικών ειδών στους μαθητές των σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κατ’ ακολουθίαν αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Τμ7/71/2007

Τουριστική προβολή Δήμου:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον η τουριστική προβολή του Δήμου, στο πλαίσιο της οποίας αποφασίστηκε η φιλοξενία των προαναφερόμενων δημοσιογράφων και για την οποία διενεργήθηκε αυτή (δαπάνη), δεν βρίσκει έρεισμα σε διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 24 του ισχύοντος κατά τον χρόνο ανάληψης της δαπάνης Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (π.δ.410/195), καθώς δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση κάποιου από τους αναφερόμενους σε αυτές σκοπούς, ενώ σε κάθε περίπτωση η τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου δεν εμπίπτει στον κύκλο των τοπικών υποθέσεων, αλλά ανάγεται σε ζήτημα γενικότερης σημασίας, η μελέτη και ο σχεδιασμός του οποίου επιβάλλεται να εκπονείται σε πλαίσιο ευρύτερο από το πλαίσιο της περιφέρειας του συγκεκριμένου Δήμου.(..)Πλην όμως, το Τμήμα κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Δήμου … δεν ενήργησαν με σκοπό καταστρατήγησης των περί τουρισμού διατάξεων, αλλά διότι συγγνωστώς υπέλαβαν ότι μπορούσαν νομίμως να προβούν σε δαπάνες για την τουριστική προβολή του Δήμου στα μέσα ενημέρωσης.(συγγνωστή πλάνη)


ΕλΣυν.Τμ.7/128/2006

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμων: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη το Τμήμα κρίνει ότι οι επίμαχες δαπάνες είναι νόμιμες, καθόσον βρίσκουν έρεισμα στη διάταξη του άρθρου 218 παρ. 4 του π.δ. 410/1995, εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διενέργειά τους και ψήφισε σχετική πίστωση ενώ περαιτέρω η τέλεση μνημοσύνου προς τιμή των απαγχονισθέντων πατριωτών από τα Γερμανικά Στρατεύματα συνιστά πολιτιστική εκδήλωση, κατά την έννοια της προπαρατεθείσας διάταξης, καθόσον πρόκειται για εορτή ιστορικής μνήμης, η οποία σχετίζεται άμεσα με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, όπου και υπάρχει μνημείο με τα ονόματα των αγωνιστών και συνεπώς προάγει τα πολιτιστικά ενδιαφέροντα των δημοτών..


ΕλΣυν.Τμ.7/83/2007

Προμήθεια γλυκισμάτων, καφέδων κλπ..:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, κατά την κρίση του Τμήματος οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες διότι δε βρίσκουν έρεισμα στη διάταξη της παρ.4 του άρθρ. 218 του π.δ/τος 410/1995, ούτε σε άλλη γενική ή ειδική διάταξη νόμου, οι επικαλούμενοι δε κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και εθιμοτυπίας δεν συνιστούν πηγή δικαίου. Περαιτέρω, οι ανωτέρω δαπάνες δεν δύνανται να θεωρηθούν λειτουργικές, διότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι συμβάλλουν στην εκπλήρωση της λειτουργικής δραστηριότητας του Δήμου ούτε ότι η πραγματοποίησή τους συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών αυτού.


ΕλΣυν.Τμ.7/329/2006

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου-Δημόσιες σχέσεις Δήμου:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα άγεται στην κρίση, ότι η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια, για τη διενέργεια της οποίας μάλιστα, δεν προηγήθηκε σχετική απόφαση ανάθεσης του αρμοδίου οργάνου, δεν είναι νόμιμη, αφού δε βρίσκει έρεισμα σε καμία διάταξη νόμου. Περαιτέρω, δεν συμβάλλει στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, αφού δεν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των επιδιωκόμενων από το Δήμο σκοπών, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του π.δ/τος 410/1995, καθώς δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση κάποιου από τους αναφερόμενους σε αυτές σκοπούς ούτε προάγονται οι τοπικές υποθέσεις.