Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών παροχής ενισχύσεων σε παθόντες απο τρομοκρατικές ενέργειες-Ενισχύσεις άρθρου 5Α του Ν.1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120).(Αποπληρωμή στεγαστκού δανείου)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

35915/2016

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 5Α του Ν.1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120).


ΠΔ 327/1978

Περί οργανισμού διοικήσεως και λειτουργίας του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΓΚΕ με το ΠΔ   279/1984-    ΦΕΚ 106Α/24.7.1984,το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το   Π.Δ. 382/1990 - ΦΕΚ: 151/Α/1990 -Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Οργανισμού Δημο­σίας Αντίληψης Ζακύνθου. (Από της ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 279/1984 Φ. 106 και Π.Δ. 267/1988 Φ. 120.))


Π.Δ. 382/1990

Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Οργανισμού Δημο­σίας Αντίληψης Ζακύνθου. (Από της ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 279/1984 Φ. 106 και Π.Δ. 267/1988 Φ. 120.)

Π.Δ.38/2023-ΦΕΚ:84/Α/06.04.2023:Άρθρο 24: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του και ειδικότερα αυτές του ν.δ. 105/1973 (Α΄ 178) και του π.δ. 382/1990 (Α΄ 151), πλην των διατάξεων του άρθρου 6 του τελευταίου κατά το μέρος που καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εισαγωγής των ωφελουμένων στο Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν. - Ο.Δ.Α.Ζ.