ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τύπος: ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Συνοπτικός οδηγός εκκαθάρισης δαπανών παροχής ενισχύσεων σε παθόντες απο τρομοκρατικές ενέργειες-Ενισχύσεις άρθρου 5Α του Ν.1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120).(Αποπληρωμή στεγαστκού δανείου)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

35915/2016

Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 5Α του Ν.1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120).


ΠΔ 327/1978

Περί οργανισμού διοικήσεως και λειτουργίας του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου (ΟΔΑΖ) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΓΚΕ με το ΠΔ   279/1984-    ΦΕΚ 106Α/24.7.1984,το οποίο στη συνέχεια καταργήθηκε με το   Π.Δ. 382/1990 - ΦΕΚ: 151/Α/1990 -Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Οργανισμού Δημο­σίας Αντίληψης Ζακύνθου. (Από της ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 279/1984 Φ. 106 και Π.Δ. 267/1988 Φ. 120.))


11088/1164/2010

Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013.(Τροποιήθηκε συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τις παρακατω αποφάσεις 14751/3695/2011 - ΦΕΚ: 2464/Β/2011  4891/583/2012 - ΦΕΚ: 1607/Β/2012  15014/2608/2012 - ΦΕΚ: 3571/Β/2012  . 10952/2001/2013 - ΦΕΚ: 2353/Β/2013  8761/2231/2014 - ΦΕΚ: 1896/Β/2014 -  12711/2801/2014 - ΦΕΚ: 3207/Β/2014  6267/71/2015 - ΦΕΚ: 193/Β/2015  70538/572/2015 - ΦΕΚ: 1319/Β/2015  110699/861/2015 - ΦΕΚ: 2351/Β/2015  107899/570/2016 - ΦΕΚ: 3519/Β/2016)


1246/95/2011

΄Εγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια –Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007−2013 (Τροποποιήθηκε με τις 12500/2806/2011 - ΦΕΚ: 2088/Β/2011  Οικ.5667/447/2011 - ΦΕΚ: 2087/Β/2011   15013/2607/2012 - ΦΕΚ: 3571/Β/2012  10951/2001/2012 - ΦΕΚ: 2353//Β/2012  ΥΑ 9659/2339/2014 - ΦΕΚ: 2262/Β/2014   12712/2802/2014 - ΦΕΚ: 3207/Β/2014  6267/71/2015   70542/573/2015 - ΦΕΚ: 1319/Β/2015, με την 110699/860/2015 - ΦΕΚ: 2351/Β/2015 και με την  Οικ.107889/572/2016  - ΦΕΚ: 3560/Β/2016 -)


88239/ΕΥΘΥ 812/2016

Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Tομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Καταργείται με την 99520/2022 ΦΕΚ: 5417/Β/19.10.2022


83071/ΕΥΘΥ 781/2016

Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Καταργείται με το άρθρο 7 της 99520/2022 ΦΕΚ: 5417/Β/19.10.2022


2/49424/0022/2014

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες» -Αναφορικά με την μισθολογική εξέλιξη προσωπικού ΙΔΟΧ   Βλέπε   ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)335/2015  και άρθρο 27 ,παρ.5 Ν.4354/2015


71621/557/2020

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 93077/2022-ΦΕΚ:5557/Β/27.10.2022.


77945/2023

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ 97191/2023-ΦΕΚ:5379/Β/08.09.2023.


Π.Δ. 382/1990

Τροποποίηση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Οργανισμού Δημο­σίας Αντίληψης Ζακύνθου. (Από της ισχύος του παρόντος παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των Π.Δ. 279/1984 Φ. 106 και Π.Δ. 267/1988 Φ. 120.)

Π.Δ.38/2023-ΦΕΚ:84/Α/06.04.2023:Άρθρο 24: Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη προς τις διατάξεις του και ειδικότερα αυτές του ν.δ. 105/1973 (Α΄ 178) και του π.δ. 382/1990 (Α΄ 151), πλην των διατάξεων του άρθρου 6 του τελευταίου κατά το μέρος που καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εισαγωγής των ωφελουμένων στο Κ.Κ.Π.Π.Ι.Ν. - Ο.Δ.Α.Ζ.