Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΛ.Ε/32/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006, 1069/1980, 4412/2016/Α.44, 4412/2016/Α.12

Νομιμότητα σχεδίου προγραμματικής σύμβασης:..Με τα δεδομένα αυτά, το υποβληθέν για έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης, μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α. … και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων …, … και Κοινοτήτων περιοχής .., έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο, και, ως εκ τούτου, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της...Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της Δ.Ε.Υ.Α.  …  και   του   Συνδέσμου   Ύδρευσης      Δήμων .., … και Κοινοτήτων περιοχής ...


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ε/44/2021

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου … … και του Οργανισμού Ανάπτυξης … Α.Ε. (Ο.Α…. Α.Ε.), για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Έργα βελτίωσης δικτύων ύδρευσης Δήμου … … – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Έργα βελτίωσης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης … και ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (Τηλεέλεγχος – Τηλεχειρισμός) στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του Δήμου …», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.801.757,81 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου απαιτείται.(....)Δεν κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης.

ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΛ.Ζ/782/2019.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/519/2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου … και του Αναπτυξιακού Οργανισμού «… Α.Ε.», με αντικείμενο την «Τεχνική βοήθεια στον Δήμο … για την εκπόνηση τεχνικών μελετών», προεκτιμώμενης δαπάνης 934.607,36 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.(....)Περαιτέρω, το οικείο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών και φέρει το ελάχιστο αναγκαίο κατά νόμο περιεχόμενο. Κατά συνέπεια, δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες που να κωλύουν την υπογραφή του. 


ΕΣ/ΚΛ.Ε/730/2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του «….», για την υλοποίηση του έργου «Επισκευές βλαβών, συντηρήσεις και λοιπές οικοδομικές εργασίες στα κτήρια του … στην Αττική», προϋπολογισμού 828.382,35 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(....)Με τα δεδομένα αυτά, είναι επιτρεπτή ... η σύναψη της ελεγχόμενης προγραμματικής σύμβασης, το δε υποβληθέν προς έλεγχο οικείο σχέδιο σύμβασης έχει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, δεν συντρέχει λόγος που κωλύει την υπογραφή του, αυτό δε επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/254/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου … Ν. … για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ … ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ …», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.100.000 ευρώ με Φ.Π.Α.(....)Το δε υποβληθέν για έλεγχο σχέδιο σύμβασης φέρει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο. Κατόπιν αυτών, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/672/2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου …, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Αθλητικού και Ψυχαγωγικού Πάρκου στη θέση ΄΄Σταυρός΄΄ της Τ.Κ. … του Δήμου … και της σύνδεσης με το οδικό δίκτυο», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.000.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Το δε υποβληθέν για έλεγχο σχέδιο σύμβασης φέρει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο. Κατόπιν αυτών, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.


ΕΣ/ΚΛ.Ε/171/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ:Να ελέγξει τη νομιμότητα του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας … της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου …, για την υλοποίηση του έργου «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ …», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 680.920,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).(....)Το δε υποβληθέν για έλεγχο σχέδιο σύμβασης φέρει το ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο. Κατόπιν αυτών, δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή του σχεδίου αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πράξη και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/431/2019

Προγραμματική σύμβαση...Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή των υποβληθέντων, με το …. έγγραφο του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού …, δύο (2) σχεδίων συμβάσεων, και δη 1) του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού … και του Δήμου ... για την υλοποίηση της πράξης «Προσωρινή ενδιάμεση λύση μέχρι την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού … 2018-2020”» και 2) του σχεδίου της εκτελεστικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού … και της εταιρείας «…..» για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών, αντίγραφα των οποίων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Κλιμακίου.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/705/2022

ΜΕΛΕΤΕΣ:Με την προσβαλλόμενη πράξη κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του  σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ α) της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, γ) του Δήμου … και δ) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «…» (εφεξής …)  για την ωρίμανση του φακέλου και την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΉΝ ΠΕΡΙΟΧΗ … – … – … – … ΛΑΡΙΣΑΣ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 614.250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.(....)H σύναψη της σύμβασης νομίμως εξαιρείται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάθεσης του ενωσιακού δικαίου, καθώς αποτελεί σύμβαση οριζόντιας συνεργασίας πληρούσα όλους τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016, εφόσον με αυτή  υλοποιείται συνεργασία για την επίτευξη κοινών στόχων εξυπηρετούντων σκοπό δημοσίου συμφέροντος και, όπως εξετέθη ανωτέρω στη σκέψη 18, το συμμετέχον … έχει εκτελέσει στην ελεύθερη αγορά μόλις 3,41%, ήτοι λιγότερο από το 20%  των  δραστηριοτήτων που αφορούν στο αντικείμενο της προς σύναψη προγραμματικής σύμβασης. Δέχεται την προσφυγή ανάκλησης.Ανακαλεί την 1ΠΣ/2022 Πράξης προσυμβατικού ελέγχου της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 2η Υπηρεσία Επιτρόπου αυτού στην Π.Ε. Λάρισας.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/95/2019

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών :Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις το Κλιμάκιο διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου της ομάδας 1 του ελεγχόμενου διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου ....., των νομικών του προσώπων και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων ....., Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής ..... και, ως εκ τούτου, κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων σχεδίων συμβάσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων μεταξύ αφενός της εταιρείας «…..» και, αφετέρου, του Δήμου ....., συμβατικού ποσού 993.249,57 ευρώ (με Φ.Π.Α.), της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ....., συμβατικού ποσού 120.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ....., συμβατικού ποσού 120.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου, συμβατικού ποσού 6.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), της κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου ..... «….», συμβατικού ποσού 42.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.), του νομικού προσώπου «…….», συμβατικού ποσού 340,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων ....., Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής ....., συμβατικού ποσού 30.680,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Περαιτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται εν μέρει η υπογραφή των σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών μεταξύ αφενός της εταιρείας «…...» και, αφετέρου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, συμβατικού ποσού 3.968,40 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και του Αθλητικού Οργανισμού ....., συμβατικού ποσού 146.114,24 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και, συγκεκριμένα, κατά το μέρος που αφορούν την προμήθεια υγρών καυσίμων, στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκαν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες σύμφωνα με τα ανωτέρω. Αντίθετα, το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στη διαδικασία ανάδειξης αναδόχων της ομάδας 2 του διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των ανωτέρω και, ως εκ τούτου, κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή των υποβληθέντων για έλεγχο νομιμότητας σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια λιπαντικών μεταξύ του Δήμου ....., του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων ....., …και Κοινοτήτων περιοχής ....., του Αθλητικού Οργανισμού ..... και της εταιρείας «…...» καθώς και μεταξύ του Δήμου ....., του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου ..... και της εταιρείας «…..».

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/823/2019


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/883/2023

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α….) και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα … Α.Ε.», ποσού 3.023.560,00 ευρώ(...)Ωστόσο, από τη διάταξη του άρθρου 455 του Αστικού Κώδικα (Α.Κ.) προκύπτει ότι για το έγκυρο της σύμβασης εκχώρησης δεν απαιτείται οποιαδήποτε συμμετοχή ή συναίνεση του οφειλέτη, ενώ για την προστασία του οφειλέτη και προκειμένου αυτός να μην ενεργεί εν αγνοία της εκχώρησης,  η διάταξη του άρθρου 460 του Α.Κ. ορίζει ότι ο εκδοχέας δεν αποκτά δικαίωμα απέναντι στον οφειλέτη και στους τρίτους πριν ο ίδιος ή ο εκχωρητής αναγγείλει, δηλαδή γνωστοποιήσει, την εκχώρηση στον οφειλέτη. Εξάλλου, με την εκχώρηση επέρχεται μεταβίβαση της απαίτησης από τον εκχωρητή στον εκδοχέα, χωρίς να επέρχεται αντικειμενική αλλοίωση της απαίτησης. Η απαίτηση περιέρχεται στον εκδοχέα με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο, δηλαδή με όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που συγκέντρωνε στα χέρια του εκχωρητή. Η θέση του οφειλέτη ούτε βελτιώνεται ούτε χειροτερεύει.(...)Τέλος, αβασίμως ζητείται η ανάκληση της προσβαλλόμενης πράξης για λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενους με την ανάγκη υλοποίησης του εν λόγω φωτοβολταϊκού σταθμού και ελάττωσης της ενεργειακής επιβάρυνσης της προσφεύγουσας, δεδομένου ότι το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται προεχόντως με την τήρηση  της αρχής της νομιμότητας.Ανακαλεί την 127/2023 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθ’ ο μέρος αφορά στους όρους της ελεγχόμενης σύμβασης που διαλαμβάνονται στις σκέψεις 7.1. και 7.2. της παρούσας.Αποφαίνεται ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της δανειακής σύμβασης μεταξύ της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α….) και της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα … Α.Ε.».