ΕΣ/ΚΛΙΜ.Ζ/313/2017

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4129/2013 , 3986/2011

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Με δεδομένα αυτά το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες στη διαδικασία για την αξιοποίηση, με τη διάθεση πλειοψηφικού ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ..... ΑΕ, μετά το στάδιο της ανακήρυξης του Προτιμώμενου Επενδυτή και, συνακόλουθα, κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος που να κωλύει την υπογραφή των υποβληθέντων για έλεγχο, με το 32862/27.10.2017 (αριθ. πρωτ. Ε.Σ. 67347/27.10.2017) έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, σχεδίων της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών και της Σύμβασης Μετόχων, αντίγραφα των οποίων, όπως τροποποιήθηκαν κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ανωτέρω, τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο του Δικαστηρίου.ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.6/294/2018

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.6/294/2018

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ:Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη πράξη κοινοποιήθηκε στον φορέα με τηλεομοιοτυπία (φάξ) στις 20.11.2017 ημέρα Δευτέρα (βλ. σχετικά την από 20.11.2017 βεβαίωση παραλαβής της Μαρίνας Πέτρου Γραμματέα του Ζ΄ Κλιμακίου αριθμ. πρωτ. ΤΑΙΠΕΔ  33194/20.11.2017). Ως εκ τούτου, η δεκαπενθήμερη προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως ανακλήσεως άρχισε στις 21.11.2017 ημέρα Τρίτη και συμπληρώθηκε στις 5.12.2017, ημέρα Τρίτη εργάσιμη και μη εξαιρετέα εκ του νόμου. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση για την ανάκληση της ως άνω Πράξεως, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Γραφείου Καταθέσεων και Πρωτοκόλλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 13.12.2017, ήτοι μετά από την πάροδο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας, η οποία, κατά τα ανωτέρω, άρχισε από την επομένη της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης στον φορέα έχει ασκηθεί εκπροθέσμως.


ΕλΣυν.Κλ.Ζ/79/2015

Δημόσια έργα-έλεγχος νομιμότητας: Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο δεν διαπιστώνει ουσιώδεις πλημμέλειες στην ελεγχόμενη διαδικασία δημοπράτησης και συνεπώς δεν κωλύεται η υπογραφή των Συμβάσεων Αγοραπωλησίας Μετοχών για την αξιοποίηση δύο ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα .. του Δήμου .. από το Ταμείο .


ΕΣ/Κλ.Ζ/155/2017

Νομιμότητα της διαδικασίας για την αξιοποίηση με τη διάθεση του πλειοψηφικού ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. – ΟΛΘ»(...) Για τους λόγους αυτούς Είναι νόμιμη η διαδικασία του διαγωνισμού για τη διάθεση του πλειοψηφικού ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. –..» μέχρι το στάδιο της ανακήρυξης Προτιμώμενου Επενδυτή, κατά τα ειδικότερον αναφερόμενα στο σκεπτικό. ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/49/2018


ΕλΣυν.Τμ.6/4424/2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ:..Επιδιώκεται η ανάκληση της 190/2013 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου (Δ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά (βλ. σκέψη II Γ), το Τμήμα κρίνει ότι, κατά τα βασίμως με την υπό κρίση αίτηση προβαλλόμενα, η υποβληθείσα για έλεγχο νομιμότητας σύμβαση, με το ως άνω περιεχόμενο, συνιστά γνήσια τροποποιητική σύμβαση, καθόσον με αυτήν τροποποιούνται επιμέρους όροι της αρχικής ως άνω από 29.12.2011 σύμβασης αγοραπωλησίας (κυρίως μειώνεται το τίμημα), χωρίς, σε κάθε περίπτωση, να διαφοροποιείται η φύση και το περιεχόμενο αυτής (πώληση των ως άνω αεροσκαφών). Ως εκ τούτου, η εν λόγω σύμβαση, ανεξαρτήτως του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα των επερχομένων με αυτήν τροποποιήσεων, δεν είναι λειτουργικώς αυτοτελής σε σχέση με την ως άνω αρχική συμφωνία, αλλά ενσωματώνεται σε αυτήν, δεδομένου ότι οι ως άνω συμβάσεις συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο. Ούτε, εξάλλου, το γεγονός ότι η προς έλεγχο συμφωνία συνάπτεται από το … μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετική κρίση, αφού αυτό υπεισήλθε εκ του νόμου με ειδική διαδοχή στην θέση του Ελληνικού Δημοσίου ως νέο υποκείμενο της αρχικής ενοχικής σύμβασης πώλησης χωρίς να θίγεται η ταυτότητα αυτής. Συνεπώς, η εν λόγω τροποποιητική σύμβαση δεν εμπίπτει στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δεδομένου ότι η τροποποιούμενη σύμβαση, η οποία είχε καταρτισθεί δυνάμει της 198/23.12.2011 απόφασης της ..., εξαιρούνταν του προσυμβατικού ελέγχου με βάση τη ρητή διάταξη του άρθρου 48 παρ. 3 του ν. 3871/2010..(...)Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει, για το λόγο αυτό, να γίνει δεκτή η υπό κρίση αίτηση και να ανακληθεί η προσβαλλόμενη πράξη, να κριθεί δε ότι το οικείο σχέδιο τροποποιητικής συμβάσεως δεν εμπίπτει στον έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.Ανακαλεί την 190/2013 πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου (Δ΄ Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/317/2019

Πληρωμή τιμήματος αγοράς ακινήτου..:Με δεδομένα αυτά, το σχέδιο σύμβασης αγοραπωλησίας του οικοπέδου έπρεπε, ως εξ επαχθούς αιτίας προμήθεια ακινήτου πράγματος από δήμο, να υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε κάθε περίπτωση, το Κλιμάκιο ελέγχοντας, έστω και εκ των υστέρων, τη διαδικασία που προηγήθηκε της αγοράς του ακινήτου (πρβλ. Ε.Σ. Πρ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 6/2018, 294, 212, 198/2017) κρίνει ότι η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μετά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου καθιστά την εντελλόμενη δαπάνη μη κανονική και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα μη θεωρητέα.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη ούτε κανονική και τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ.ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/1183/2015

Υπογραφή σχεδίου σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών:..ζητεί την αναθεώρηση της 3800/2014 απόφασης του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με βάση τις παραδοχές αυτές της ήδη προσβαλλόμενης απόφασης, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη τρίτη σκέψη της παρούσας, νομίμως απορρίφθηκε, ελλείψει σπουδαίου εννόμου συμφέροντος, η υπέρ του κύρους της 197/2014 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου παρέμβαση του ήδη αιτούντος. Τούτο δε διότι, ενόψει της υφιστάμενης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μετά την ισχύ του ν. 4062/2012, η παραδοχή της παρέμβασης, προς το σκοπό της μη υπογραφής της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, δεν θα έχει οιαδήποτε έννομη συνέπεια για τον αιτούντα, δεδομένου ότι η τυχόν ζημία που αυτος υφίσταται από τη μεταβίβαση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του ... δεν θα είναι αποτέλεσμα της υπογραφής της σύμβασης αλλά θα προέρχεται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (πρβλ. την από 25.5.2012 περίληψη μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου ..., στην οποία ως μεταγραπτέος τίτλος αναφέρεται το άρθρο 7 του ν. 4062/2012). Κατά συνέπεια, εφόσον νομίμως απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ως απαράδεκτη η υπέρ της διατήρησης της ισχύος της 197/2014 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου παρέμβαση του ήδη αιτούντος Οργανισμού, ο τελευταίος δεν απέκτησε την ιδιότητα της παρεμβαίνοντος ενώπιον της διαδικασίας του VI Τμήματος και, κατ’ επέκταση, δεν νομιμοποιείται παθητικώς στην άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναθεώρησης.Κατ’ ακολουθία αυτών που προηγουμένως κρίθηκαν, η αίτηση αναθεώρησης και το δικόγραφο προσθέτων λόγων, καθώς και οι υπέρ αυτής παρεμβάσεις πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, ενώ οι παρεμβάσεις κατά αυτής, των εταιρειών «....», «...» και «...», καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου, πρέπει να γίνουν δεκτές.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/253/2019

Προμήθεια και τοποθέτησης εξοπλισμού αναβάθμισης παιδικών χαρών:...Με δεδομένα αυτά, εφόσον η επίμαχη σύμβαση προμήθειας δεν συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους (Ελ.Συν. Πρ. ΣΤ΄ Κλιμ. 122/2019), έπρεπε, ως εκ του ύψους του προϋπολογισμού της διακήρυξης, που υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., να υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τον έλεγχο όμως της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης αυτής, όπως ανωτέρω εκτέθηκε, δεν διαπιστώνεται ουσιώδης πλημμέλεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει κώλυμα για την υπογραφή της. Εν όψει αυτών, τα αρμόδια όργανα παρέλειψαν να υποβάλουν την εν λόγω σύμβαση στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων αλλά από πλάνη η οποία, ενόψει και της νομιμότητας της διαδικασίας που προηγήθηκε της σύναψης της σύμβασης, κρίνεται συγγνωστή (Ελ.Συν. Πρ. Κλιμ. Προλ. Ελ. Δαπ. στο VII Τμ. 237/2018, 294, 212, 198/2017). Κατόπιν τούτων το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί λόγω πλάνης.


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ.ΕΠΤΑΜ.ΣΥΝΘ/1183/2015

Υπογραφή του σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών:..Με βάση τις παραδοχές αυτές της ήδη προσβαλλόμενης απόφασης, το Δικαστήριο κρίνει ότι, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη τρίτη σκέψη της παρούσας, νομίμως απορρίφθηκε, ελλείψει σπουδαίου εννόμου συμφέροντος, η υπέρ του κύρους της 197/2014 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου παρέμβαση του ήδη αιτούντος. Τούτο δε διότι, ενόψει της υφιστάμενης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μετά την ισχύ του ν. 4062/2012, η παραδοχή της παρέμβασης, προς το σκοπό της μη υπογραφής της Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών, δεν θα έχει οιαδήποτε έννομη συνέπεια για τον αιτούντα, δεδομένου ότι η τυχόν ζημία που αυτος υφίσταται από τη μεταβίβαση της έκτασης και των εγκαταστάσεων του ΚΤΕΟ δεν θα είναι αποτέλεσμα της υπογραφής της σύμβασης αλλά θα προέρχεται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4062/2012 (πρβλ.  την από 25.5.2012 περίληψη μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου …, στην οποία ως μεταγραπτέος τίτλος αναφέρεται το άρθρο 7 του ν. 4062/2012). Κατά συνέπεια, εφόσον νομίμως απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση ως απαράδεκτη η υπέρ της διατήρησης της ισχύος της 197/2014 πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου παρέμβαση του ήδη αιτούντος Οργανισμού, ο τελευταίος δεν απέκτησε την ιδιότητα της παρεμβαίνοντος ενώπιον της διαδικασίας του VI Τμήματος και, κατ’ επέκταση, δεν νομιμοποιείται παθητικώς στην άσκηση της κρινόμενης αίτησης αναθεώρησης. Κατ’ ακολουθία αυτών που προηγουμένως κρίθηκαν, η αίτηση αναθεώρησης και το δικόγραφο προσθέτων λόγων, καθώς και οι υπέρ αυτής  παρεμβάσεις πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, ενώ οι παρεμβάσεις κατά αυτής, των εταιρειών «…», «…» και «…», καθώς και του Ελληνικού Δημοσίου,   πρέπει να γίνουν δεκτές .


ΕλΣυν.Κλ.Ζ/134/2017

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-έλεγχος νομιμότητας: Με τα δεδομένα αυτά, το Κλιμάκιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο Γ5 (Λοιποί όροι διαγωνισμού) των .. και ..προκηρύξεων των οικείων διαγωνιστικών διαδικασιών και στο άρθρο Χ παρ. 1 των ως άνω ..και ..συμβάσεων, που υποβλήθηκαν ήδη σε προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας, προβλεπόταν η δυνατότητα τροποποίησης των τελευταίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών, εφόσον δεν προκύπτει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο, γεγονός που συντρέχει εν προκειμένω, ενώ ως προς τα λοιπά διατηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις των αρχικών συμβάσεων, κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος που να κωλύει την υπογραφή των δύο (2) υποβληθέντων προς έλεγχο, με το .. έγγραφο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σχεδίων τροποποιητικών συμβάσεων, αντίγραφα των οποίων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του παρόντος Κλιμακίου.


ΕλΣυνΚλ.Τμ.7/99/2018

Παροχή υπηρεσιών: Με τα δεδομένα αυτά, η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της «...» και της αναδόχου «...»  έπρεπε, ως εκ του ύψους του προϋπολογισμού της που υπερέβαινε το ποσό των 200.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., να υποβληθεί σε προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Από τον έλεγχο όμως της διαδικασίας σύναψής της δεν διαπιστώνεται ουσιώδης πλημμέλεια που θα μπορούσε να δημιουργήσει κώλυμα για την υπογραφή της. Ενόψει αυτών, τα αρμόδια όργανα της ανωτέρω Δημοτικής Εταιρείας παρέλειψαν να υποβάλουν την εν λόγω σύμβαση στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων, αλλά από πλάνη η οποία, ενόψει και της νομιμότητας της διαδικασίας που προηγήθηκε της σύναψης της σύμβασης, κρίνεται συγγνωστή (Ε.Σ. ΚΠΕΔ VII Τμ. 6/2018, 294, 212, 198/2017).