ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/207/2018

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4354/2015 , 4512/2018

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει, κατά πλειοψηφία, ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο. Και τούτο, διότι η καταβολή στον φερόμενο στο ένταλμα ως δικαιούχο υπάλληλο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών του, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και  πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που ο ίδιος λαμβάνει. Συνεπώς, και ενόψει του ότι το ως άνω επίδομα υπολείπεται της προσωπικής διαφοράς του, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 301,84 ευρώ, μη νομίμως εντέλλεται η καταβολή του σε αυτόν. Εξάλλου, καμία επιρροή δεν ασκούν τα 2/20865/ΔΕΠ/22.4.2016 και 2/63599/ΔΕΠ/5.10.2017 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που επικαλείται ο ..., στα οποία αναφέρεται ότι «στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων περιοχών, λόγω συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά», καθόσον τα έγγραφα της διοίκησης δεν παράγουν δεσμευτικότητα ούτε μπορούν να τροποποιούν το περιεχόμενο διατάξεων νόμου.(...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, κατά την κρατήσασα στο Κλιμάκιο γνώμη, δεν είναι νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.7/31/2018

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας:Με δεδομένα αυτά η καταβολή στους ανωτέρω υπαλλήλους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών τους, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και θα πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν. Συνεπώς και ενόψει του ότι το ως άνω επίδομα υπολείπεται της προσωπικής διαφοράς τους, πλην της ..., μη νομίμως εντέλλεται η καταβολή του σε αυτούς. Όσον αφορά όμως στην...., ενόψει του ότι η προσωπική διαφορά της των 129,98 ευρώ υπολείπεται των 150 ευρώ, που δικαιούται ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θα πρέπει να καταβληθεί σε αυτήν το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος των 20,02 ευρώ (150-129,98). Τέλος καμία επιρροή δεν ασκούν τα 2/63599/ΔΕΠ/5.10.2017 και 2/20865/ΔΕΠ/22.4.2016 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου αναφέρεται ότι στην περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων περιοχών, λόγω συνδρομής των όρων και των πραγματικών συνθηκών καταβολής τους, τα σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά, καθόσον με έγγραφα της διοίκησης δεν δύναται να τροποποιείται το περιεχόμενο διατάξεων νόμων, κατά τη θέσπιση των οποίων ο νομοθέτης γνώριζε την ύπαρξη των ως άνω επιδομάτων, πλην δεν επέλεξε να τα εντάξει στα επιδόματα που δεν συνιστούν αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/311/2019

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθιυγιεινής εργασίας:..Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, η καταβολή στους προαναφερόμενους υπαλλήλους του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών τους, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και θα πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν. Συνεπώς και ενόψει του ότι για το μήνα Νοέμβριο 2018 μη νομίμως το ποσό του ως άνω επιδόματος δεν λήφθηκε υπόψη για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνει καθένας από αυτούς, αλλά το ποσό αυτής τους καταβλήθηκε ολόκληρο α) μη νομίμως εντέλλεται η καταβολή του επιδόματος στους υπαλλήλους ..., ... και ..., καθόσον αυτό τους έχει ήδη καταβληθεί, αν και με άλλη ονομασία, με την καταβολή αυτούσιας της προσωπικής διαφοράς και β) ως προς τους λοιπούς 3 υπαλλήλους, των οποίων    η προσωπική διαφορά υπολείπεται των 150 ευρώ, που δικαιούνται ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μέρος αυτού τους έχει ήδη καταβληθεί, αν και με άλλη ονομασία, με την καταβολή προσωπικής διαφοράς, θα πρέπει όμως να καταβληθεί σε αυτούς το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος ως εξής: για τον ... το ποσό των 57,10 ευρώ (150-92,90)  και για τον καθένα από τους ... και ... το ποσό των 42,11 ευρώ (150-107,89). Τέλος καμία επιρροή δεν ασκεί η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017 καθώς και το 2/20865/ΔΕΠ/22.4.2016 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπου αναφέρεται ότι σε περίπτωση χορήγησης οικογενειακής παροχής ή επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή απομακρυσμένων περιοχών τα σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά, καθόσον με έγγραφα της διοίκησης δεν δύναται να τροποποιείται το περιεχόμενο διατάξεων νόμων, κατά τη θέσπιση  των οποίων ο νομοθέτης γνώριζε την ύπαρξη των ως άνω επιδομάτων, πλην δεν επέλεξε να τα εντάξει στα επιδόματα που δεν συνιστούν αύξηση των αποδοχών των υπαλλήλων.Κατ’ ακολουθία, η εντελλόμενη δαπάνη κατά το μέρος αυτής κατά το οποίο υπερβαίνει το ποσό των 141,32 (57,10 + 42,11 + 42,11) ευρώ πλέον σχετικών κρατήσεων, είναι μη νόμιμη και, συνεπώς, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/31/2018

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης εργασίας:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη Ι της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι, με τον προβαλλόμενο λόγο διαφωνίας, κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου του, εσφαλμένως υπολαμβάνεται ότι κατ’ εφαρμογή του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 η μείωση της προσωπικής διαφοράς πρέπει να επέλθει  επί του καταβαλλόμενου επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας αντί των αποδοχών της υπαλλήλου και επομένως, ο λόγος αυτός τυγχάνει απορριπτέος ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως. Ως εκ τούτου, και δοθέντος ότι η διαφωνούσα Επίτροπος δεν προβάλλει άλλους λόγους που πλήττουν τη νομιμότητα ή την κανονικότητα της εντελλόμενης με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δαπάνης, η έκθεση διαφωνίας πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/87/2019

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη δεν είναι νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον Επίτροπο. Και τούτο διότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, αποβλέπουσα αποκλειστικά στον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών των νέων μισθολογικών διατάξεων και στη διασφάλιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, των απολαβών των υπαλλήλων, όπως είχαν ήδη διαμορφωθεί υπό το προϊσχύον του ν. 4354/2015 νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να µην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, συνιστά προσωρινό προστατευτικό μέτρο, καθώς μόνο ως τέτοιο είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διότι συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η σταθεροποίηση των αποδοχών των ήδη απασχολουμένων υπαλλήλων των Δήμων στο διαμορφωθέν κατά την 31η.12.2015 ύψος και η σταδιακή απομείωση του ποσού της προσωπικής διαφοράς με την ενσωμάτωση των επερχόμενων αυξήσεων, ώστε με την πλήρη εξάλειψη του ποσού αυτού, να επανέλθει η ομαλή μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων και να αποφευχθεί η αντίθετη στην αρχή της ισότητας διαφορετική, σε βάθος χρόνου, μισθολογική αντιμετώπιση παλαιών και νέων εργαζομένων, που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η απορρόφηση στο χρηματικό ποσό της προσωπικής διαφοράς οποιασδήποτε, πλην των ρητά προβλεπόμενων εξαιρέσεων, αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων, ανεξαρτήτως της φύσης και της αιτίας αυτής, δεν συνιστά κατάργησή της (της αύξησης), ούτε αντιστρατεύεται το σκοπό για την οποία αυτή χορηγείται, αλλά αποτελεί αντανακλαστική συνέπεια της λειτουργίας του μέτρου της προσωπικής διαφοράς και συνιστά απομείωση της τελευταίας (Ε.Σ. Πρ. Ι Τμ. 27/2018). Συνεπώς, η καταβολή στους φερόμενους στο ένταλμα ως δικαιούχους υπαλλήλους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών τους, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν. Ως εκ τούτου, μη νομίμως εντέλλεται με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα το ως άνω ποσό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο υπολείπεται των μηνιαίων ποσών των 233,04 ευρώ και 178,08 ευρώ, αντίστοιχα, της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν οι φερόμενοι ως δικαιούχοι υπάλληλοι. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΤΜ.1/27/2018

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης κ ανθυγιεινής εργασίας:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας πράξης, το Τμήμα κρίνει ότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, αποβλέπουσα αποκλειστικά στον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών των νέων μισθολογικών διατάξεων και στη διασφάλιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, των απολαβών των υπαλλήλων, όπως είχαν ήδη διαμορφωθεί υπό το προϊσχύον του ν.4354/2015 νομοθετικό πλαίσιο, προκειµένου να µην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισµών, συνιστά προσωρινό προστατευτικό μέτρο, καθώς μόνο ως τέτοιο είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διότι συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η σταθεροποίηση των αποδοχών των ήδη απασχολουμένων υπαλλήλων των ν.π.δ.δ. στο διαμορφωθέν κατά την 31η.12.2015 ύψος και η σταδιακή απομείωση του ποσού της προσωπικής διαφοράς με την ενσωμάτωση των επερχόμενων αυξήσεων, ώστε με την πλήρη εξάλειψη του ποσού αυτού, να επανέλθει η ομαλή μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων και να αποφευχθεί η αντίθετη στην αρχή της ισότητας διαφορετική, σε βάθος χρόνου, μισθολογική αντιμετώπιση παλαιών και νέων εργαζομένων, που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η απορρόφηση στο χρηματικό ποσό της προσωπικής διαφοράς οποιασδήποτε, πλην των ρητά προβλεπόμενων εξαιρέσεων, αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων, ανεξαρτήτως της φύσης και της αιτίας αυτής, δεν συνιστά κατάργησή της (της αύξησης), ούτε αντιστρατεύεται το σκοπό για την οποία αυτή χορηγείται, αλλά αποτελεί αντανακλαστική συνέπεια της λειτουργίας του μέτρου της προσωπικής διαφοράς και συνιστά απομείωση της τελευταίας. Περαιτέρω, τα επικαλούμενα 2/63599/ΔΕΠ/5.10.2017 και 2/20865/ΔΕΠ/22.4.2016 έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθώς και η 39456/17.11.2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία παρέχονται οδηγίες εσωτερικής φύσης και δεν έχουν δημοσιευθεί, στερούνται δεσμευτικής ισχύος και δεν θέτουν πρωτογενώς κανόνες δικαίου (πρβλ. Πράξεις Κλιμ.Προλ.Ελ.Δαπανών στο Ι Τμήμα 117/2014, 103/2014, 192/2013). (...)Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το Κλιμάκιο ορθά κατά την πλειοψηφούσα κρίση του Τμήματος, έκρινε ότι η προσβαλλομένη πράξη δεν πρέπει να ανακληθεί και συνεπώς η δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/108/2019

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας...Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη της παρούσας, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, που αφορά στην καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στον εν λόγω υπάλληλο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, είναι μη νόμιμη. Και τούτο διότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον διαφωνούντα Επίτροπο, δεν προκύπτει από τα συνοδεύοντα το χρηματικό ένταλμα έγγραφα στοιχεία ότι ο εν λόγω υπάλληλος οδηγεί τα ειδικά οχήματα των συγκεκριμένων κατηγοριών που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η εντελλόμενη με το 448ΚΟ, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Περιφέρειας ... δαπάνη είναι μη νόμιμη, και ως εκ τούτου αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.1/176/2019

ΑΠΟΔΟΧΕΣ:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον Επίτροπο. Και τούτο διότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, αποβλέπουσα αποκλειστικά στον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών των νέων μισθολογικών διατάξεων και στη διασφάλιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, των απολαβών των υπαλλήλων, όπως είχαν ήδη διαμορφωθεί υπό το προϊσχύον του ν.4354/2015 νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να µην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, συνιστά προσωρινό προστατευτικό μέτρο, καθώς μόνο ως τέτοιο είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διότι συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η σταθεροποίηση των αποδοχών των ήδη απασχολουμένων υπαλλήλων των Δήμων στο διαμορφωθέν κατά την 31η.12.2015 ύψος και η σταδιακή απομείωση του ποσού της προσωπικής διαφοράς με την ενσωμάτωση των επερχόμενων αυξήσεων, ώστε με την πλήρη εξάλειψη του ποσού αυτού, να επανέλθει η ομαλή μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων και να αποφευχθεί η αντίθετη στην αρχή της ισότητας διαφορετική, σε βάθος χρόνου, μισθολογική αντιμετώπιση παλαιών και νέων εργαζομένων, που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η απορρόφηση στο χρηματικό ποσό της προσωπικής διαφοράς οποιασδήποτε, πλην των ρητά προβλεπόμενων εξαιρέσεων, αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων, ανεξαρτήτως της φύσης και της αιτίας αυτής, δεν συνιστά κατάργησή της (της αύξησης) ούτε αντιστρατεύεται το σκοπό για την οποία αυτή χορηγείται, αλλά αποτελεί αντανακλαστική συνέπεια της λειτουργίας του μέτρου της προσωπικής διαφοράς και συνιστά απομείωση της τελευταίας (Ε.Σ. Πρ. Ι Τμ. 27/2018). Συνεπώς, η καταβολή στην φερόμενη στο ένταλμα ως δικαιούχο υπάλληλο του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών της, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνει. Ενόψει του ότι η προσωπική διαφορά της των 90,75 ευρώ υπολείπεται των 150 ευρώ, που δικαιούται ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θα πρέπει να καταβληθεί σε αυτήν το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος των 59,25 ευρώ (150-90,75).  Εξάλλου, καμία επιρροή δεν ασκεί το 2/25491/17.4.2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που επικαλείται ο Δήμος, στο οποίο αναφέρεται ότι στην περίπτωση χορήγησης επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας τα σχετικά ποσά δεν συμψηφίζονται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά, καθόσον το έγγραφο αυτό δεν παράγει δεσμευτικότητα ούτε μπορεί να τροποποιεί το περιεχόμενο διατάξεων νόμου.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/89/2019

Επιδόμα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον Επίτροπο. Και τούτο διότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, αποβλέπουσα αποκλειστικά στον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών των νέων μισθολογικών διατάξεων και στη διασφάλιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, των απολαβών των υπαλλήλων, όπως είχαν ήδη διαμορφωθεί υπό το προϊσχύον του ν.4354/2015 νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να µην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, συνιστά προσωρινό προστατευτικό μέτρο, καθώς μόνο ως τέτοιο είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διότι συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η σταθεροποίηση των αποδοχών των ήδη απασχολουμένων υπαλλήλων των Δήμων στο διαμορφωθέν κατά την 31η.12.2015 ύψος και η σταδιακή απομείωση του ποσού της προσωπικής διαφοράς με την ενσωμάτωση των επερχόμενων αυξήσεων, ώστε με την πλήρη εξάλειψη του ποσού αυτού, να επανέλθει η ομαλή μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων και να αποφευχθεί η αντίθετη στην αρχή της ισότητας διαφορετική, σε βάθος χρόνου, μισθολογική αντιμετώπιση παλαιών και νέων εργαζομένων, που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η απορρόφηση στο χρηματικό ποσό της προσωπικής διαφοράς οποιασδήποτε, πλην των ρητά προβλεπόμενων εξαιρέσεων, αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων, ανεξαρτήτως της φύσης και της αιτίας αυτής, δεν συνιστά κατάργησή της (της αύξησης) ούτε αντιστρατεύεται το σκοπό για την οποία αυτή χορηγείται, αλλά αποτελεί αντανακλαστική συνέπεια της λειτουργίας του μέτρου της προσωπικής διαφοράς και συνιστά απομείωση της τελευταίας (Ε.Σ. Πρ. Ι Τμ. 27/2018). Συνεπώς, η καταβολή στους φερόμενους στο ένταλμα ως δικαιούχους υπαλλήλους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών τους, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνουν. Ενόψει δε του ότι η προσωπική διαφορά του υπαλλήλου ….. που ανέρχεται στο ποσό των 57,45 ευρώ υπολείπεται του ποσού των 70 ευρώ που δικαιούται ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενώ η προσωπική διαφορά του υπαλλήλου ….. που ανέρχεται στο ποσό των 74,45 ευρώ υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ που δικαιούται ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θα πρέπει να καταβληθεί σε αυτούς το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος των 12,55 ευρώ (70-57,45) και 75,55 ευρώ (150-74,45), αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη κατά το μέρος που υπερβαίνει το συνολικό  ποσό των 88,10 ευρώ (12,55+75,55).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/109/2019

Καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας...Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη της παρούσας, η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, που αφορά στην καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εν λόγω υπαλλήλους για τον Αύγουστο του έτους 2018, είναι μη νόμιμη. Και τούτο διότι, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον διαφωνούντα Επίτροπο, δεν προκύπτει από τα συνοδεύοντα το χρηματικό ένταλμα έγγραφα στοιχεία ότι οι εν λόγω υπάλληλοι απασχολήθηκαν τον Αύγουστο του 2018 ως οδηγοί των ειδικών οχημάτων των συγκεκριμένων κατηγοριών που αναφέρονται στις οικείες διατάξεις.Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το 139, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου .... δαπάνη είναι μη νόμιμη, και ως εκ τούτου αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.1/88/2019

Αναδρομικά επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας....Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον Επίτροπο. Και τούτο διότι η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, αποβλέπουσα αποκλειστικά στον περιορισμό των δυσμενών συνεπειών των νέων μισθολογικών διατάξεων και στη διασφάλιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, των απολαβών των υπαλλήλων, όπως είχαν ήδη διαμορφωθεί υπό το προϊσχύον του ν.4354/2015 νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου να µην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών τους προϋπολογισμών, συνιστά προσωρινό προστατευτικό μέτρο, καθώς μόνο ως τέτοιο είναι σύμφωνο με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Διότι συνέπεια της ρύθμισης αυτής είναι η σταθεροποίηση των αποδοχών των ήδη απασχολουμένων υπαλλήλων των Δήμων στο διαμορφωθέν κατά την 31η.12.2015 ύψος και η σταδιακή απομείωση του ποσού της προσωπικής διαφοράς με την ενσωμάτωση των επερχόμενων αυξήσεων, ώστε με την πλήρη εξάλειψη του ποσού αυτού, να επανέλθει η ομαλή μισθολογική εξέλιξη των εργαζομένων και να αποφευχθεί η αντίθετη στην αρχή της ισότητας διαφορετική, σε βάθος χρόνου, μισθολογική αντιμετώπιση παλαιών και νέων εργαζομένων, που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα. Στο πλαίσιο αυτό, η απορρόφηση στο χρηματικό ποσό της προσωπικής διαφοράς οποιασδήποτε, πλην των ρητά προβλεπόμενων εξαιρέσεων, αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων, ανεξαρτήτως της φύσης και της αιτίας αυτής, δεν συνιστά κατάργησή της (της αύξησης) ούτε αντιστρατεύεται το σκοπό για την οποία αυτή χορηγείται, αλλά αποτελεί αντανακλαστική συνέπεια της λειτουργίας του μέτρου της προσωπικής διαφοράς και συνιστά απομείωση της τελευταίας (Ε.Σ. Πρ. Ι Τμ. 27/2018). Συνεπώς, η καταβολή στον φερόμενο στο ένταλμα ως δικαιούχο υπάλληλο, ..., του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας συνιστά αύξηση των αποδοχών του, κατά την έννοια του άρθρου 27 του ν. 4354/2015, και πρέπει να υπολογιστεί για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς που λαμβάνει. Ενόψει δε του ότι η προσωπική διαφορά του εν λόγω υπαλλήλου που ανέρχεται στο ποσό των 72,33 ευρώ υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ που δικαιούται ως επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, θα πρέπει να καταβληθεί σε αυτόν το υπόλοιπο ποσό του επιδόματος των 77,67 ευρώ (150 – 72,33). Ως εκ τούτου, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη κατά το μέρος που υπερβαίνει το ποσό των 77,67 ευρώ για το συγκεκριμένο υπάλληλο.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι εν μέρει μη νόμιμη και, ως εκ τούτου, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθεί.