ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/143/2018

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4461/2017/Α.37 , 146/2003 , 4412/2016/Α.118

Παροχής υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν και ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η επίμαχη, από 1.2.2018 σύμβαση δεν συνιστά νόμιμη παράταση της Φ.011/1.6.2016 συμβάσεως, αλλά μη νόμιμη απευθείας ανάθεση ομοίων εργασιών για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα (1.2.2018 έως 31.7.2018) σε σχέση με το χρονικό διάστημα που αφορούσε η Φ.011/1.6.2016 σύμβαση, αφού είχε εξαντληθεί ο χρόνος νόμιμης παράτασης αυτής σύμφωνα με την προαναφερθείσα Φ.11/21.3.2016 διακήρυξη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι οι επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστήριξης συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Noσοκομείου. (..)Ειδικότερα, το ήδη υπηρετούν προσωπικό κλάδου ΠΕ και ΤΕ του Νοσοκομείου, που διαθέτει κατάλληλα προσόντα για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών λογιστικής υποστήριξης, καλύπτει το, κατά την οικεία νομοθεσία, απαιτούμενο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από τρίτο ιδιώτη, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος του Νοσοκομείου με άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για την εκτέλεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του εν λόγω Τμήματος αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση των αρμοδίων οργάνων του. Αλυσιτελώς, εξάλλου, προβάλλεται από το Νοσοκομείο ότι δεν υπηρετεί σε αυτό υπάλληλος που να κατέχει άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως, καθώς επίσης και ότι οι υπάλληλοί του που κατέχουν τίτλους σπουδών σχολών οικονομικής κατευθύνσεως, δεν έχουν γνώσεις αναλυτικής λογιστικής. Τούτο, δε, διότι, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην σκέψη ΙΙ.Γ., κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, ερμηνευομένων σε συνδυασμό με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως και της οικονομικότητας, δεν αρκεί μόνο η βεβαίωση του Νοσοκομείου ότι δεν υπηρετεί σε αυτό υπάλληλος με το ανωτέρω τυπικό προσόν, αφού το Νοσοκομείο έχει αυξημένη υποχρέωση να διερευνήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δυνατότητα καλύψεως των αναγκών του με ίδια μέσα. Στην προκειμένη, δε, περίπτωση, το Γενικό Νοσοκομείο ..... ..... «…»διαθέτει επαρκή αριθμό πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Οικονομικής κατευθύνσεως, ήτοι υπαλλήλων που διαθέτουν τίτλους σπουδών όμοιους με αυτούς που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τα άτομα που στελεχώνουν την ομάδα του αναδόχου, όταν οι σχετικές εργασίες ανατίθενται σε τρίτο ιδιώτη. Όφειλε, συνεπώς, το Νοσοκομείο να ενεργήσει με κάθε πρόσφορο μέσο για την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού του και για την απόκτηση από τους υπαλλήλους του των αναγκαίων προσόντων, ώστε η εκτέλεση του συνόλου των απαιτούμενων εργασιών λογιστικής υποστήριξης να γίνεται με ίδια μέσα. Εξάλλου, η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εν λόγω υπαλλήλων, περιλαμβάνεται ρητώς μεταξύ των υποχρεώσεων του ιδιώτη τρίτου, στον οποίο ανατίθενται οι εργασίες αυτές, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ΄ της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008 (βλ. σχετ. και τους προαναφερόμενους όρους της Φ.011/1.6.2016 συμβάσεως). Δοθέντος, δε, ότι κατά τα γνωστά στο Κλιμάκιο (βλ. την 21/2014 Πράξη του Κλιμακίου τούτου, με την οποία κρίθηκε για τους ίδιους λόγους μη νόμιμη η δαπάνη, η οποία αφορούσε στην καταβολή στην φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία «…..» της αμοιβής της για την παροχή ομοίων υπηρεσιών κατά τo έτος 2011), οι εν λόγω εργασίες ανατίθενται συστηματικώς σε ιδιώτη ανάδοχο τουλάχιστον από το έτος 2011, ήδη, μετά την παρέλευση επτά (7) περίπου ετών, το προσωπικό του Νοσοκομείου θα μπορούσε πλέον να είναι σε θέση να εκτελεί τις εργασίες αυτές, χωρίς να είναι αναγκαία η προσφυγή σε τρίτο ανάδοχο. Άλλωστε, η υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και, ως εκ τούτου, έκτακτη και δυνάμενη να δημιουργήσει αντικειμενική δυσχέρεια εξεύρεσης λύσης, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003 (βλ. άρθρο 3 π.δ/τος 146/2003). Επομένως, το Νοσοκομείο όφειλε και μπορούσε να έχει επιτύχει, ήδη προ του έτους 2018, την επίλυση του σχετικού προβλήματος, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του και την απόκτηση από αυτούς των αναγκαίων προσόντων για την εκτέλεση των ανατεθεισών υπηρεσιών. Περαιτέρω, δοθέντος ότι επαρκής αριθμός υπαλλήλων του Νοσοκομείου πληροί τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού Β΄ τάξεως, δεν δικαιολογείται η μη συμμετοχή τους στην ομάδα έργου της αναδόχου εταιρείας, με αντίστοιχη περικοπή της αμοιβής της (βλ. σχετ. την παρ. 8 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, σκ. ΙΙ.Β. και ΙΙ.Γ.). Κατόπιν τούτων, αλυσιτελώς προβάλλεται από το Νοσοκομείο ότι στο παρελθόν είχε προβεί σε ενέργειες για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου που να κατέχει άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ Τάξεως, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως ειδικού επιστημονικού προσωπικού, καθώς τυχόν τέτοια προσπάθεια εκ μέρους του Νοσοκομείου, δεν αναιρεί την υποχρέωση του ιδίου και των υπαλλήλων του να προβούν στις προαναφερόμενες ενέργειες για την παροχή των επίμαχων υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης με ίδια μέσα. Συνεπώς, ο προβαλλόμενος λόγος διαφωνίας της Επιτρόπου είναι βάσιμος. Τέλος, αβασίμως προβάλλεται από το Νοσοκομείο ότι η επίμαχη δαπάνη εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της νομιμοποιητικής διατάξεως του άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 4332/2015, όπως ισχύει, καθώς για την παροχή των επίμαχων υπηρεσιών έχει συναφθεί η από 1.2.2018 σύμβαση, ενώ υφίστανται και προηγούμενες συμβάσεις με όμοιο αντικείμενο (βλ. Ε.Σ. Πρ. IV Τμ. 91, 92, 93/2015 κ.α.). Επίσης, όπως βασίμως  επισημαίνεται από την Επίτροπο, η ανωτέρω δαπάνη δεν εμπίπτει ούτε και στο πεδίο εφαρμογής της νομιμοποιητικής διατάξεως του άρθρου 38 του ν. 4461/2017 (ΦΕΚ Α΄ 38), καθώς η διάταξη αυτή τυγχάνει εφαρμογής μόνο σε περίπτωση που οι επίμαχες υπηρεσίες έχουν παρασχεθεί εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2015 έως 28.3.2017 (ημερομηνία έναρξης της ισχύος του ν. 4461/2017, σύμφωνα με το άρθρο 110 του νόμου αυτού, βλ. Ελ.Συν. IV Tμ. Πρ. 38/2017), προϋπόθεση που δεν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση, αφού οι επίμαχες υπηρεσίες παρασχέθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.2.2018 έως 31.7.2018.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/44/2017

Υπηρεσιες υποστήριξης διπλογραφικού συστήματος. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Κλιμάκιο κρίνει τα ακόλουθα: α) Η ανατεθείσα υπηρεσία υποστήριξης του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου αφορά συνήθεις λογιστικές εργασίες, οι οποίες ανάγονται στην αρμοδιότητα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, το οποίο είναι επιφορτισμένο με το σύνολο της λογιστικής δραστηριότητας του Νοσοκομείου....Περαιτέρω, με δεδομένο ότι από τα γνωστά στο Κλιμάκιο από προηγούμενες πράξεις του (Κ.Π.Ε.Δ. IV Τμ. 208, 195/2015), για τα οποία δεν επικαλείται μεταβολή το Νοσοκομείο, από τις συνολικά 13 προβλεπόμενες οργανικές θέσεις των κλάδων ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΤΕ Λογιστικής έχουν καλυφθεί οι 11,...δεν προκύπτει υστέρηση  του υπηρετούντος προσωπικού σε τέτοια έκταση, που να δικαιολογεί την εν λόγω ανάθεση....Επιπλέον, η υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και, ως εκ τούτου, έκτακτη και δυνάμενη να δημιουργήσει αντικειμενική δυσχέρεια εξεύρεσης λύσης, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003 (βλ. άρθρο 3 π.δ/τος 146/2003)...β) Κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, αναρμοδίως η Επιτροπή για τη διενέργεια και αξιολόγηση του πρόχειρου διαγωνισμού, συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και όχι με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου,...Τέλος, η επίμαχη δαπάνη δεν δύναται να νομιμοποιηθεί δυνάμει της διάταξης του άρθρου 38 του ν. 4461/2017, δεδομένου ότι στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν μόνο οι δαπάνες που κρίθηκαν μη νόμιμες για το λόγο ότι δεν παρίσταται δικαιολογημένη η ανάθεση των εργασιών λογιστικής υποστήριξης σε τρίτους, η οποία συναρτάται με την επικαλούμενη από τα Νοσοκομεία αδυναμία διεκπεραίωσής τους από τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους τους, ενώ, περαιτέρω, δεν νομιμοποιούνται λοιπές περιπτώσεις δαπανών, των οποίων η μη νομιμότητα έγκειται σε παράβαση άλλων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας,...Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η ελεγχόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/19/2017

Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η επίμαχη δαπάνη δεν εντέλλεται νόμιμα, δοθέντος ότι η ανατεθείσα με την παράταση της 3/2013 σύμβασης υπηρεσία αφορά τη διεκπεραίωση συνηθισμένων λογιστικών εργασιών, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος Οικονομικού-Κίνησης Ασθενών του Νοσοκομείου. .., δεδομένου ότι, ανεξαρτήτως του ότι δεν αποδεικνύεται ότι η εν λόγω υπάλληλος δεν είχε τη δυνατότητα, από πλευράς δεξιοτήτων και φόρτου εργασίας, να φέρει σε πέρας τις επίμαχες ανατεθείσες εργασίες λογιστικής υποστήριξης, καίτοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ανωτέρω Τμήματος, δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ότι πριν από την παράταση της 3/2013 σύμβασης διερευνήθηκε η δυνατότητα ενίσχυσης του προσωπικού του Νοσοκομείου με ανθρώπινο δυναμικό από το διασυνδεόμενο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. .... «..», δυνάμει της Υ4α/ΟΙΚ84627/2011 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όσα δε ισχυρίζεται το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα οποία η παραπάνω διασύνδεση υφίσταται μόνο ως προς τον κοινό Διοικητή και ότι το Νοσοκομείο δεν μπορεί να υποστηριχτεί από το Πανεπιστημιακό Γ.Ν. .... «..» γιατί έχει δικό του: Α.Φ.Μ., Προϋπολογισμό, Απολογισμό, ..., πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα, δεδομένου ότι στο άρθρο 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης ρητά ορίζεται ότι στην ευρύτερη έννοια της ως άνω διασύνδεσης και εντός του πλαισίου της συνεργασίας σε διοικητικό, τεχνικό, νοσηλευτικό και ιατρικό επίπεδο των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων υπάγεται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση και αλληλοσυμπλήρωση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων με ανθρώπινο δυναμικό.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/15/2017

Λογιστικές εργασίες.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει τα εξής: Α) Οι επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστήριξης του Νοσοκομείου μη νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη τρίτο, καθόσον συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.  Περαιτέρω, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 11537/16.6.2015 έγγραφο του Διοικητικού Διευθυντή του Νοσοκομείου στη Διοικητική Διεύθυνση υπηρετούν 13 υπάλληλοι ΠΕ – Διοικητικού Λογιστικού, 1 υπάλληλος ΠΕ Στατιστικής, 5 υπάλληλοι ΤΕ Λογιστικής και 6 υπάλληλοι ΤΕ Διοίκησης Νοσοκομείου. Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 της Κ.Υ.Α. 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/30.12.2008, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Παραγράφου Η΄ - Υποπαράγραφος Η.2 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107/9.5.2013), με τις οποίες καταργήθηκαν οι Γ΄ και Δ΄ τάξεις Λογιστών Φοροτεχνικών, οι δε κάτοχοι αυτών των επαγγελματικών ταυτοτήτων απέκτησαν επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης, για Νοσοκομεία δυναμικότητας από 251 έως 450 κλίνες, όπως είναι το εν λόγω Νοσοκομείο, το οποίο διαθέτει  410 οργανικές κλίνες (βλ. άρθρο 4 του Οργανισμού του), η σύνθεση της ομάδας έργου του αναδόχου στον οποίο δύνανται να ανατεθούν οι επίμαχες εργασίες λογιστικής υποστήριξης, θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τέσσερα άτομα (4) και συγκεκριμένα, έναν Λογιστή – Φοροτεχνικό με επαγγελματική ταυτότητα Α΄ τάξης, δύο Λογιστές – Φοροτεχνικούς με επαγγελματική ταυτότητα Β΄ τάξης και έναν Αναλυτή – Προγραμματιστή, πτυχιούχο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. Με τα δεδομένα αυτά, η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών σε τρίτο δεν παρίσταται δικαιολογημένη, αφού το ήδη υπηρετούν προσωπικό του Νοσοκομείου υπερβαίνει κατά πολύ το, κατά την οικεία νομοθεσία, απαιτούμενο για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών από τρίτο ιδιώτη. 


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/80/2018

Υπηρεσιες Λογιστικής Υποστήριξης.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες λογιστικές υπηρεσίες σε τρίτο εξωτερικό συνεργάτη, δοθέντος ότι, όπως κατ΄επανάληψη έχει ήδη κριθεί από το Κλιμάκιο τούτο με τις προαναφερόμενες πράξεις του επί ομοίου αντικειμένου υπηρεσίες, οι ανατεθείσες υπηρεσίες είναι συνήθεις λογιστικές εργασίες που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, η σταδιακή εκπαίδευση των οποίων, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, όσον αφορά την εφαρμογή των προβλεπόμενων σε αυτήν συστημάτων οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης, αποτελεί υποχρέωση τόσο του Νοσοκομείου όσο και του υπηρετούντος σε αυτό προσωπικού. ...Συναφώς, αν και η υποχρέωση εκτέλεσης των συγκεκριμένων υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού συστήματος είναι πάγια για το Νοσοκομείο και όχι χρονικά πρόσφατη, αφού η εφαρμογή του έχει εκκινήσει προοδευτικά  από το έτος 2003 (π.δ. 146/2003), ωστόσο δεν προκύπτει ότι έχουν γίνει ενέργειες εκ μέρους της Διοίκησης του Νοσοκομείου για την κάλυψη  των προβλεπόμενων στον Οργανισμό θέσεων, που να καθιστά δικαιολογημένη την κρινόμενη ανάθεση λόγω αδυναμίας ή ανεπάρκειας του προσωπικού. (..)Ωστόσο, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεγχόμενη δαπάνη αφορά σε καταβολή αμοιβής για παροχή λογιστικών υπηρεσιών, που ανατέθηκαν σε τρίτο, κατ’ εφαρμογή των προεκτεθεισών διατάξεων των άρθρων 11 του ν. 3697/2008 και 10 του ν. 3730/2008 και της 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιπλέον δε ότι η δαπάνη αυτή κρίθηκε μη νόμιμη με την αιτιολογία ότι δεν είναι δικαιολογημένη η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών σε τρίτο, διότι συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες εμπίπτουσες στα καθήκοντα των υπαλλήλων και το Νοσοκομείο όφειλε να διεκπεραιώσει τις συγκεκριμένες εργασίες με ίδια μέσα, κρίνει ότι συντρέχει, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα (σκ. ΙV), εν προκειμένω, περίπτωση εφαρμογής της προαναφερθείσας νομιμοποιητικής διάταξης του άρθρου 38 του ν. 4461/2017 μόνο, όμως, κατά το μέρος της ελεγχόμενης δαπάνης που αφορά σε  υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 22.12.2016 έως και 28.3.2017.​


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/41/2019

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών:..Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκε στη φερόμενη ως δικαιούχο του εντάλματος εταιρεία η επίμαχη υπηρεσία, δεδομένου ότι αυτή αφορά σε εργασίες εμπίπτουσες στα καθήκοντα του προσωπικού του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (βλ. άρθρο 12 παρ. 5 του Οργανισμού του Νοσοκομείου, ΥΥ4α/οικ.123820/12, Β΄ 3485), επιπλέον, δε, δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας του Νοσοκομείου με ίδια μέσα. Ειδικότερα, βάσει των βεβαιωθέντων από το ίδιο το Νοσοκομείο, στο Οικονομικό Τμήμα αυτού υπηρετούν 4 υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, 6 υπάλληλοι ΤΕ λογιστικής, 1 υπάλληλος ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, 1 υπάλληλος ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, μάλιστα δε δύο εξ αυτών έχουν και άδεια λογιστή - φοροτέχνη Α΄ Τάξης, με αποτέλεσμα η στελέχωσή του να παρίσταται επαρκής για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών. Αλυσιτελώς δε προβάλλεται από το Νοσοκομείο ότι μόνον ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων που κατέχουν την άδεια Λογιστή - Φοροτέχνη Α΄ Τάξης είναι υπάλληλος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και δεν έχει τριετή εμπειρία στη σύνταξη ισολογισμών, καθώς αφενός μεν το Νοσοκομείο φέρει την ευθύνη της ορθολογικής και με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του αξιοποίησης και κατανομής του υπηρετούντος προσωπικού του, αφετέρου δε κατά την έννοια της 62008/ΕΓΔΕΚΟ 1992/2008 κ.υ.α., ερμηνευομένης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1,2 του ν. 3697/2008, η τριετής εμπειρία στην υπογραφή ισολογισμών αποτελεί προσόν για την ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε ιδιώτη λογιστή Α΄ Τάξης και δεν αποτελεί στοιχείο απαραίτητο για την εκτέλεση των εργασιών αυτών από τυχόν υπηρετούντα στο νοσοκομείο υπάλληλο λογιστή Α΄ Τάξης (βλ. Πρ.ΚΠΕΔ στο ΙV Τμ. 205/2013). Σε κάθε περίπτωση, το Νοσοκομείο, δεν αιτιολογεί τον λόγο για τον οποίο, ενώ η σχετική υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και, ως εκ τούτου έκτακτη, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003, στις δε λογιστικές υπηρεσίες που αναθέτει το Νοσοκομείο σε εξωτερικό συνεργάτη περιλαμβάνεται και η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του προσωπικού του, ώστε να είναι σε θέση να εκτελέσει τις εργασίες σε επόμενες διαχειριστικές χρήσεις, δεν μπορεί με ίδια μέσα να συντάξει τις οικονομικές του καταστάσεις, πολλώ δε μάλλον που στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου είχε ήδη επισημανθεί προ της σύναψης της οικείας σύμβασης η μη νομιμότητα των άνευ ετέρου αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, με τις 189, 196, 197 και 214/2015 πράξεις του παρόντος Κλιμακίου, με τις οποίες κρίθηκαν μη νόμιμες οι εντελλόμενες δαπάνες και κατ’ εξαίρεση θεωρητέα λόγω συγγνωστής πλάνης τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα (βλ. Πρ. ΚΠΕΔ στο IV Τμ. 90/2018). Τέλος, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (σκέψ. IV), η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4461/2017, καταλαμβάνει δαπάνες για υπηρεσίες παρασχεθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2015 έως 28.3.2017, η χρονική της δε ισχύς δεν έχει παραταθεί, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, δυνάμει του άρθρου 29 του ν. 4532/2018, αφού αυτό παρατείνει την χρονική ισχύ άλλων διατάξεων και όχι της ανωτέρω. Συνεπώς, δεν δύναται να τύχει εφαρμογής στην κρινόμενη περίπτωση, διότι η επίμαχη δαπάνη απορρέει από υπηρεσίες, οι οποίες παρασχέθηκαν σε εκτέλεση της από 24.11.2017 σύμβασης, ήτοι σε χρόνο που εκφεύγει του ρυθμιστικού περιεχομένου της διάταξης αυτής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/90/2018

Αμοιβή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκε στη φερόμενη ως δικαιούχο του εντάλματος εταιρεία η επίμαχη υπηρεσία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι αυτή αφορά σε εργασίες εμπίπτουσες στα καθήκοντα του προσωπικού του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, επιπλέον, δε, δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας του Νοσοκομείου με ίδια μέσα. Ειδικότερα, βάσει των βεβαιωθέντων από το ίδιο το Νοσοκομείο, στο Οικονομικό Τμήμα αυτού υπηρετούν 4 υπάλληλοι ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 7 υπάλληλοι ΤΕ λογιστικής, 1 υπάλληλος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, μάλιστα δε ένας εξ αυτών έχει και άδεια λογιστή – φοροτέχνη Α΄ Τάξης, με αποτέλεσμα η στελέχωσή του να παρίσταται επαρκής για την εκτέλεση των επίμαχων εργασιών...Σε κάθε περίπτωση, το Νοσοκομείο, το οποίο φέρει την ευθύνη της ορθολογικής και με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του αξιοποίησης και κατανομής του υπηρετούντος προσωπικού του, δεν εξηγεί γιατί, ενώ η σχετική υποχρέωση για την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δεν είναι χρονικά πρόσφατη και, ως εκ τούτου έκτακτη, αλλά εκκινεί προοδευτικά από το έτος 2003, δεν μπορεί με ίδια μέσα να συντάξει τις οικονομικές του καταστάσεις, πολλώ δε μάλλον που στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου είχε ήδη επισημανθεί προ της σύναψης της οικείας σύμβασης η μη νομιμότητα των άνευ ετέρου αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, με τις 189, 196, 197 και 214/2015 πράξεις του παρόντος Κλιμακίου, με τις οποίες κρίθηκαν μη νόμιμες οι εντελλόμενες δαπάνες και κατ’ εξαίρεση θεωρητέα λόγω συγγνωστής πλάνης τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα....Τέλος, η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4461/2017 καταλαμβάνει δαπάνες για υπηρεσίες παρασχεθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2015 έως 28.3.2017, η χρονικής της δε ισχύς δεν έχει παραταθεί, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), αφού τούτο παρατείνει την χρονική ισχύ έτερων διατάξεων και όχι της ανωτέρω. Συνεπώς, δεν δύναται να τύχει εφαρμογής στην κρινόμενη περίπτωση, διότι η επίμαχη δαπάνη απορρέει από υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν σε εκτέλεση της από 22.6.2017 σύμβασης, ήτοι σε χρόνο που εκφεύγει του ρυθμιστικού περιεχομένου της διάταξης αυτής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί


ΕλΣυν.Κλ.4/60/2015

Υπηρεσίες πληροφορικής - λογιστικής υποστήριξης -Εσωτερικού Ελεγκτή:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού 41.305,24 ευρώ, από Νοσοκομείο σε ανώνυμη εταιρεία, ως αμοιβή της για την παροχή υπηρεσιών συνεχής υποστήριξης της λειτουργίας του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος και την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής για το χρονικό διάστημα από 21.6.2013 έως 21.6.2014, καθόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες συνιστούν συνήθεις λογιστικές εργασίες, που εμπίπτουν στα καθήκοντα των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου, οι οποίοι, σύμφωνα με αναφερθείσες προβλέψεις του Οργανισμού αυτού, είναι επιφορτισμένοι με τη λογιστική υποστήριξη του Νοσοκομείου. Περαιτέρω, δεν προκύπτει έλλειψη προσωπικού σε τέτοια έκταση, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση της συγκεκριμένης λειτουργικής δραστηριότητας από το προσωπικό του Νοσοκομείου.(συγγνωστή πλάνη)


ΕλΣυν/Κλ.4(ΚΠΕ)/36/2015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:Μη νόμιμη η καταβολή αμοιβής από Νοσοκομείο σε ιδιωτική εταιρεία για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου,  σύμφωνα με το π.δ. 146/2003 και την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, καθόσον οι ανωτέρω εργασίες ανάγονται στα καθήκοντα του τακτικού προσωπικού του Τμήματος Οικονομικού του Νοσοκομείου και, ως εκ τούτου, μη νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη τρίτο (άρθρο 1 του ν. 2362/1995, ΦΕΚ Α΄ 247/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν. 3871/2010, ΦΕΚ Α΄ 141/2010).(ΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΠΛΑΝΗ)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/22/2019

Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας:...Με δεδομένα τα ανωτέρω, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη ΙΙ της παρούσας, βασίμως αιτιάται η Επίτροπος ότι μη νομίμως ανατέθηκαν οι ως άνω υπηρεσίες στην κατονομαζόμενη ως δικαιούχο εταιρεία, κατόπιν διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, διότι: α) Η ετήσια δαπάνη για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Νοσοκομείου υπολογιζόμενη, βάσει των δεδομένων που επικαλείται το Νοσοκομείο, στο ποσό των  564.998, 24 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., υπερβαίνει τις 60.000 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που είναι το όριο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού.  β) Και υπό την εκδοχή επαναχαρακτηρισμού του συνοπτικού διαγωνισμού ως απ΄ευθείας ανάθεσης, την οποία υποστηρίζει το Νοσοκομείο με το έγγραφο επανυποβολής, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η αναστολή, με την 85/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, της διαδικασίας σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η εν συνεχεία παραπομπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την 1305/2017 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ιδίου Δικαστηρίου σχετικών προδικαστικών ερωτημάτων, καθώς και το γεγονός ότι η καθαριότητα ενός Νοσοκομείου επείγει αφ΄εαυτής τόσο ώστε να μην επιτρέπει καμμία αναβολή, δεν ανταποκρίνονται στις προμνησθείσες προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ΄ του ν. 4412/2016 για την προσφυγή στην απευθείας ανάθεση και δεν δικαιολογούν την αναγνώριση συγγνωστής πλάνης υπέρ των αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου. Τούτο διότι οι ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκομείου ως πάγιες ήταν αυτονοήτως δυνάμενες να προβλεφθούν, το δε Νοσοκομείο διέθετε από το πέρας του προηγούμενου ανοικτού διαγωνισμού επαρκή χρόνο να προβεί σε ενέργειες για την τήρηση της διαδικασίας ίδιου νέου ανοικτού διαγωνισμού έως ότου περατωθούν οι εκκρεμείς δίκες με το εριζόμενο ζήτημα αν επιτρέπεται η προσφυγή των δημοσίων αρχών σε ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκειμένου να εκπληρώνουν οι ίδιες υποχρεώσεις δημοσίου συμφέροντος, όπως εν προκειμένω η κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου. Περαιτέρω, βασίμως προβάλλεται με τον δεύτερο λόγο διαφωνίας ότι η τηρηθείσα τακτική των διαδοχικών συνοπτικών διαγωνισμών καταστρατηγεί και τις διατάξεις περί προσυμβατικού ελέγχου από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δοθέντος ότι η σχετική ετήσια δαπάνη, ανερχόμενη, όπως προαναφέρθηκε, στο συνολικό ετήσιο ποσό των 564.998, 24 ευρώ( μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) υπερβαίνει το τιθέμενο από το προδιαληφθέν άρθρο 35 παρ. 1 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όριο ελέγχου των 500.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/94/2018

Παροχή λογιστικών υπηρεσιών υποστήριξης του διπλογραφικού συστήματος.Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκε στη φερόμενη ως δικαιούχο του εντάλματος εταιρεία η επίμαχη υπηρεσία υποστήριξης του προγράμματος διπλογραφικού συστήματος του Νοσοκομείου, δεδομένου ότι αυτή αφορά σε εργασίες εμπίπτουσες στα καθήκοντα του προσωπικού της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, από το οποίο όφειλαν να διεκπεραιωθούν.(..). Εξάλλου, δεδομένου ότι το Νοσοκομείο φέρει την ευθύνη της ορθολογικής και με βάση τις συγκεκριμένες ανάγκες του αξιοποίησης και κατανομής του υπηρετούντος προσωπικού του, η επίκληση της έλλειψης προσόντων και εμπειρίας του προσωπικού αυτού καθώς και της αδυναμίας του για σύνταξη ισολογισμών, παρίσταται, πέραν της αοριστίας της, και αλυσιτελής, πολλώ δε μάλλον που στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου είχε ήδη επισημανθεί προ της σύναψης της οικείας σύμβασης η μη νομιμότητα των άνευ ετέρου αναθέσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες, με τις 199/2013 και 90/2015 πράξεις του παρόντος Κλιμακίου, με τις οποίες κρίθηκαν μη νόμιμες οι εντελλόμενες δαπάνες και κατ΄εξαίρεση θεωρητέα λόγω συγγνωστής πλάνης τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα...Τέλος, η διάταξη του άρθρου 38 του ν. 4461/2017, η οποία καταλαμβάνει δαπάνες για υπηρεσίες παρασχεθείσες εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2015 έως 28.3.2017, δεν δύναται να τύχει εφαρμογής στην κρινόμενη περίπτωση, προεχόντως διότι η επίμαχη δαπάνη απορρέει από υπηρεσίες οι οποίες παρασχέθηκαν σε εκτέλεση της από 23.3.2017 σύμβασης, ήτοι κατά το σαφώς μεγαλύτερο μέρος τους σε χρόνο που εκφεύγει του ρυθμιστικού περιεχομένου της διάταξης αυτής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.