Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/77/2013

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3852/2010, 2190/1920

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας.(..) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτίθενται στις προηγούμενες σκέψεις, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι δοθείσας της συρρίκνωσης του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση (2011) πριν από την αύξηση του κεφαλαίου της, που ανήλθαν σε 8.397,30 ευρώ, ποσό καταφανώς κατώτερο του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου, αφού η εταιρεία εμφανίζει ζημιές από προηγούμενες χρήσεις 48.361,03 ευρώ και κατά την ίδια χρήση 3.241,67 ευρώ, η αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης, επιτρεπτή με τις προϋποθέσεις και μόνο του άρθρου 47 του ν. 2190/1920 και του άρθρου 265 παρ. 8 περ. γ΄ του Κ.Δ.Κ., δεν μπορούσε να υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00 ευρώ, ανεξάρτητα από μεταβολές στο εταιρικό σχήμα, και να αποφασισθεί από Γενική Συνέλευση εντός έξι μηνών από τη λήξη του έτους 2011, και μάλιστα συγκαλούμενη με αποκλειστικό σκοπό την υιοθέτηση μέτρου για την ανατροπή της δυσαναλογίας που καταγράφεται κατά το ίδιο έτος μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου και της καθαρής θέσης της επιχείρησης. Η αύξηση κατά 100% του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία βαρύνει στο σύνολό της τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού που συμμετέχουν στην επιχείρηση, δε βρίσκει έρεισμα στις εφαρμοστέες διατάξεις,(..). Εξάλλου, και ο δεύτερος λόγος διαφωνίας είναι βάσιμος, δεδομένου ότι δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση των επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και ότι εν προκειμένω, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην οικονομοτεχνική μελέτη η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, ενέργεια η οποία καταλήγει τελικώς σε μη επιτρεπτή επιχορήγηση της ανώνυμης εταιρείας.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΤΜ.7/247/2010 (Ε΄ΔΙΑΚΟΠΩΝ)

Συμμετοχή Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις αιτιολογίες της μείζονας σκέψης το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι δεν αποδείχθηκε ότι η γενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας …. Α.Ε. συνδέεται όχι με την κάλυψη αποκλειστικά των λειτουργικών δαπανών αυτής και την αντιμετώπιση των οικονομικών της υποχρεώσεων, αλλά με τη βελτίωση των παρεχόμενων απ’ αυτή υπηρεσιών ή με την προσθήκη άλλων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς της σκοπούς. Συνεπώς η ως άνω καταβολή αυξημένου κεφαλαίου από το Δήμο αποτελεί στην ουσία χρηματοδότηση της εν λόγω επιχείρησης, η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 277 παρ.8 του Δ.Κ.Κ., συνιστά δε και ανεπίτρεπτη κρατική ενίσχυση και παραβιάζει το άρθρο 87 παρ. 1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/116/2012

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της άνω δημοτικής ανώνυμης εταιρείας αποσκοπεί μεν στην υλοποίηση των προαναφερόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, η σχετική ωστόσο απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ... λήφθηκε χωρίς οι συνταχθείσες για το λόγο αυτό οικονομοτεχνικές μελέτες να φέρουν το αναγκαίο κατά νόμο ελάχιστο περιεχόμενο καθόσον δεν αναφέρονται σε παράγοντες που προσδιορίζουν τη βιωσιµό­τητα της εταιρείας και στην ικανότητα αυτής να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις που θα δημιουργηθούν με τις προαναφερόμενες επενδύσεις, καθώς και στους προβλεπόμενους ισολογισμούς με τα αποτελέσματα χρήσης και τις αναµενόµενες ταμειακές ροές. Περαιτέρω, δεν περιλαμβάνουν τεκμηριωμένη ανάλυση του κόστους εκάστης επένδυ­σης με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται και χρηματοδοτικό σχήμα στο οποίο να αναλύετε η άντληση των κεφαλαίων με βάση την ανάλυση του κόστους και αξιολόγηση των επενδυτικών έργων και να προσδιορίζονται οι πηγές της χρηματοδότησης. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι έχει συνταχθεί η απαιτούμενη, κατά τα προαναφερόμενα, οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της συμμετοχής της άνω δημοτικής εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «... Α.Ε.», δεν δύναται δε αυτή να υποκατασταθεί από τις συνταχθείσες εκείνες που αφορούν στην υλοποίηση επενδυτικών έργων από την τελευταία. Κατά συνέπεια, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη και δεν πρέπει αυτό να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/92/2017

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:(...)Με δεδομένα αυτά και με βάση όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη. Τούτο, διότι από την οικεία οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας δεν προκύπτει σαφώς ότι η αύξηση κεφαλαίου της αναπτυξιακής εταιρείας αποσκοπεί στη βελτίωση συγκεκριμένων παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών ή στην προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς της σκοπούς και στην υλοποίηση συναφών με τη δραστηριότητά της αναπτυξιακών προγραμμάτων (που αναφέρονται ακροθιγώς στις προμνησθείσες αποφάσεις περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου), αντιθέτως, γίνεται μια γενική αναφορά στην ενίσχυση της δραστηριότητας της εταιρείας σε σχέση αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία του μουσείου φυσικής ιστορίας, χωρίς, όμως, να υπάρχει οποιαδήποτε ανάλυση περί αξιοποίησης του ποσού της επίμαχης αύξησης για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού. Ούτε, εξάλλου, αναλύονται τα απαιτούμενα από την προμνησθείσα 43886/2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιμέρους στοιχεία για την αιτιολόγηση της αύξησης αυτής, ήτοι, μεταξύ άλλων, ο προϋπολογισμός των προς υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, ο προσδιορισμός της βιώσιμης δυναμικότητας των επενδύσεων κ.ά.. Και ναι μεν τόσο στην εγκριτική απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όσο και στην αντίστοιχη του Δημοτικού Συμβουλίου ... διαλαμβάνεται ότι με τη σχεδιαζόμενη αύξηση η εταιρεία επιδιώκει να διευρύνει τη δραστηριότητά της προς την τουριστική αξιοποίηση της λίμνης Μεταλλείου και του ανωτέρω μουσείου, καθώς και να επεκτείνει τους σκοπούς της εταιρείας προς την αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη τοπικών πρωτοβουλιών και του ανθρώπινου δυναμικού και τη «δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής με βάση τις τοπικές ανάγκες» ωστόσο, δεν παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία ανάλυσης του κόστους των ενεργειών που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ούτε επαληθεύεται από οποιαδήποτε στοιχείo ο τρόπος που θα αξιοποιηθούν τα χρήματα από την επίμαχη αύξηση. Πέραν τούτων, οι ζημίες που προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία των παρελθόντων ετών, ανεξαρτήτως του τρόπου δημιουργίας τους (αποσβέσεις παγίων, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος), επιβεβαιώνουν, κατ’ ουσίαν, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αποσκοπεί πρωτίστως, και όχι απλώς, στην ταμειακή διευκόλυνση της επιχείρησης, προκειμένου αυτή να καλύψει ήδη υφιστάμενες από προηγούμενες χρήσεις υποχρεώσεις της εταιρείας, ενέργεια η οποία καταλήγει τελικώς σε μη επιτρεπτή έμμεση επιχορήγηση αυτής, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο διαφωνίας της Επιτρόπου. Επιπροσθέτως, από τα στοιχεία του φακέλου δεν αποδεικνύεται η ανάρτηση, στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, της ανακοίνωσης καταχώρισης της κρίσιμης εγκριτικής απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατά παράβαση της προμνησθείσας διάταξης του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4250/2014. Τέλος, κατά τον, ομοίως, βασίμως προβαλλόμενο λόγο της Επιτρόπου ο Δήμος έπρεπε να συμμετάσχει στην επίμαχη αύξηση σε ποσοστό 95,5%, όσο είναι το ποσοστό συμμετοχής του στην ανώνυμη εταιρεία, ήτοι με 11.460,00 ευρώ, καθόσον η συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας γίνεται, σύμφωνα με την από 17.6.2016 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας, από τους παλαιούς μετόχους, οι οποίοι ασκούν το δικαίωμα προτίμησής τους στην ανωτέρω αύξηση κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/81/2018

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Με τα δεδομένα αυτά, κρίνεται, καταρχάς, ότι με την απόφαση 300/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου ..., με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου αυτού στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ...Α.Ε., εγκρίθηκε και η οικονομοτεχνική μελέτη επί της οποίας ερείδεται η αύξηση αυτή, δεδομένου ότι για την ως άνω απόφαση περί της αύξησης ελήφθη υπόψη η σχετική μελέτη, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της απόφασης αυτής, το οποίο εκτίθεται στη σκέψη 3.Α.. Περαιτέρω, κρίνεται ότι η συμμετοχή του Δήμου ... στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ...Α.Ε. δεν είναι νόμιμη. Και τούτο, διότι η αύξηση αυτή, με την οποία θα καλυφθεί κατά βάση το κόστος εργασίας δέκα (10) ατόμων σε δωδεκάμηνη διάρκεια, δεν συνδέεται με οποιαδήποτε συγκεκριμένη αλλαγή προς το βέλτιστο του τρόπου παροχής των υπηρεσιών της ούτε με την προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς σκοπούς της ούτε με την υλοποίηση επενδυτικών έργων συναφών με την αναπτυσσόμενη από αυτή δραστηριότητα, σημειώνεται δε ότι η δυνατότητα απευθείας ανάθεσης σε αυτήν της παροχής υπηρεσιών συναφών ή συνδεόμενων με το αντικείμενο της δραστηριότητάς της μέχρι του ποσού των 45.000,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 268 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ., καταργήθηκε με την παρ. 1 περ. 38 του άρθρου 377 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). Αντιθέτως, με την αύξηση αυτή επιδιώκεται η βιωσιμότητα της εταιρείας, η ικανότητά της, δηλαδή, να λειτουργήσει και να επιδιώξει τους καταστατικούς σκοπούς της για τα επόμενα πέντε χρόνια. Τούτο προκύπτει από τα εξής στοιχεία: i. Από την οικονομοτεχνική μελέτη, όπως αυτή αναλυτικά εκτίθεται στη σκέψη 3.Γ., με τις εκεί αναπτυχθείσες παρατηρήσεις, από το σύνολο της οποίας προκύπτει ότι επιδίωξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι η βιωσιμότητα της εταιρείας και η επαρκής ρευστότητα (όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται ως στόχος της επένδυσης), ώστε να μπορέσει αυτή να λειτουργήσει και να επιδιώξει τους ήδη καταστατικούς σκοπούς της. Το ανωτέρω συμπέρασμα δεν αναιρείται από την από 8.2.2018 επιστολή του ορκωτού ελεγκτή που συνέταξε την οικονομοτεχνική μελέτη σε απάντηση της πράξης επιστροφής της επιτρόπου ως προς το ζήτημα της κατ’ ουσίαν έμμεσης επιχορήγησης της ...Α.Ε. με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία (επιστολή) αναφέρεται ότι επειδή η … Α.Ε. δεν έχει επαρκή κέρδη χρήσεως ή σωρευμένα κέρδη και επαρκή ρευστότητα και επειδή θέλει να υλοποιήσει το επενδυτικό πλάνο που περιγράφεται στην οικονομοτεχνική μελέτη, δικαιούται να προχωρήσει στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τον κ.ν. 2120/1920, καθόσον είναι εταιρική πράξη που προβλέπεται στο νόμο αυτό και η βιωσιμότητα της εταιρίας είναι εξασφαλισμένη. Και τούτο, διότι σε αυτήν βεβαιώνεται η έλλειψη ρευστότητας της εταιρίας, ενώ παραμένει γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού δεν συνδέεται με την ανάληψη νέων καταστατικών σκοπών ή την αλλαγή στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών της. ii. Από την οικονομική θέση της εταιρείας, όπως αυτή αναλυτικά εκτίθεται στη σκέψη 3.Δ., με τις εκεί αναπτυχθείσες παρατηρήσεις, από την οποία συνάγεται ότι πρόκειται για μια εταιρεία που, και αν γίνουν δεκτά ως αληθή όλα τα περιλαμβανόμενα στους ισολογισμούς στοιχεία, αποφέρει, κατά την κρίσιμη χρήση και τις εγγύς σε αυτές, μικρά κέρδη ή εμφανίζει ζημία και, πάντως, από τη χρήση 2014 μεταφέρει στην επόμενη χρήση ζημία και τα κέρδη που εμφάνισε στη χρήση 2015 και στη χρήση 2016 τα διέθεσε ώστε να μειώσει τη μεταφερόμενη στην επόμενη χρήση ζημία. Συνεπώς, η συμμετοχή του Δήμου ... στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της … Α.Ε. αποτελεί, κατ’ ουσίαν, έμμεση επιχορήγηση προς αυτήν, η οποία, ωστόσο, ρητώς απαγορεύεται, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στη σκέψη 2.Β..5. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το 42, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη και αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΤΜ.7/51/2012

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου εταιρίας.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι όσον αφορά στους προβαλλόμενους από το διαφωνούντα Επίτροπο λόγους μη θεώρησης του ελεγχόμενου εντάλματος, η εντελλόμενη με αυτό δαπάνη είναι νόμιμη, διότι από τα στοιχεία του φακέλου και ιδίως από το περιεχόμενο της προσκομισθείσας οικονομοτεχνικής μελέτη βιωσιμότητας της φερόμενης ως δικαιούχου ανώνυμης δημοτικής εταιρείας, η οποία (μελέτη) έχει το οριζόμενο στην 43886/3.8.2007 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης περιεχόμενο, προκύπτει ότι η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος και στην επέκταση των καταστατικών της δραστηριοτήτων που θα έχουν ως επακόλουθο την αύξηση του κύκλου εργασιών της και των εσόδων της κατά τα επόμενα πέντε έτη, γεγονός που θα καταστήσει αυτήν όχι απλά βιώσιμη αλλά κερδοφόρα. Εξάλλου, ο προβαλλόμενος ισχυρισμός του διαφωνούντος Επιτρόπου ότι δεν προσκομίστηκαν στοιχεία διαχείρισης κατά την πρώτη περιόδο χρήσης της ανωτέρω δημοτικής ανώνυμης εταιρείας πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθόσον, κατόπιν του 47674/13.9.2011 εγγράφου του, προσκομίστηκαν οι ισολογισμοί των δύο πρώτων εταιρικών χρήσεων της εταιρείας, από τους οποίους προκύπτουν κέρδη ποσού 15.827,96 ευρώ για το έτος 2009 και ποσού 42.882,09 ευρώ για το έτος 2010. Περαιτέρω, από τις προεκτιθέμενες διατάξεις δεν συνάγεται απαγόρευση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δημοτικής ανώνυμης εταιρείας μέσα στο πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της, ενώ εν προκειμένω το ποσό αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας κατά 500.000,00 ευρώ είναι κατώτερο του ιδρυτικού της κεφαλαίου (775.000,00 ευρώ). Τέλος, και ο ισχυρισμός του Επιτρόπου ότι από την προαναφερόμενη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας προκύπτει ότι με την ως άνω χρηματοδότηση του Δήμου ... προς τη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία καταστρατηγούνται τόσο οι κανόνες του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου για την κατ’ αρχήν απαγόρευση χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, όσο και οι διατάξεις του 259 του ν. 3463/2006, ανεξαρτήτως της αοριστίας του, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφάλαιου της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας πρόκειται να αναλωθεί για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών και την ταμειακή της διευκόλυνση προκειμένου να εξυπηρετήσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τρίτους. Ως εκ τούτου, οι προβαλλόμενοι λόγοι διαφωνίας είναι αβάσιμοι και εφόσον δεν συντρέχει άλλος λόγος μη νομιμότητας της δαπάνης, το χρηματικό ένταλμα θα μπορούσε να θεωρηθεί αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/80/2018

Κάλυψη αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.(..) Με δεδομένα αυτά και ενόψει αφενός της καταχώρισης, στις 11.4.2013, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Περιφέρειας Θεσσαλίας  των από 25.2.2011 και 1.7.2011 Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της «....» περί πιστοποίησης της καταβολής του συνόλου του, κατά 320.000 ευρώ, αρχικού μετοχικού της κεφαλαίου, όπως η σχετική ανακοίνωση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και αφετέρου της 283/24.4.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ..., με την οποία εγκρίθηκε η λύση της εν λόγω εταιρείας «....» και η θέση της σε εκκαθάριση, η ελεγχόμενη δαπάνη που αφορά σε καταβολή από το Δήμο μέρους του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της, ως οφειλόμενου από την επιχείρηση «Δ.Ε.ΜΕ.ΚΑ...», είναι μη νόμιμη...Κατ’ ακολουθία, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Κλ.7(ΚΠΕ)/106/2014

Με τα δεδομένα αυτά και με βάση όσα προεκτέθηκαν στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας .... κρίθηκε αναγκαία, όπως προκύπτει από την οικεία οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και το 27/30.1.2014 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής, για τον εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής της εταιρείας (ιδίως τεχνολογίες πληροφορικής) με σκοπό την υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος, συγχρηματοδοτούμενου από το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER και την εξασφάλιση κεφαλαίου κίνησης, για την υλοποίηση έργων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, απαραίτητη προϋπόθεση των οποίων είναι η υποβολή περιοδικών απολογιστικών δαπανών, ήδη εξοφλημένων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της ως άνω μελέτης, κρίνει ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, απορριπτομένου ως αβασίμου του περί αντιθέτου λόγου διαφωνίας. Και τούτο διότι η γενόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής θέσης της, με σκοπό τη δυνατότητα εκτέλεσης των έργων που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν, κατά την κρίσιμη περίοδο 2013- 2015, στα αναφερόμενα κοινοτικά προγράμματα, η εκτέλεση των οποίων συμβάλλει στη βελτίωση των παρεχόμενων από αυτήν υπηρεσιών (πρβλ. πράξη VII Τμ. 101/2009). Τούτων έπεται ότι η συμμετοχή του Δήμου στην ως άνω αύξηση κεφαλαίου δεν συνιστά ανεπίτρεπτη έμμεση επιχορήγηση της ως άνω εταιρείας από αυτόν, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της, το δε ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής πρέπει να θεωρηθεί. 


ΕΣ/ΤΜ.7/78/2012

Συμμετοχή Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά σε προηγούμενες σκέψεις, το Τμήμα κρίνει ότι από την προσκομισθείσα οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας συνάγεται ότι βασικός στόχος της επένδυσης είναι η αξιοποίηση της τάσης που καταγράφεται στην αγορά της ... για στροφή προς την τουριστική και, κυρίως, πολιτιστική δραστηριότητα, με κύρια αφορμή τον επικείμενο εορτασμό των εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης, καθώς και συναφείς πολιτιστικές εκδηλώσεις (Δημήτρια, Φεστιβάλ Κινηματογράφου, Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας κ.λπ.), για το λόγο δε αυτό, η σχεδιαζόμενη αύξηση κεφαλαίου θα συνδεθεί πρωτίστως με την προσθήκη νέων δραστηριοτήτων στους καταστατικούς σκοπούς της εταιρείας, η οποία θα μεταβάλει το επιχειρησιακό της προφίλ και θα αποκτήσει τεχνογνωσία για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων και όχι απλώς για την ταμειακή διευκόλυνσή της.(..) Περαιτέρω, όμως, δοθέντος ότι κατά την τελευταία χρήση 2010, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας ανερχόταν σε 201.849,05 ευρώ, επομένως ήταν κατώτερο του ½ του μετοχικού της κεφαλαίου, ύψους 720.695,54 ευρώ, (720.695,54 : 2 = 360.347, 77 ευρώ), αφού η εταιρεία εμφανίζει ζημιές συνολικού ύψους (από προηγούμενες χρήσεις) 808.940,85 ευρώ, η μόνη επιτρεπτή αύξηση κεφαλαίου θα ήταν αυτή που θα πραγματοποιείτο υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 47 του ν.2190/1920 και 265 παρ. 8 εδάφ. γ΄ του Δ.Κ.Κ., οι οποίες προβλέπουν την υποχρεωτική σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη του έτους 2010, με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη απόφασης για την υιοθέτηση λύσης που θα ανατρέψει τη δυσχερή αναλογία που καταγράφεται κατά το έτος αυτό, μεταξύ του μετοχικού κεφαλαίου και των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας.(..)Εξάλλου, η ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ανεξαρτήτως του ότι η έγκρισή της δεν έλαβε χώρα στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920, γεγονός άλλωστε που δεν αμφισβητείται από το Δήμο ..., εφόσον συνοδεύεται από τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, δεν έχει κατά νόμο συντελεσθεί, καθόσον δεν έλαβε χώρα η καταχώριση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Εποπτεύουσας Αρχής με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως....Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και σύμφωνα με όσα προηγουμένως κρίθηκαν, η εντελλόμενη με το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι μη νόμιμη..


ΕΣ/ΤΜ.7/33/2013

Συμμετοχή Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας. (..) ζητείται η ανάκληση της 79/2013 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του VII Τμήματος, με την οποία κρίθηκε ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί το ..., οικονομικού έτους 2012, χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Δήμου ..., ποσού 9.000,00 ευρώ, το οποίο εκδόθηκε υπέρ της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας «… Α.Ε.» και αφορούσε στην καταβολή τιμήματος αγοράς 3.000 μετοχών, προκειμένου ο ανωτέρω Δήμος να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της προαναφερθείσας εταιρείας..(..)Ως επιχειρήσεις ΟΤΑ, που υποχρεούνται να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του ν. 3463/2006, νοούνται οι αμιγείς δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 288, 289, 290 και 291 του π.δ. 410/1995, από ΟΤΑ ή στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δικαιούχος των επίμαχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής εταιρεία, που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 του π.δ/τος 30/1996, 291 παρ. 1β΄ του π.δ/τος 410/1995 και εκείνες του κ.ν. 2190/1920...(..)Περαιτέρω, για τη συμμετοχή των Δήμων ......, … και …. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, δεν απαιτείτο η προηγούμενη έγκριση της συνταχθείσας οικονομοτεχνικής μελέτης από τα οικεία δημοτικά συμβούλια. Από τους ισολογισμούς δε της άνω ανώνυμης εταιρείας των οικονομικών ετών 2005 έως 2011, προκύπτει ότι σε καμία χρήση τα ίδια κεφάλαιά της δεν έχουν καταστεί αριθμητικά μικρότερα από το ½ του μετοχικού της κεφαλαίου, ενώ από την οικονομοτεχνική μελέτη (σελίδες 1 και 69 έως 72) προκύπτει ότι κατά την τρέχουσα περίοδο η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα LEADER στην Π.Ε. ..., συνολικού προϋπολογισμού 13.000.000,00 ευρώ....Με τα δεδομένα αυτά πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να ανακληθεί η 79/2013 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου στο VII Τμήμα, τα επίμαχα δε ..., 89 και 120, οικονομικού έτους 2012, χρηματικά εντάλματα πληρωμής των Δήμων..., … και …., αντίστοιχα, θα μπορούσαν να θεωρηθούν αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2012, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του οποίου εκδόθηκαν. (Ανακαλεί την ΕλΣυν/Τμ.7(ΚΠΕ)/79/2013)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/238/2018

Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου:Με τα δεδομένα αυτά η ελεγχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υποκρύπτει ανεπίτρεπτη κατά νόμο επιχορήγηση της .....-... από το Δήμο ...... Και τούτο, διότι:Α) Η ελεγχόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί επένδυση, καθόσον τα χρήματα δεν διατίθενται για την απόκτηση νέων ή τη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων διαρκών και σταθερών μέσων (ακινήτων, μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού κ.λπ.), που η .....-... χρησιμοποιεί για την παροχή των υπηρεσιών της, με σκοπό τη βελτίωση ή αύξηση των υπηρεσιών αυτών. Τούτο προκύπτει από τα εξής: i) Από το γεγονός ότι τα χρήματα αναμένεται να διατεθούν για την υλοποίηση των εκτιθέμενων στη σκέψη 3.Δ. έργων, τα οποία δεν διαφέρουν από τα έργα που μέχρι τώρα η .....-... έχει αναλάβει με τις εκτιθέμενες στη σκέψη 3.Γ. συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας ή προγραμματικές συμβάσεις και τα οποία αποτελούν το μέσο για να καταστεί εφικτή η παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από το Δήμο ..... προς τους δημότες και επισκέπτες του με σκοπό την ποιοτικότερη διαβίωση και κυκλοφορία τους μέσα στο Δήμο αυτό. Επίσης, στο συμπέρασμα της οικονομοτεχνικής μελέτης (σελ. 82) σημειώνεται ότι με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εξασφαλίζεται            η φερεγγυότητα της .....-... απέναντι στα τραπεζικά ιδρύματα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και πιθανών προκαταβολών που είναι απαραίτητες και υποχρεωτικές για την υλοποίηση των αναπτυξιακών προγραμ-μάτων της και, επίσης, αν και στο ίδιο συμπέρασμα σημειώνεται αορίστως ότι με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται η υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος με την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού, ώστε να παρέχει υψηλά επίπεδα υπηρεσιών, η σημείωση αυτή δε συμφωνεί με την υπόλοιπη οικονομοτεχνική μελέτη στην οποία καταγράφονται οι δράσεις στις οποίες αναμένεται να διατεθούν τα χρήματα και, επιπλέον, με την αναφορά στη σελ. 52 αυτής σύμφωνα με την οποία για την υλοποίηση των ως άνω έργων, δεν απαιτείται διάθεση πόρων σε κτίρια, εγκαταστάσεις γραφείων, οικόπεδα, πλατείες ή λοιπές κατηγορίες ακινήτων, καθώς οι όποιες παρεμβάσεις απαιτηθούν, θα εφαρμοστούν στους αντίστοιχους χώρους του Δήμου όπου θα λαμβάνει χώρα η παρεχόμενη υπηρεσία, αλλά θα απαιτηθούν σημαντικές ανθρω-ποώρες εργασίας και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα εξειδικευμένων αντικειμένων (πληροφορικής), για τις οποίες δεν θα επαρκεί το προσωπικό της εταιρείας, οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό θα καλυφθούν με συνεργασίες με τρίτους επαγγελματίες. Ωστόσο, η ανάπτυξη της συνήθους δραστηριότητας της .....-... δεν μπορεί να θεωρηθεί επένδυση κατά την ανωτέρω έννοια. ii) Ο κύκλος εργασιών της .....-... προκύπτει κατά τις χρήσεις 2020 έως και 2022 αποκλειστικά από τα εκτιθέμενα στην οικονομοτεχνική μελέτη έργα, τα οποία χρηματοδοτούνται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ κατά τη χρήση 2019 από τα έργα σε εξέλιξη κατά το μεγαλύτερο μέρος του (6.050.00,00 ευρώ) και από τα νέα έργα (265.805,00 ευρώ). Η ικανότητα δε της εταιρείας να δημιουργεί κέρδη από τους διαθέσιμους πόρους της κυμαίνεται από το 1,5% κατά τη χρήση 2019 σε 1,64% κατά το τέλος της χρήσης 2021, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 9.3%. Δηλαδή, τα νέα έργα αποτελούν το αντικείμενο δράσης της επιχείρησης, δηλαδή την παροχή των υπηρεσιών από την οποία προκύπτει ο τζίρος της, ο οποίος κυμαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα μεταξύ έργων σε εξέλιξη και νέων έργων (6.050.000,00 ευρώ κατά τη χρήση 2019 έναντι 6.507.180,00 ευρώ κατά τη χρήση 2022, δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 7,5%). Η έστω μικρή ως άνω αύξηση του κύκλου εργασιών και της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, δεν εμφανίζονται ως συνέπεια ή με οποιοδήποτε τρόπο συνδέονται με την απόκτηση ή βελτίωση της παραγωγικής υποδομής της εταιρείας, ούτε η προσθήκη καταστατικού σκοπού υπό στοιχείο ΚΘ) (βλ. σκέψη 3.Α.) συνδέεται με την απόκτηση συγκεκριμένων σταθερών μέσων για την υλοποίησή του. iii) Δεν προσδιορίζεται ορισμένη ωφέλεια (έστω και μη οικονομική) αλλά πάντως σαφώς προσδιορισμένη και μετρήσιμη για την επιχείρηση. Η αναφορά των εσόδων που θα εισέλθουν στα ταμεία του Δήμου ..... ή των ωφελειών που θα έχουν οι δημότες και επισκέπτες του δεν μπορεί να θεωρηθεί και ωφέλεια της .....-..., καθόσον αυτή αποτελεί διάφορο του Δήμου ..... νομικό πρόσωπο, η υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του οποίου είναι το μέσο για την επίτευξη από το Δήμο ..... των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων του, μεταξύ των οποίων είναι η ρύθμιση της κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων εντός των ορίων του και η χρήση κάθε τεχνολογίας κατά την παροχή των υπηρεσιών του προς τους δημότες του ή τους επισκέπτες του.Β) Μέρος των χρηματοδοτούμενων από την αύξηση κεφαλαίου έργων φαίνεται να καλύπτεται από τις ήδη συναφθείσες συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας ή προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Δήμου ..... και της .....-... (βλ. σκέψη 3.Γ.), το δε ως άνω επιχείρημα που τέθηκε από την Επίτροπο δεν απαντήθηκε ειδικώς από το Δήμο ..... με διάκριση και συγκεκριμένη αναφορά του πεδίου το οποίο κάθε έργο καλύπτει επιπλέον του πεδίου που έχει ήδη αναληφθεί προς κάλυψη με τις ήδη συναφθείσες προγραμματικές συμβάσεις ούτε τέτοια διάκριση μπορεί να συναχθεί από το περιεχόμενο της οικονομοτεχνικής μελέτης. Αντιθέτως, το περιεχόμενο του υπό στοιχείο 1 έργου, όπως προκύπτει από την περιγραφή του στις σελ. 28 έως 31 της οικονομοτεχνικής μελέτης, φαίνεται να ομοιάζει με αυτό του ήδη σε εξέλιξη έργου για την αναβάθμιση, ψηφιακή σύγκλιση και συντήρηση του ολοκληρω-μένου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης - σελ. 56 έως 64 και, επίσης, από την οικονομοτεχνική μελέτη δεν προκύπτει το υπό στοιχείο 2 έργο σε ποιους υπογείους σταθμούς αφορά, ώστε να προκύπτει ότι πρόκειται για υπόγειους σταθμούς πέραν των ήδη αναληφθεισών με τις εκτιθέμενες στη σκέψη 3.Γ. συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσίας ή προγραμματικές συμβάσεις, τις οποίες ήδη εκτελεί η .....-....