Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/Τ7/16/2005

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3316/2005, 3463/2006

H δυνατότητα <επιχορήγησης> δημοτικών επιχειρήσεων από το Δήμο στα πλαίσια της κατάρτισης προγραμματικών συμβάσεων, έχει την έννοια της δυνατότητας χρηματοδότησης για την εκπλήρωση των όρων αυτών και όχι της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων αυτών για την επίτευξη των καταστατικών σκοπών ή στόχων τους (πρβλ. και 2/378/0026/8.1.1999 έγγραφο Υφυπουργού Οικονομικών προς τις Υ.Δ.Ε.). Η αντίθετη εκδοχή θα προσέκρουε όχι μόνο στο πνεύμα της μνησθείσης διατάξεως του άρθρου 277 του Δ.Κ.Κ., που προβλέπει την κατ΄ εξαίρεση <επιχορήγηση> των δημοτικών επιχειρήσεων και μόνο για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων κατά το άρθρο 35 του ίδιου Κώδικα για την εκτέλεση έργων, παροχή υπηρεσιών κλπ., δηλαδή στην χρηματοδότηση για τη σύναψη αυτών (προγραμματικών συμβάσεων), αλλά και στις κοινοτικές διατάξεις( άρθρο 87 Συνθ. Ε.Κ.), που απαγορεύουν την οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων γενικά προς αποφυγή νόθευσης του υγιούς ανταγωνισμού.Συνακόλουθα, και σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όταν οι εν λόγω επιχειρήσεις συμμετέχουν σε προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ ενός Δήμου και ενός Ν.Π.ΔΔ.. για την ανάπτυξη μιας περιοχή και αναλαμβάνουν επιπρόσθετα, έναντι αμοιβής, την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης με την εκ μέρους τους παροχή υπηρεσιών, την οποία θα μπορούσε να αναλάβει και οποιοσδήποτε τρίτος ιδιώτης, είναι υποκείμενα φόρου προστιθέμενης αξίας για το ποσό που λαμβάνουν για την παροχή της υπηρεσίας και συνεπώς, υποχρεούνται, κατά την είσπραξη του εν λόγω ποσού, στην έκδοση του προβλεπόμενου από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων τιμολογίου στο οποίο πρέπει να συνυπολογίζεται και ο αναλογών Φ.Π.Α..Σε κάθε περίπτωση, τυχόν απαλλαγή της ΑΝ.Ε.Δ.Κ. από το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό που της καταβάλλεται για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, στο οποίο εμπεριέχονται το λειτουργικό κόστος, η αμοιβή της και κάθε είδους λοιπές δαπάνες (παραγωγικές ή μη ) θα οδηγούσε, σύμφωνα και με την πάγια νομολογία του Δ.Ε.Κ. (βλ. C-45/01, C-141/00, C-498/03), σε παραβίαση της αρχής της φορολογικής ουδετερότητας, η οποία απαγορεύει τη διαφορετική μεταχείριση, όσον αφορά την είσπραξη του Φ.Π.Α., των επιχειρηματιών που παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες καθώς και σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, Αφού οι επίμαχες υπηρεσίες θα μπορούσαν να ανατεθούν σε ιδιώτη – επιχειρηματία, χωρίς την απαλλαγή του Φ.Π.Α.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/27419/2007

<<Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης και προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εφαρμογή του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων>>


ΙΚΑ/ΤΟ1/652/125/2016

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ << ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ>> (ΑΔΑ:7ΔΜΗ4691ΩΓ-24Κ)


2/22310/0022/2012

ΘΕΜΑ:<< Παρέχονται πληροφορίες>>-Αναφορικά την ειδική Επιτροπής Πιστοποίησης και ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων και αθλητικών σχολών του άρθρου 9 του ΠΔ 219/2006


1129/2012

ΘΕΜΑ:<< Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων>>


69181/954/2012

ΘΕΜΑ: <<Κοινοποίηση Πρακτικών της 21ης Γεν .Συν. της Ολομέλειας του Ελ. Συνεδρίου της 21/11/2012>>


60630/ΕΥΣ5671/2003

ΘΕΜΑ : Εξειδίκευση της εφαρμογής του Π . Δ . 4/2002<< Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων >>.


Δ1/83/2020

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4604/2019 <<Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας-Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας- Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση- Λοιπές διατάξεις>> σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2020


ΔΙΠΙΔ/775/34663/2007

<<Μετατάξεις υπαλλήλων Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ σε Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. βάσει του Ν. 3613/2007>>


45857/2018

Εγκύκλιος οδηγιών για την διαδικασία αποζημίωσης των μελών της μικτής νομικής και νομοτεχνικής επιτροπής στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: <<Κάλυψη δαπανών υποστηρικτικής δομής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το ΠΑΑ 2014-2020>>.(ΑΔΑ:64ΣΦ46ΨΧΞΧ-Ν30) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


N.1868/1989

Τροποποίηση , αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1756/88 <Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών> τροποποίηση διατάξεων του ν.δ. 3026/54 <Περί Κώδικος Δικηγόρων> και άλλες διατάξεις.