Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3463/2006 , 1985/2007
Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης.Όταν το αντικείμενο της απευθείας ανάθεσης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης των εργασιών της διεπιστημονικής ομάδας έργου που συντάσσει το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ο.Τ.Α., εφαρμόζονται και στις προαναφερόμενες αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. οι διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2007, αναφορικά με το επιτρεπόμενο όριο της απευθείας ανάθεσης, ως μεταγενέστερες και ειδικότερες των διατάξεων του άρθρου 268 του νόμου 3463/2006. Ακολούθως, η απευθείας ανάθεση σε αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α., υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος επιτρέπεται μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ, άνω δε του ως άνω ορίου και μέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός.
Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

105670/ΓΔ4/2021

Κατανομή στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) κατά κλάδο των θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).


101406/ΓΔ4/2021

Κατανομή των θέσεων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών για τη στελέχωση των Ε.Δ.Υ. στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).


ΕλΣυν/Τμ7/219/2010

Όσον αφορά δε στις συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου στο πλαίσιο κατάρτισης του Προγράμματος, ο νομοθέτης προέβλεψε με ειδικές διατάξεις, αποβλέποντας στην ενεργό συμμετοχή των Δήμων στη διαδικασία αυτή, την εξαιρετική δυνατότητα ανάθεσης αποκλειστικά και μόνο των υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του Ο.Τ.Α. σε εξωτερικούς συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η οποία παρέχεται στις δημοτικές αρχές, αφού πρώτα εξαντλήσουν τα ίδια μέσα για την εκ των έσω εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος με τη συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας έργου που θα βρίσκεται σε συνεργασία με τα όργανα της διοίκησης και τις υπηρεσίες προγραμματισμού, με τη συμμετοχή και των ειδικών συμβούλων και συνεργατών του Δήμου. Εκ τούτων παρέπεται ότι δε δύναται νομίμως να ανατεθεί η σύνταξη και κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος σε φορείς, πλην αυτών που ρητώς προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ανάπτυξη στο εσωτερικό των Δήμων ενός μηχανισμού που θα είναι αυτάρκης και έτσι θα υλοποιείται (το επιχειρησιακό πρόγραμμα) σε όλες του τις φάσεις προεχόντως από το ανθρώπινο δυναμικό τους (πρβλ. Πράξεις VII Τμήμ. 52/2010, 307, 98/2009 κ.ά.).


ΝΣΚ/2966/2009

Εφαρμογή Κανονισμού Ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών από τις αναπτυξιακές εταιρείες των ΟΤΑ.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.7/268/2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. καταβολή στην επιχείρηση «...» μέρους της αμοιβής της έναντι εκτέλεσης της σύμβασης «Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης του Δήμου ... σε Εξειδικευμένα Θέματα στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου (..) α) από 29.9.2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 89/2011 (Α΄ 213), δεν ήταν πλέον  δυνατή η ανάθεση από το Δήμο των υπηρεσιών κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού του προγράμματος ή συμβουλευτικής υποστήριξης των εργασιών της προβλεπόμενης διεπιστημονικής ομάδας έργου σε εξωτερικό σύμβουλο και β) η ελεγχόμενη σύμβαση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί συμπληρωματική, καθόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.Με δεδομένα αυτά η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, διότι κατά το χρόνο ανάθεσης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών σε εξωτερικό σύμβουλο, η σχετική παρεχόμενη από το νόμο ευχέρεια για την υλοποίηση αλλά και παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου είχε πλέον καταργηθεί, βάσει του άρθρου 1 του π.δ. 89/2011.


ΕΣ/Τ7/192/2008

Απευθείας ανάθεση από Δήμο σε εταιρεία παροχής Υπηρεσιών συμβουλευτικής Υποστήριξης για την κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος.Η δαπάνη για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, υπερβαίνει το όριο των 15.000 ευρώ, που τίθεται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 και της Α.Υ.Ο. 2/45564/0026/2001 υπουργικής απόφασης, [στις οποίες παραπέμπει το εφαρμοζόμενο στην προκειμένη περίπτωση ως μεταγενέστερο και ειδικότερο των διατάξεων του άρθρου 268 του ν. 3463/2006, άρθρο 1 παρ. 4 του π.δ. 185/2007] και ως εκ τούτου μη νόμιμα έγινε η απευθείας ανάθεση αντί της διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού.


ΕλΣυν.Κλ.7/22/2015

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ Ακινήτων:Μη νόμιμη η εξόφληση του 1ου λογαριασμού του έργου «Διαμόρφωση μισθωμένου χώρου για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας», καθόσον: α) η μετά τη μίσθωση του ακινήτου ανάθεση της εκτέλεσης του έργου δε βρίσκει έρεισμα, ούτε στη διακήρυξη, ούτε στην απόφαση μίσθωσης του ακινήτου, καθώς ούτε στο οικείο συμφωνητικό μίσθωσης αυτού, ενώ αντιθέτως συνάγεται ότι το ακίνητο που μισθώθηκε δε διέθετε τις προβλεπόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές και ως εκ τούτου δεν ήταν κατάλληλο για την στέγαση του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης, η δε μεταγενέστερη ανάθεση της εκτέλεσης του έργου της διαμόρφωσης του ως άνω μισθίου σε χώρο κατάλληλο για την στέγαση του ανωτέρω Κέντρου, δεδομένου ότι η διάρκεια της μίσθωσης είναι μόλις 28 μήνες, αντίκειται στις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της οικονομικότητας και β) η δαπάνη που αντιστοιχεί στο μηνιαίο μίσθωμα είναι πολύ υψηλή για μίσθωση ισογείου διαμερίσματος 90 τ. μ. και αντίκειται στην απόφαση απευθείας μίσθωσης του ακινήτου, όπου ορίζεται μηνιαίο μίσθωμα 388 ευρώ, χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα του Δήμου να διενεργήσει πρόσθετες δαπάνες για την ανακαίνιση του διαμερίσματος (άρθρο 194 του ΔΚΚ, π.δ. 270/1981, ΦΕΚ Α' 77/1981 και άρθρο 17 του ν.3130/2003, ΦΕΚ Α' 76/2003).


ΕΣ/ΤΜ.4/(ΚΠΕ)107/2013

Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, από Οργανισμό, σε ιδιώτη για τη διαμόρφωση σχεδίων διακηρύξεων και τεχνικών δελτίων έργων. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει μετατάξεις και αποσπάσεις υπαλλήλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του,  δεν είχε τοποθετηθεί κανείς στο επίμαχο Τμήμα που υφίσταντο οι επικαλούμενες ανάγκες.

ΕΣ/Κλ.Τμ.7/180/2013

Παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης και της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου του Δήμου(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η εντελλόμενη με το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη, δεδομένου ότι κατά το χρόνο ανάθεσης της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών σε εξωτερικό σύμβουλο, η σχετική παρεχόμενη από το νόμο ευχέρεια είχε πλέον καταργηθεί, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 89/2011. Περαιτέρω, ο ισχυρισμός του Δήμου .... ότι η διαδικασία για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος ξεκίνησε προ της ενάρξεως ισχύος των διατάξεων τόσο του π.δ. 89/2011 όσο και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β΄ 1949/15.6.2012), επομένως, κατά τον κρίσιμο για την υπόθεση χρόνο ο τελευταίος δε διέθετε οργανωμένο και στελεχωμένο Γραφείο Προγραμματισμού, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το προαναφερόμενο από 2.6.2011 έγγραφο των αρμοδίων υπηρεσιών περί αδυναμίας κάλυψης των σχετικών αναγκών, δεν ασκεί επιρροή στη νομιμότητα της εντελλόμενης δαπάνης. Τούτο, διότι, σε κάθε περίπτωση, η ως άνω από 6.10.2011 απόφαση του Δημάρχου περί ανάθεσης των επίμαχων υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης στη φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία εκδόθηκε σε χρόνο, κατά τον οποίο η παροχή αυτών από εξωτερικούς συμβούλους δεν ήταν πλέον κατά νόμο επιτρεπτή. Εξάλλου, οι εφαρμοστέες διατάξεις είναι αρκούντως σαφείς, ως εκ τούτου δεν αναγνωρίζεται εν προκειμένω η συνδρομή λόγων συγγνωστής νομικής πλάνης στο πρόσωπο των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων ισχυρισμών. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


211076/ΓΔ4/2018

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.