ΕΣ/ΤΜ.4/4/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4025/2011 , 4412/2016

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή: ζητείται παραδεκτώς η ανάκληση της 129/2018 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο IV Τμήμα(...)Με τα δεδομένα αυτά, το Τμήμα, μετά από νέα έρευνα της υπόθεσης, κρίνει ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος να αποστεί από όσα δέχθηκε το Κλιμάκιο με την 129/2018 πράξη του, στις ορθές σκέψεις και λεπτομερείς αιτιολογίες της οποίας εμμένοντας, αναφέρεται εκ νέου, προς αποφυγή περιττών επαναλήψεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα γενόμενα ανωτέρω δεκτά (σκέψη ΙΙΙ), με τις προδιαληφθείσες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 προβλέπεται, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Χώρα για μεταρρύθμιση και αναμόρφωση του τομέα υγείας, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες μονάδες υγείας, ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη χρηματοοικονομική διαχείριση τους, με την εισαγωγή και υλοποίηση ισχυρότερων μηχανισμών ελέγχου των δαπανών, μέσω της παρακολούθησης σημαντικών δραστηριοτήτων, όπως προμήθειες, διαδικασίες κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών. Ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες του εν λόγω συστήματος εσωτερικού ελέγχου είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής, ο οποίος διενεργεί στην πράξη τον εσωτερικό έλεγχο συντάσσοντας σχετικές εκθέσεις και ο οποίος απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή προβλέπονται, σύμφωνα με τις προμνησθείσες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας, η σύνταξη του οποίου ανατίθεται με τις ίδιες διατάξεις στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις αυτές προβλέφθηκε η υποχρέωση του εν λόγω Υπουργείου να συντάξει εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά με σκοπό να ρυθμιστούν συνολικά και ενιαία τα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά θέματα των Μονάδων Υγείας. Συνεπώς, όπως ορθώς κρίθηκε με την προσβαλλόμενη πράξη, το θεσμοθετούμενο με τις ανωτέρω διατάξεις του ν. 4025/2011 σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης ακριβώς αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού και συνεπώς, η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λειτουργία του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και συνακολούθως για την ανάθεση των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή. Περαιτέρω, η ρητή και σαφής νομοθετική επιλογή να ανατεθεί αποκλειστικά στο ως άνω Υπουργείο η αρμοδιότητα για την έκδοση του Κανονισμού αυτού δικαιολογείται από την επιδίωξη του νομοθέτη να υπάρξει ενιαία ρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων των Μονάδων Υγείας για την αναμόρφωση του Τομέα Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με συνέπεια να μην είναι επιτρεπτή η υποκατάσταση του Υπουργείου Υγείας στην άσκηση της ως άνω αποκλειστικής αρμοδιότητάς του προς έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας από άλλα διοικητικά όργανα, η δε παρέκκλιση από την ως άνω ρύθμιση δεν δύναται να δικαιολογηθεί ούτε από την καθυστέρηση άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας εκ μέρους του Υπουργείου (πρβλ. Ελ.Συν. IV Tμ.  32/2015). Επίσης, η έκδοση από το Υπουργείο Υγείας των ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011, 94064/1.10.2012 και οικ.53560/5.6.2013 εγκυκλίων (βλ. σκ. ΙV), στις οποίες αναφέρονται αναλυτικώς τα καθήκοντα των εσωτερικών ελεγκτών και προσδιορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων που καλούνται τα Νοσοκομεία να συνάψουν για την ανάθεση των οικείων υπηρεσιών, δεν δύναται θεωρηθεί ως συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υποχρέωση έκδοσης Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, ούτε να αναπληρώσει την παράλειψη έκδοσης του εν λόγω Εσωτερικού Κανονισμού, αφενός μεν διότι ο νομοθέτης επιβάλλει τη ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων με υπουργική απόφαση, οι δε εγκύκλιοι δεν αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες δικαίου (ΣτΕ 2787, 2077, 922/2017, 2884, 2877/2016, 4243/2014, ΔΕφΠειρ. 111/2019, ΔΕφΑθ 7/2019 κ.α.), αφετέρου δε διότι αυτές δεν έχουν το περιεχόμενο που σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις του ν. 4025/2011 απαιτείται να έχει ο Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ήτοι τη ρύθμιση όλων των διοικητικών, διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων των Μονάδων Υγείας. Κατόπιν τούτων, όσον αφορά την ελεγχόμενη δαπάνη, δεν ήταν νόμιμη η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στη φερόμενη ως δικαιούχο, δοθέντος ότι δεν είχε ακόμη εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υγείας σχετικώς με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, η έλλειψη δε αυτή δεν δύναται να αναπληρωθεί από τις στερούμενες δεσμευτικότητας εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες περιορίζονται στη διατύπωση αποσπασματικών οδηγιών για διάφορα ζητήματα, αλλά ούτε και από τον εγκριθέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο του αιτούντος Εσωτερικό Κανονισμό, που συντάχθηκε από την 5η Υ.ΠΕ., λόγω αναρμοδιότητας του εν λόγω οργάνου. Συναφώς, δε, το Τμήμα επισημαίνει ότι έχουν παρέλθει ήδη οκτώ (8) περίπου έτη από την δημοσίευση του ν. 4025/2011 και εν τούτοις δεν έχει εισέτι εκδοθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, εκ της παραλείψεως δε αυτής αναφύονται ζητήματα, όπως το κρινόμενο, ως προς τον εσωτερικό έλεγχο των μονάδων Υγείας, τα οποία δεν δύναται πλέον να θεραπευθούν με τις κατά διαστήματα εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας. Εντούτοις, όμως, το Τμήμα, συνεκτιμώντας ότι με την ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Νοσοκομεία κλήθηκαν να εφαρμόσουν την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 4025/2011 το ταχύτερο δυνατό και ότι στην εγκύκλιο αυτήν παρατίθενται - έως την έκδοση από το Υπουργείο Υγείας του «Εσωτερικού Κανονισμού» - αναλυτικά οι υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης, εν συνεχεία δε, τα έτη 2012 και 2013, επακολούθησαν και νέες, ομοίου περιεχομένου εγκύκλιοι στις οποίες επαναλαμβανόταν η επιτακτική υποχρέωση των Νοσοκομείων να προβούν σε ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του αιτούντος ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων, αλλά σε συμμόρφωση προς τις σαφείς οδηγίες που τους απηύθυναν οι εποπτεύουσες αυτά αρχές.Δέχεται την αίτηση.​

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.4/114/2019

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου:..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την διαφωνούσα Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στην φερόμενη ως δικαιούχο εταιρεία, αφού δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Ειδικότερα, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στη σκέψη ΙΙ, το θεσμοθετούμενο με τις προδιαληφθείσες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο προβλέπει ως έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες του τον Εσωτερικό Ελεγκτή, αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τηρήσεως ακριβώς αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού, στον οποίο ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή. Συνεπώς, η έκδοση του εν λόγω Κανονισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λειτουργία του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και συνακολούθως για την ανάθεση των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή. Περαιτέρω, η ρητή και σαφής νομοθετική επιλογή να ανατεθεί αποκλειστικά στο Υπουργείο Υγείας, ήτοι στον αρμόδιο Υπουργό, ως προϊστάμενο της οργανικής μονάδας του Υπουργείου (πρβλ. ΣτΕ 2725/2001 σκ. 6), η αρμοδιότητα για την έκδοση του Κανονισμού αυτού, δικαιολογείται από την επιδίωξη του νομοθέτη να υπάρξει ενιαία ρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων των Μονάδων Υγείας για την αναμόρφωση του Τομέα Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με συνέπεια να μην είναι επιτρεπτή η υποκατάσταση του εν λόγω Υπουργού στην άσκηση της ως άνω αποκλειστικής αρμοδιότητάς του προς έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας από άλλα διοικητικά όργανα. Επιπλέον, παρέκκλιση από την ως άνω ρύθμιση δεν δύναται να δικαιολογηθεί ούτε από την καθυστέρηση άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας εκ μέρους του Υπουργείου (βλ. Ελ.Συν. IV Τμ. Πρ. 4/2019, πρβλ. Πρ. 32/2015). Ως εκ τούτου, η έκδοση από το Υπουργείο Υγείας των ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011, 94064/1.10.2012 και οικ.53560/5.6.2013 εγκυκλίων (βλ. σκ. ΙΙΙ), στις οποίες αναφέρονται αναλυτικώς τα καθήκοντα των εσωτερικών ελεγκτών και προσδιορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων που καλούνται τα Νοσοκομεία να συνάψουν για την ανάθεση των οικείων υπηρεσιών, δεν δύναται θεωρηθεί ως συμμόρφωση της Διοικήσεως προς την υποχρέωση εκδόσεως Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, ούτε επίσης δύναται να αναπληρώσει την παράλειψη εκδόσεως του εν λόγω Εσωτερικού Κανονισμού, αφενός μεν διότι ο νομοθέτης επιβάλλει τη ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων με υπουργική απόφαση, οι δε εγκύκλιοι δεν αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες δικαίου (ΣτΕ 2787, 2077, 922/2017, 2884, 2877/2016, 4243/2014, ΔΕφΠειρ. 111/2019, ΔΕφΑθ 7/2019 κ.α.), αφετέρου δε, διότι οι εν λόγω εγκύκλιοι δεν έχουν το περιεχόμενο που, σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις του ν. 4025/2011, απαιτείται να έχει ο Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ήτοι τη ρύθμιση όλων των διοικητικών, διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων των Μονάδων Υγείας. Κατόπιν τούτων, δεν ήταν νόμιμη η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στη φερόμενη ως δικαιούχο, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από το Νοσοκομείο είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Εντούτοις, όμως, το Κλιμάκιο, συνεκτιμώντας ότι με την ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Νοσοκομεία εκλήθησαν να εφαρμόσουν την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 4025/2011 το ταχύτερο δυνατό και ότι στην εγκύκλιο αυτήν παρατίθενται - έως την έκδοση από το Υπουργείο Υγείας του «Εσωτερικού Κανονισμού» - αναλυτικά οι υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως, εν συνεχεία δε, τα έτη 2012 και 2013, επακολούθησαν και νέες, ομοίου περιεχομένου εγκύκλιοι, στις οποίες επαναλαμβανόταν η επιτακτική υποχρέωση των Νοσοκομείων να προβούν σε ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατηγήσεως των οικείων διατάξεων, αλλά σε συμμόρφωση προς τις σαφείς οδηγίες που τους απηύθυναν οι εποπτεύουσες αυτά αρχές.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/129/2018

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή :Με αυτά τα δεδομένα και όσα ήδη εκτέθηκαν στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα και από τον Επίτροπο με τον πρώτο λόγο διαφωνίας του, ανατέθηκαν από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ..... – Γενικό Νοσοκομείο ..... «…..» οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στη φερόμενη ως δικαιούχο, ενόψει του ότι κατά το χρόνο της εν λόγω ανάθεσης, δεν είχε ακόμη εκδοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Και τούτο διότι, όπως έγινε δεκτό και με την προηγούμενη Πράξη του Κλιμακίου τούτου (233/2015) που αφορούσε σε δαπάνη που προέκυψε από όμοια σύμβαση, που είχε συνάψει ο φορέας με την ίδια εσωτερική ελεγκτή για την παροχή όμοιων υπηρεσιών για ένα έτος (από 3.10.2014 έως 2.10.2015)- σε γνώση της οποίας τελούσαν τα όργανα του Νοσοκομείου κατά τη λήψη της επίμαχης απόφασης ανάθεσης των ως άνω υπηρεσιών σε τρίτο-, κατά τις ρητές διατάξεις του ως άνω νόμου (πρβλ. Ε.Σ., πράξη ΚΠΕΔ στο IV Τμ. 35/2018) το θεσμοθετούμενο με αυτές σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης ακριβώς αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού, συνεπώς η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και συνακόλουθα της ανάθεσης των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή. Εξάλλου, το γεγονός ότι το Νοσοκομείο με τα πρακτικά της 5ης/9.3.2015 τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ενέκρινε "Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου" του Νοσοκομείου δεν δύναται να ασκήσει επιρροή στην προκειμένη περίπτωση, διότι, όπως προαναφέρθηκε, η ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου «συστήματος εσωτερικού ελέγχου» προϋποθέτει την έκδοση του προβλεπόμενου από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των μονάδων υγείας από το μόνο αρμόδιο προς τούτο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και όχι από τις ίδιες τις μονάδες υγείας. Περαιτέρω, αλυσιτελώς προβάλλεται από τον Επίτροπο με τον δεύτερο λόγο διαφωνίας ότι η απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου περί σύστασης της τριμελούς Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου ισχύει από την ανάρτησή της στο πρόγραμμα "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και δε δύναται εξ αυτού του λόγου να έχει αναδρομική ισχύ. Τούτο διότι η συγκρότηση και η λειτουργία της επιτροπής αυτής δεν αποτελεί, σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής του εσωτερικού ελεγκτή, αφού ο τελευταίος διενεργεί τον έλεγχο χωρίς τη συνδρομή των λοιπών μελών αυτής και συνεπώς οποιασδήποτε πλημμέλεια ως προς την απόφαση περί σύστασης της επιτροπής αυτής δεν θα μπορούσε να ασκήσει έννομη επιρροή στην εντελλόμενη δαπάνη (Ε.Σ., πράξεις IV Tμ. 88/2015, ΚΠΕΔ στο ΙV Τμ. 72/2018, 64/2016). ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.4/4/2019  ΛΟΓΩ ΣΥΓΝΩΣΤΗΣ ΠΛΑΝΗΣ​


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/152/2017

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, καθόσον δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Τούτο, διότι κατά τις ρητές διατάξεις του ως άνω νόμου, το θεσμοθετούμενο με αυτές σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης αυτού ακριβώς του Εσωτερικού Κανονισμού και, συνεπώς, η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και, συνακόλουθα, της ανάθεσης των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 (βλ. ΚΠΕΔ στο IV Τμ. Ελ.Συν. 55/2017), απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλόμενων ισχυρισμών του Νοσοκομείου. (..)Ενόψει των ως άνω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο ένταλμα δαπάνη είναι μη νόμιμη, κατά παραδοχή του πρώτου λόγου της Επιτρόπου. Όμως, το Κλιμάκιο, συνεκτιμώντας ότι, με την ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλήθηκαν τα Νοσοκομεία να εφαρμόσουν την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 4025/2011 το ταχύτερο δυνατό, ότι στην εγκύκλιο αυτήν προβλέπονται –έως την έκδοση από το Υπουργείο Υγείας του «Εσωτερικού Κανονισμού»- αναλυτικά οι υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή ...(..) κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων αλλά σε συμμόρφωση προς τις σαφείς οδηγίες που τους απηύθυναν οι εποπτεύουσες αυτά αρχές. (Συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/64/2016

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου:(...)Με τα δεδομένα αυτά, αβασίμως προβάλλεται από την Επίτροπο ότι η παραλαβή των επίμαχων υπηρεσιών θα έπρεπε να γίνει από την κατ’ άρθρο 25 του ν. 4025/2011 Επιτροπή Ελέγχου και όχι από την ειδικώς συγκροτηθείσα για το σκοπό αυτό τριμελή επιτροπή παραλαβής, δεδομένου ότι η άσκηση των καθηκόντων του εσωτερικού ελεγκτή και η καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής του δεν κωλύεται από την τυχόν μη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, αφού αυτός διενεργεί τον έλεγχο χωρίς τη συνδρομή των λοιπών μελών της εν λόγω Επιτροπής, ενώ, σε κάθε περίπτωση, οι προαναφερθείσες διατάξεις του ν. 4025/2011 ουδόλως θέτουν ως προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής του εσωτερικού ελεγκτή για ήδη παρασχεθείσες υπηρεσίες την προηγούμενη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου ή την πιστοποίηση της πραγματοποίησης του ελέγχου από την Επιτροπή αυτή. Ενόψει των προεκτεθέντων, η μη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, συνιστά μεν παράλειψη εκ μέρους των οργάνων διοίκησης των μονάδων υγείας και των Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών,  πλην αυτή δεν δύναται να αποτελέσει νομικό κώλυμα για την καταβολή της αμοιβής του εσωτερικού ελεγκτή σε εκτέλεση της σχετικώς συναφθείσας σύμβασης (πράξη ΙV Tμ. Ελ. Συν. 88/2015). Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι νόμιμη και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΤΜ.4/127/2016

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ:..Με τα δεδομένα αυτά και όσα ήδη εκτέθηκαν στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, ενόψει του ότι δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Τούτο, διότι κατά τις ρητές διατάξεις του ως άνω νόμου, το θεσμοθετούμενο με αυτές σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης αυτού ακριβώς του Εσωτερικού Κανονισμού, συνεπώς η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και, συνακόλουθα, της ανάθεσης των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή. Περαιτέρω όμως, συνεκτιμώντας ότι με την ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κλήθηκαν τα Νοσοκομεία να εφαρμόσουν την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 4025/2011 το ταχύτερο δυνατό, ότι στην εγκύκλιο αυτήν προβλέπονται –έως την έκδοση του «Εσωτερικού Κανονισμού»- αναλυτικά οι υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης και συνεπώς καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο των οικείων συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και, επιπροσθέτως, ότι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Νοσοκομείων σε διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά θέματα έχει ρυθμιστεί νομοθετικά με πλήθος διατάξεων, το Κλιμάκιο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου έδρασαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων αλλά σε συμμόρφωση προς τις σαφείς οδηγίες που τους απηύθυναν οι εποπτεύουσες αυτά αρχές. Κατά συνέπεια, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα, όμως, πρέπει να θεωρηθεί λόγω συγγνωστής πλάνης..(συγγνωστή πλάνη)


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/35/2018

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή.(..)Με αυτά τα δεδομένα και όσα ήδη εκτέθηκαν στις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι μη νομίμως ανατέθηκαν από το Γ.Ν. ... & Γ.Ν. – Κ.Υ. ...(Οργανική Μονάδα της έδρας ..) οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στο φερόμενο ως δικαιούχο, ενόψει του ότι κατά το χρόνο της εν λόγω ανάθεσης, δεν είχε ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Και τούτο διότι, όπως έγινε δεκτό και με τις προηγούμενες Πράξεις του Κλιμακίου, κατά τις ρητές διατάξεις του ως άνω νόμου, το θεσμοθετούμενο με αυτές σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης ακριβώς αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού, συνεπώς η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και συνακόλουθα της ανάθεσης των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή. Επιπροσθέτως, η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη κανονική, διότι η οικεία απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδόθηκε και αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 27.3.2017, ήτοι σε χρόνο μεταγενέστερο τόσο της σύναψης της σύμβασης όσο και της παροχής των επίμαχων υπηρεσιών. ...Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η ελεγχόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη και μη κανονική και το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/ΚΛ.Τμ.4/55/2017

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή.(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, καθόσον δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Τούτο, διότι κατά τις ρητές διατάξεις του ως άνω νόμου, το θεσμοθετούμενο με αυτές σύστημα εσωτερικού ελέγχου αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τήρησης αυτού ακριβώς του Εσωτερικού Κανονισμού, συνεπώς η έκδοσή του αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και, συνακόλουθα, της ανάθεσης των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, απορριπτομένων ως αβασίμων των προβαλλόμενων ισχυρισμών του Νοσοκομείου. 


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/72/2018

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη νομική σκέψη που προηγήθηκε, το Κλιμάκιο κρίνει τα εξής: α) Κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από τον αναπληρωτή Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, αφού δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Όμως, το Κλιμάκιο, συνεκτιμώντας ότι, με την ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κλήθηκαν τα Νοσοκομεία να εφαρμόσουν την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 4025/2011 το ταχύτερο δυνατό, ότι στην εγκύκλιο αυτήν προβλέπονται - έως την έκδοση από το Υπουργείο Υγείας του «Εσωτερικού Κανονισμού»- αναλυτικά οι υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης και συνεπώς καθορίζεται με σαφήνεια το αντικείμενο των οικείων συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και άρα υπήρχε πεδίο παροχής των υπηρεσιών του εσωτερικού ελεγκτή και, επιπροσθέτως, ότι το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των Νοσοκομείων σε διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά θέματα έχει ρυθμιστεί νομοθετικά με πληθώρα διατάξεων, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατήγησης των οικείων διατάξεων αλλά σε συμμόρφωση προς τις σαφείς οδηγίες που τους απηύθυναν οι εποπτεύουσες αυτά αρχές (συγγνωστή πλάνη)


ΕλΣυν.Τμ.4(ΚΠΕ)233/2015

ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή:Μη νόμιμη η καταβολή ποσού από Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο σε ιδιώτη, ως αμοιβή της για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή προς το Νοσοκομείο κατά το χρονικό διάστημα από 3.10 έως 2.11.2014, σε εκτέλεση σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθόσον: α) ενόψει της μη έκδοσης από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του προβλεπόμενου από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά», μη νομίμως ανατέθηκαν σε ιδιώτη ανάδοχο οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή του ανωτέρω Νοσοκομείου  και β) η προβλεπόμενη στο ίδιο ως άνω άρθρο επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου συγκροτήθηκε αναρμοδίως από τον Διοικητή του Νοσοκομείου και όχι από τον Διοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ, με συνέπεια να είναι μη νόμιμη η παροχή των επίμαχων υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή, ενώ η εν λόγω πλημμέλεια δεν δύναται να θεραπευτεί με την έκδοση της  σχετικής απόφαση του Διοικητή της ως άνω ΥΠΕ περί συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής, καθώς η εν λόγω απόφαση δεν είχε εκδοθεί κατά το χρόνο παροχής των επίμαχων υπηρεσιών και συνεπώς δεν δύναται να έχει αναδρομική ισχύ.


ΕΣ/ΚΠΕ/ΤΜ.4/1/2019

Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελεγκτή(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κατά τα βασίμως προβαλλόμενα από την διαφωνούσα Επίτροπο, μη νομίμως ανατέθηκαν οι επίμαχες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στον φερόμενο ως δικαιούχο, αφού δεν έχει ακόμη εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας ο προβλεπόμενος από το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των μονάδων υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά». Ειδικότερα, σύμφωνα με τα γενόμενα δεκτά στη σκέψη ΙΙ, το θεσμοθετούμενο με τις προδιαληφθείσες διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4025/2011 σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο προβλέπει ως έναν από τους δύο βασικούς πυλώνες του τον Εσωτερικό Ελεγκτή, αποσκοπεί στην παρακολούθηση της τηρήσεως ακριβώς αυτού του Εσωτερικού Κανονισμού, στον οποίο ορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης και τα καθήκοντα του Εσωτερικού Ελεγκτή. Συνεπώς, η έκδοση του εν λόγω Κανονισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την λειτουργία του συστήματος του εσωτερικού ελέγχου και συνακολούθως για την ανάθεση των οικείων υπηρεσιών σε ιδιώτη εσωτερικό ελεγκτή. Περαιτέρω, η ρητή και σαφής νομοθετική επιλογή να ανατεθεί αποκλειστικά στο Υπουργείο Υγείας, ήτοι στον αρμόδιο Υπουργό, ως προϊστάμενο της οργανικής μονάδας του Υπουργείου (πρβλ. ΣτΕ 2725/2001 σκ. 6), η αρμοδιότητα για την έκδοση του Κανονισμού αυτού, δικαιολογείται από την επιδίωξη του νομοθέτη να υπάρξει ενιαία ρύθμιση σε κεντρικό επίπεδο των διοικητικών, διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων των Μονάδων Υγείας για την αναμόρφωση του Τομέα Υγείας σε εθνικό επίπεδο, με συνέπεια να μην είναι επιτρεπτή η υποκατάσταση του εν λόγω Υπουργού στην άσκηση της ως άνω αποκλειστικής αρμοδιότητάς του προς έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Μονάδων Υγείας από άλλα διοικητικά όργανα. Επιπλέον, παρέκκλιση από την ως άνω ρύθμιση δεν δύναται να δικαιολογηθεί ούτε από την καθυστέρηση άσκησης της σχετικής αρμοδιότητας εκ μέρους του Υπουργείου (πρβλ. Ελ.Συν. IV Tμ.  32/2015). Ως εκ τούτου, η έκδοση από το Υπουργείο Υγείας των ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011, 94064/1.10.2012 και οικ.53560/5.6.2013 εγκυκλίων (βλ. σκ. ΙΙΙ), στις οποίες αναφέρονται αναλυτικώς τα καθήκοντα των εσωτερικών ελεγκτών και προσδιορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων που καλούνται τα Νοσοκομεία να συνάψουν για την ανάθεση των οικείων υπηρεσιών, δεν δύναται θεωρηθεί ως συμμόρφωση της Διοικήσεως προς την υποχρέωση εκδόσεως Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού σύμφωνα με τη ρητή επιταγή του άρθρου 25 του ν. 4025/2011, ούτε επίσης δύναται να αναπληρώσει την παράλειψη εκδόσεως του εν λόγω Εσωτερικού Κανονισμού, αφενός μεν διότι ο νομοθέτης επιβάλλει τη ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων με υπουργική απόφαση, οι δε εγκύκλιοι δεν αποτελούν δεσμευτικούς κανόνες δικαίου (ΣτΕ 2787, 2077, 922/2017, 2884, 2877/2016, 4243/2014, ΔΕφΠειρ. 111/2019, ΔΕφΑθ 7/2019 κ.α.), αφετέρου δε, διότι οι εν λόγω εγκύκλιοι δεν έχουν το περιεχόμενο που, σύμφωνα με τις προδιαληφθείσες διατάξεις του ν. 4025/2011, πρέπει να έχει ο Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, ήτοι τη ρύθμιση όλων των διοικητικών, διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων των Μονάδων Υγείας. Κατόπιν τούτων, δεν ήταν νόμιμη η ανάθεση των επίμαχων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο φερόμενο ως δικαιούχο, τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα από το Νοσοκομείο είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Εντούτοις, όμως, το Κλιμάκιο, συνεκτιμώντας ότι με την ΓΠΔΥ5γ/οικ129854/22.11.2011 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Νοσοκομεία κλήθηκαν να εφαρμόσουν την προαναφερόμενη διάταξη του ν. 4025/2011 το ταχύτερο δυνατό και ότι στην εγκύκλιο αυτήν παρατίθενται - έως την έκδοση από το Υπουργείο Υγείας του «Εσωτερικού Κανονισμού» - αναλυτικά οι υποχρεώσεις του εσωτερικού ελεγκτή και οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της εν λόγω διατάξεως, εν συνεχεία δε, τα έτη 2012 και 2013, επακολούθησαν και νέες, ομοίου περιεχομένου εγκύκλιοι στις οποίες επαναλαμβανόταν η επιτακτική υποχρέωση των Νοσοκομείων να προβούν σε ανάθεση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου, κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου ενήργησαν χωρίς πρόθεση καταστρατηγήσεως των οικείων διατάξεων αλλά σε συμμόρφωση προς τις σαφείς οδηγίες που τους απηύθυναν οι εποπτεύουσες αυτά αρχές.