ΕΣ/ΤΜ.6/1875/2019

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.18 , 4412/2016/Α.86

Προμήθεια αυτοκινούμενου χορτοκοπτικού...ζητείται η ανάκληση της 327/2019 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα προς όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 2 της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι ο ανωτέρω λόγος ανάκλησης είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι, κατά τα ορθώς κριθέντα με την προσβαλλόμενη Πράξη, το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων εταιρειών δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 86 παρ. 11 και 13 του ν. 4412/2016 και 2.3.1 της οικείας διακήρυξης. Και τούτο, διότι στο Πρακτικό αυτό παρατίθενται μόνο πίνακες βαθμολόγησης για κάθε Τμήμα της προμήθειας, για το οποίο υποβλήθηκε προσφορά, ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγηση των προσφορών ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως του ότι η τεθείσα βαθμολογία ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση ή ανώτερη του 100, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτονταν ακριβώς ή υπερκαλύπτονταν οι απαιτήσεις της διακήρυξης, διότι η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από τη διάταξη του άρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο -πέραν της βαθμολογίας- για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς μέσω της παράθεσης των στοιχείων, που εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης συντρέχει και στις περιπτώσεις υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Την ως άνω απαίτηση του νόμου και της διακήρυξης για λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης ανά κριτήριο δεν αναπληρώνει εν προκειμένω, όπως αβασίμως προβάλλεται, η αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οικείο Πρακτικό ότι οι τεχνικές προσφορές των υποψήφιων εταιρειών καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 07ΤΥ/2018 μελέτης, καθώς η γενική αυτή αναφορά δεν αρκεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου, με έστω συνοπτική αναφορά των κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικών των τεχνικών προσφορών, που συνιστούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους, και τα οποία αντιστοιχούν στα ως άνω τεθέντα κριτήρια και ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση.Δεν ανακαλεί την 327/2019 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.​

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/25/2020

Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων...Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 4, κρίνεται ότι συντρέχει ουσιώδης πλημμέλεια που κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος ενώπιον του Κλιμακίου σχεδίου σύμβασης. Ειδικότερα, το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση της προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, κατά παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 86 παρ. 11 και 13 του ν. 4412/2016 και 2.3.1 της οικείας διακήρυξης. Και τούτο, διότι στο Πρακτικό αυτό παρατίθεται μόνο ο πίνακας βαθμολόγησης χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής Διαγωνισμού ανά κριτήριο αξιολόγησης και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως ότι η τεθείσα βαθμολογία ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση ή ανώτερη του 100, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτονταν ακριβώς ή υπερκαλύπτονταν οι απαιτήσεις της διακήρυξης, διότι η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από τη διάταξη του άρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο -πέραν της βαθμολογίας- για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς μέσω της παράθεσης των στοιχείων, που εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης συντρέχει και στις περιπτώσεις υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις της διακήρυξης, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Την ως άνω απαίτηση του νόμου και της διακήρυξης για λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης ανά κριτήριο δεν αναπληρώνει εν προκειμένω η αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οικείο Πρακτικό ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (βλ. σκέψη 5.Δ), καθώς η γενική αυτή αναφορά δεν αρκεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου, με έστω συνοπτική αναφορά των κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικών της τεχνικής προσφοράς, που συνιστούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους, και τα οποία αντιστοιχούν στα τεθέντα κριτήρια αξιολόγησης και ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση (βλ. VI Τμ. 1875/2019).

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.6/643/2020


ΕΣ/ΤΜ.6/1243/2020

Προμήθεια απορριματοφόρων..ζητείται η ανάκληση της 53/2020 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου...Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 2), το Τμήμα αποφαίνεται ότι ορθώς έκρινε το Κλιμάκιο ότι η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας σε όλα τα κριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, αφού, κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 στο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας αυτής, ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής και αξιολόγηση αυτής ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως του ότι η  βαθμολογία που δόθηκε ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση με 100 και  καλύπτονταν, εξ αυτού του λόγου,  οι απαιτήσεις της διακήρυξης, αφού η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από το νόμο ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της δοθείσας βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο  νόμος δεν διακρίνει, η ως άνω ρητή απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης συντρέχει και στη περίπτωση υποβολής μιας μόνο τεχνικής προσφοράς, διότι και σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς με τη συνοδεύουσα αυτή λεκτική αιτιολόγηση έχει ως σκοπό προεχόντως τη σύγκριση της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως αυτές προκύπτουν από την διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη. Περαιτέρω όμως το Τμήμα κρίνει ότι, η διαπιστωθείσα ελλείπουσα αιτιολογία της βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας και ήδη παρεμβαίνουσας εταιρείας συμπληρώνεται με το προσκομισθέν ενώπιον του Τμήματος, έγγραφο της Επιτροπής του Διαγωνισμού, με το οποίο αιτιολογείται από αυτήν με αναλυτικό τρόπο η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς αυτής. Ειδικότερα, σ’ αυτό εκτίθενται αναλυτικά η κατανομή των κριτηρίων βαθμολόγησης και οι συντελεστές αυτών, καθώς και η αναλυτική λεκτική αιτιολογία της βαθμολογίας κάθε επιμέρους κριτηρίου. Η κατά τα ανωτέρω ανάλυση τεκμηριώνεται με αναφορά στα συγκεκριμένα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας αυτής, τα οποία αξιολόγησε η Επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά και τις αντικειμενικές σταθμίσεις στις οποίες προέβη, κατόπιν των οποίων και βαθμολόγησε αυτήν, με αποτέλεσμα να καθίσταται επαληθεύσιμο ότι αυτές ανταποκρίνονται στις οριζόμενες τεχνικές προδιαγραφές. Ενόψει των ανωτέρω το Τμήμα κρίνει ότι, η διαπιστωθείσα από το  ως άνω  Κλιμάκιο πλημμέλεια, η οποία κατέστη, μετά την ως άνω λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολογίας, μη ουσιώδης, δεν συνιστά διακωλυτικό λόγο υπογραφής του σχεδίου της σύμβασης (Ε.Σ. VI Τμ. 715, 713, 519/2020).Ανακαλεί την 53/2020 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


ΕΣ/ΤΜ.6/713/2020

Συλλογή και Μεταφορά Στερεών Αποβλήτων ...ζητείται η ανάκληση της 69/2020 Πράξης του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,...Με τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω (βλ. σκέψη 2), το Τμήμα αποφαίνεται  ότι ορθώς έκρινε  το  Κλιμάκιο ότι  η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας σε όλα τα κριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη, αφού, κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016 στο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας αυτής, ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής και αξιολόγηση αυτής ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως του ότι η  βαθμολογία που δόθηκε ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση με 100 και  καλύπτονταν, εξ αυτού του λόγου,  οι απαιτήσεις της διακήρυξης, αφού η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από το νόμο ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της δοθείσας βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.(...)Κατ΄ ακολουθίαν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση ανάκλησης πρέπει να γίνει δεκτή για τον προδιαληφθέντα λόγο, να ανακληθεί η προσβαλλόμενη Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της εταιρείας «....» με αντικείμενο την ανάθεση της «Συλλογής και Μεταφοράς Στερεών Αποβλήτων των Δ.Ε. ... και ΒΙ.ΠΕ. ... του Δήμου ...».Ανακαλεί την 69/2020 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου​


ΕΣ/ΤΜ.6/511/2020

Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν ερμηνευτικώς δεκτά στη σκέψη υπό στοιχ. 3 της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι, όπως ορθώς κρίθηκε, η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς της αιτούσας σε όλα τα κριτήρια παρίσταται πλημμελώς αιτιολογημένη και στερείται της προσήκουσας ειδικότητας, απορριπτομένων όλων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων με την υπό κρίση αίτηση ισχυρισμών. Και τούτο ειδικότερα, διότι, κατά παράβαση των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 311 του ν. 4412/2016, στο πρακτικό της Επιτροπής του Διαγωνισμού παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς της αιτούσας ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής και αξιολόγηση αυτής ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Η ως άνω πλημμέλεια συντρέχει ανεξαρτήτως του ότι η τεθείσα βαθμολογία ως προς τα κριτήρια αυτά ήταν ίση ή ανώτερη του 100, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτονταν ακριβώς ή υπερκαλύπτονταν οι απαιτήσεις της διακήρυξης, διότι η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητώς από την προαναφερόμενη διάταξη ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς μέσω της παράθεσης των στοιχείων, που εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης συντρέχει και σε περίπτωση, όπως η υπό κρίση, υποβολής μιας μόνο (παραδεκτής) τεχνικής προσφοράς, διότι και σε αυτήν την περίπτωση η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς με τη συνοδεύουσα αυτή λεκτική αιτιολόγηση έχει ως σκοπό προεχόντως τη σύγκριση της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου με τις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, και όχι μόνο την εξασφάλιση της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνει η αιτούσα. Επιπλέον, η ως άνω υποχρέωση λεκτικής αιτιολογίας της βαθμολόγησης εκάστου κριτηρίου από την Επιτροπή του διαγωνισμού αρμοδίως εξετάζεται, παρά τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα, από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διενέργεια του ελέγχου των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας, που προβλέπεται στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, εφόσον αποτελεί ζήτημα που άπτεται της νομιμότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε. Τέλος, αλυσιτελώς προβάλλεται με την υπό κρίση αίτηση ότι η 2η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του ν.3463/2006 έκρινε διαφορετικά από την προσβαλλόμενη Πράξη του Κλιμακίου, αναφορικά με την αναγκαιότητα αιτιολόγησης της βαθμολογίας, που δόθηκε στα επιμέρους κριτήρια της τεχνικής προσφοράς της αιτούσας, καθόσον η κρίση αυτή δεν δεσμεύει το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου, ο οποίος είναι πλήρης, εκτεινόμενος στο σύνολο των αποσπαστών διοικητικών πράξεων, που συνιστούν τη σύνθετη διοικητική ενέργεια του διαγωνισμού και καλύπτονται από το τεκμήριο νομιμότητας, καθολικός και ανεξάρτητος των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, διοικητικών προσφυγών και λοιπών προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων, περιοριζόμενος μόνον από την ύπαρξη δεδικασμένου στις περιπτώσεις, που τα αρμόδια δικαστήρια αποφάνθηκαν επί ζητημάτων της διαδικασίας που έθεσαν ενώπιόν τους οι συμμετέχοντες σε αυτήν, αιτούμενοι δικαστικής προστασίας.Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση ανάκλησης πρέπει να απορριφθεί, να μην ανακληθεί η 13ΠΣ/2019 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΝΑΘΕΩΡΉΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΟΛΟΜ/2493/2020


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/444/2019

Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ...Κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν. 4412/2016, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής συμμετέχουσας εταιρείας η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε, ως προς και τα έξι (6) κριτήρια αξιολόγησης, στη βαθμολόγησή τους, χωρίς να αιτιολογήσει περαιτέρω τη βαθμολογία που προσέδωσε σε αυτά. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε (σκ. 5), μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία Επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Σε αντίθεση, μάλιστα, με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς (βλ. άρθρο 20 του εφαρμοζόμενου αναλογικώς στις συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσιών π.δ. 118/2007), στον ν. 4412/2016 αποσαφηνίζεται κατά τα ανωτέρω η έννοια της αιτιολογημένης γνωμοδότησης του αρμόδιου οργάνου, από το αδιάστικτο δε γράμμα της διάταξης προκύπτει ότι αξιώνεται λεκτική διατύπωση σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης ανεξαρτήτως βαθμολογίας. Τούτο επιτάσσει, άλλωστε, και η αρχή της διαφάνειας όχι μόνο στην περίπτωση υποβολής πλειόνων προσφορών, αλλά και επί υποβολής μίας μόνο προσφοράς. Εν προκειμένω, η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας για τη βαθμολόγηση των εν λόγω κριτηρίων αξιολόγησης έχει ως αποτέλεσμα να μην εξειδικεύεται προσηκόντως η ποιότητα της τεχνικής προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται, χωρίς αποκλίσεις, οι απαιτήσεις της διακήρυξης.


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/167/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ...Με δεδομένα τα ανωτέρω και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο σχεδίου σύμβασης, διότι το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών της ως άνω μοναδικής συμμετέχουσας εταιρίας δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως (σκέψη V.Δ), αφού σε αυτό παρατίθεται μόνον πίνακας βαθμολόγησης ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική αιτιολόγηση της επιμέρους βαθμολόγησης, είτε η βαθμολογία του κριτηρίου είναι 100, είτε όταν αυτή υπερβαίνει το 100, κατά παραβίαση των παρ. 11 και 13 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016, χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι η εταιρία αυτή είναι μοναδική (βλ. και Ε.Σ. Πρ. ΣΤ΄ Κλιμ. 327/2019). Περαιτέρω, η απαίτηση για λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης ανά κριτήριο δεν αναπληρώνεται από τη γενικόλογη αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οικείο Πρακτικό ότι ο προσφερόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός υπερκαλύπτει τις ζητούμενες απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών,  καθώς η γενική αυτή αναφορά δεν αρκεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατά τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου (βλ. σχετ. την ως άνω Απόφ. 540/2020).


ΕΣ/ΤΜ.6/1874/2019

Προμήθεια οχημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου...ζητείται η ανάκληση της 326/2019 Πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου..Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα προς όσα εκτέθηκαν στη σκέψη 2 της παρούσας, το Τμήμα κρίνει ότι: Α. Κατά τα ορθώς κριθέντα με την προσβαλλόμενη Πράξη, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 86 παρ. 11 και 13 του ν. 4412/2016 και του άρθρου 2.3.1 της οικείας διακήρυξης, το πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως, αφού σε αυτό παρατίθενται μόνο πίνακες βαθμολόγησης για κάθε Τμήμα της προμήθειας για το οποίο υποβλήθηκαν προσφορές, ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική διατύπωση της κρίσης της Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγηση των προσφορών ανά κριτήριο και χωρίς να αναφέρονται τα στοιχεία, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση ή να γίνεται συγκριτική εκτίμηση αυτών στην περίπτωση του Τμήματος 2, για το οποίο υποβλήθηκαν δύο προσφορές. Για το δε προαναφερθέν Τμήμα 2, στο Πρακτικό Ι κρίθηκε ότι οι δύο υποβληθείσες προσφορές σε ορισμένα, διαφορετικά για καθεμία, κριτήρια αξιολόγησης υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των βαθμολογιών των τεχνικών προσφορών μεταξύ τους, χωρίς να προκύπτει από ποια στοιχεία εκτιμήθηκε ότι οι τεχνικές προσφορές υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και σε τί ακριβώς υπερτερεί η προσφορά που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία έναντι της άλλης, κατά παράβαση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Εξάλλου, η αναγκαιότητα λεκτικής αιτιολόγησης δεν αίρεται ούτε όσον αφορά τη βαθμολογία των λοιπών κριτηρίων, η οποία είναι ίση του 100, το οποίο σημαίνει ότι καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Και τούτο διότι η διάταξη του άρθρου 86 παρ. 11 του ν. 4412/2016 προβλέπει ρητώς τη λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας Επιτροπής, ως απαραίτητο στοιχείο -πέραν της βαθμολογίας- για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς μέσω της παράθεσης των στοιχείων, που εκτιμήθηκαν από την Επιτροπή, για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο..(..)Δεν ανακαλεί την 326/2019 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.​


ΕΣ/ΚΛ.ΣΤ/22/2021

Μακροχρόνια μίσθωση οχημάτων...Με τα δεδομένα αυτά και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 4, το Κλιμάκιο διαπιστώνει τα εξής Α) Δεν αιτιολογούνται νομίμως αφενός το 3674/ 21.5.2020 Πρακτικό της Επιτροπής- το οποίο ως προς την αξιολόγηση-βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών παραπέμπει στο 1285/19.2.2020 υπόμνημα τεχνικής κρίσης της Επιτροπής τεχνικής αξιολόγησης - και αφετέρου το ΔΥΠΜ/γα/155/21.7.2020 Πρακτικό αξιολόγησης υποφακέλου "οικονομική προσφορά" της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, με το οποίο γίνεται η αξιολόγηση-βαθμολόγηση των προσφορών στο κριτήριο "εμπορική αξιολόγηση" και τα υποκριτήρια αυτού. Ειδικότερα, τα εν λόγω πρακτικά δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωση ειδικής λεκτικής αιτιολόγησης, κατά τα ανωτέρω, της βαθμολόγησης των επιμέρους κριτηρίων κάθε υποβληθείσας προσφοράς, με έστω συνοπτική αναφορά των συγκεκριμένων στοιχείων και των κατ’ ιδίαν χαρακτηριστικών των τεχνικών-οικονομικών προσφορών, που συνιστούν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματά τους, τα οποία ανταποκρίνονται στα τεθέντα κριτήρια και ελήφθησαν υπόψη κατά τη βαθμολόγηση. Και τούτο, διότι και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, κατά παραβίαση της παραγράφου 5 του άρθρου 311 του ν. 4412/2016, δεν παρατίθεται οποιαδήποτε, έστω και συνοπτική, λεκτική αιτιολόγηση της δοθείσας αριθμητικής βαθμολογίας τους ως προς την πλήρωση των επιμέρους κριτηρίων εκάστου είδους οχήματος. Η ανωτέρω έλλειψη καθίσταται εντονότερη στις περιπτώσεις βαθμολόγησης των προσφορών για το ίδιου τύπου προσφερόμενο όχημα από τις δύο συμμετέχουσες εταιρείες (δηλαδή για το είδος 1το .... και για το είδος 2 το ...), όπου αυτές έλαβαν διάφορη αριθμητική βαθμολογία τόσο στα επιμέρους κριτήρια εκάστου είδους όσο και συνολικώς, με αποτέλεσμα να μην προκύπτουν, κατ’ ουδένα τρόπο, από τα ως άνω πρακτικά τα ειδικότερα εκείνα στοιχεία που θεμελιώνουν την υπεροχή και δικαιολογούν, επομένως, την ευνοϊκότερη βαθμολόγηση τόσο της μιας εταιρείας έναντι της άλλης όσο και τη διαφοροποίηση της βαθμολόγησης στις εναλλακτικές προσφορές της εταιρείας «...» για το είδος 1(...) και το είδος 2 (.....). Αναβάλλει την οριστική κρίση του ως προς το σχέδιο σύμβασης για το είδος 4 "οχήματα κατηγορίας υβριδικών 4Χ2, 5 θυρών, 1.200-1.500 κ. εκ." και διατάσσει τη συμπλήρωση του φακέλου με τα αναφερόμενα στη σκέψη 7 της παρούσας πράξης στοιχεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της στην αναθέτουσα Αρχή.

AΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/604/2021


ΕΣ/ΚΛ.Ζ/641/2019

Ενεργειακή αναβάθμιση συτημάτων ηλεκτροφωτισμού..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, το Κλιμάκιο άγεται στην κρίση ότι κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 86 παρ. 11 ν.4412/2016 και της ομοίου περιεχομένου πρόβλεψης της οικείας διακήρυξης, κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της μοναδικής εναπομείνασας συμμετέχουσας η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού περιορίσθηκε στη βαθμολόγηση αυτής ανά κριτήριο ανάθεσης, χωρίς να αιτιολογήσει τη βαθμολογία που προσέδωσε για κάθε κριτήριο. Η λεκτική διατύπωση της κρίσης της αρμόδιας επιτροπής προβλέπεται ρητά από τη διάταξη της παρ. 11 άρθρο 86 του εφαρμοστέου πλέον στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων ν. 4412/2016 ως απαραίτητο στοιχείο – πέραν της βαθμολογίας – για τη νομιμότητα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, καθώς, όπως προεκτέθηκε, μέσω της παράθεσης των στοιχείων που εκτίμησε η οικεία επιτροπή για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου ανάθεσης, τεκμηριώνεται η σχετική κρίση της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος αυτής από το Δικαστήριο. Εξάλλου, του νόμου μη διακρίνοντος, η ως άνω απαίτηση για ειδική λεκτική αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου κάθε υποβληθείσας προσφοράς, συντρέχει και στις περιπτώσεις υποβολής μιας και μόνο τεχνικής προσφοράς ή βαθμολόγησης με βαθμό 100, διότι και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καθίσταται επαληθεύσιμο το ότι τα επιμέρους κριτήρια καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται από τη διακήρυξη, χωρίς να παρουσιάζουν αποκλίσεις από τα σχετικώς προβλεφθέντα σε αυτή. Εν προκειμένω, όπως ιστορήθηκε, μετά την παράθεση στη διακήρυξη των κριτηρίων, βάσει των οποίων διαπιστώνεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αναγράφονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά ανά κριτήριο ανάθεσης που συνεκτιμά η επιτροπή προκειμένου να προβεί στη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου στο πλαίσιο αξιολόγησης κάθε υποβληθείσας τεχνικής προσφοράς. Εκ της παντελούς, ωστόσο, έλλειψης αιτιολόγησης της βαθμολογίας που προσέδωσε η επιτροπή, ήτοι εκ της παράλειψης αναφοράς των στοιχείων εκείνων της τεχνικής προσφοράς, τα οποία αξιολόγησε η επιτροπή σε σχέση με τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη επιμέρους χαρακτηριστικά, η δοθείσα βαθμολογία παρίσταται αυθαίρετη. Τούτου παρέπεται ότι η αξιολόγηση της προσφοράς χώρησε πλημμελώς, ως ουσιώδης δε η εν λόγω πλημμέλεια, καθώς δεν επιτρέπει τον έλεγχο της σχετικής κρίσης, επιφέρει την ακυρότητα της διαγωνιστικής διαδικασίας και, συνακόλουθα, κωλύει την υπογραφή του υποβληθέντος με το .... έγγραφο της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ... σχεδίου σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ...», καθώς επίσης των επισυναπτόμενων σε αυτή ως Παραρτήματα Ι και ΙΙ σχεδίων σύμβασης μεσεγγύησης και σύμβασης ενεχυράσεως απαιτήσεων μεταξύ του Δήμου ... και της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ....».


ΕΣ/ΤΜ.ΜΕΙΖ-ΕΠΤ.ΣΥΝΘ/1647/2020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ...αναθεώρηση της 511/2020 απόφασης του VI Τμήματος, Με αυτά τα δεδομένα και σύμφωνα με την κρατήσασα ως άνω γνώμη το Δικαστήριο κρίνει ότι ορθώς καταρχήν έγινε δεκτό από το VI Τμήμα ότι το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών των υποψήφιων εταιρειών δεν έχει αιτιολογηθεί νομίμως (σκέψη 6), αφού σε αυτό παρατίθεται μόνο πίνακας βαθμολόγησης ανά προβλεπόμενο από τη διακήρυξη κριτήριο, χωρίς οποιαδήποτε λεκτική αξιολόγηση της προσφοράς. Συναφώς, την απαίτηση για λεκτική διατύπωση της σχετικής κρίσης ανά κριτήριο δεν αναπληρώνει, όπως αβασίμως προβάλλεται, η αναφορά της Επιτροπής Διαγωνισμού στο οικείο Πρακτικό ότι η τεχνική προσφορά της εναπομείνασας συμμετέχουσας καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς η γενική αυτή αναφορά δεν αρκεί για την εκπλήρωση της υποχρέωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατά τα ανωτέρω γενόμενα δεκτά αιτιολόγηση της βαθμολόγησης κάθε κριτηρίου. Εντούτοις, στην προκειμένη περίπτωση το Δικαστήριο εκτιμά ότι με το προσκομισθέν από 19.6.2020 έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού αιτιολογείται επαρκώς η βαθμολογία εκάστου κριτηρίου που τέθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς της αιτούσας. Όμως, το ανωτέρω έγγραφο δεν έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού ως συλλογικό όργανο, αλλά μόνο από τον Πρόεδρο αυτής και δεν έχει νομίμως εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Για το λόγο αυτό, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να αναβάλει τη λήψη οριστικής απόφασης, ώστε να προσκομισθεί αιτιολόγηση της βαθμολογίας που τέθηκε κατά την τεχνική αξιολόγηση διατυπωμένη από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εγκεκριμένη από το αρμόδιο όργανο του Δήμου. Ακολούθως, μετά την τήρηση των ανωτέρω, πρέπει να οριστεί αρμοδίως νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης.