ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)262/2014

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3801/2009

Παράθεση γευμάτων: Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την πληρωμή από Δήμο σε ιδιοκτήτη εστιατορίου για την παράθεση γεύματος  στο πλαίσιο αυδιοικητικού συνεδρίου, καθόσον: α) συνέβαλε στην επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου αυτού και υπαγορεύθηκε από τους κανόνες της εθιμοτυπίας στα πλαίσια διοργάνωσης του ανωτέρω αυτοδιοικητικού συνεδρίου, μέσω του οποίου συντελέστηκε  η τουριστική προβολή του Δήμου λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τα Μ.Μ.Ε. και β) δεν υπερβαίνει το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο (άρθρο 37 του ν. 3801/2009, ΦΕΚ Α΄ 163 και άρθρα 22, 26, 28 και 79 του ν. 2362/1995 ).

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)278/2014

Παράθεση γευμάτων: Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την προμήθεια εδεσμάτων που πρόσφερε ο Δήμος στο πλαίσιο διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθόσον συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, συνδεόμενη με την καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία, υπαγορεύεται δε ευλόγως βάσει των κανόνων  της κοινωνικής ευπρέπειας και της σύγχρονης φιλοξενίας και εξυπηρετεί την επιτυχή διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή των ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των δημοτών.


ΕλΣυν.Τμ.7/267/2011

Παράθεση γεύματος(...)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα ανωτέρω έγιναν δεκτά,  η εντελλόμενη με το άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη παράθεσης γεύματος, ως παρεπόμενη των εορταστικών εκδηλώσεων   που αποσκοπούσαν,  μέσω της προβολής της τοπικής ιστορίας, στη διατήρηση και αφύπνιση της εθνικής μνήμης, συνέβαλε αναγκαίως στην επιτυχή διοργάνωσή τους  και είναι, ως εκ τούτου, λειτουργική για τον οικείο Δήμο. Εξάλλου, η  δαπάνη αυτή, ενόψει του αριθμού και της ιδιότητας των προσκεκλημένων, αλλά και της κατ’ άτομο τιμής του γεύματος (14,00 ευρώ), δεν υπερβαίνει το επιβαλλόμενο από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, καθώς και την υπάρχουσα δημοσιονομική συγκυρία προσήκον μέτρο. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη ως λειτουργική και το υπό κρίση χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Κλ.VII/28/2012

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-Δήμοι:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με  όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει  ότι η δαπάνη των 300,00 ευρώ του Δήμου .., που αφορά στην παράθεση στο αναψυκτήριο του κεντρικού πάρκου της πόλης, αρτοβουτημάτων-καφέ και νερού σε 120 άτομα, στο πλαίσιο του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, είναι νόμιμη. Τούτο διότι η εντελλόμενη συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλε  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο.


ΕλΣυν/ΠΕΡΙΛ.ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ/2014

Περιλήψεις νομολογίας Ελεγκτικού Συνεδρίου Επί θεμάτων  Προληπτικού Ελέγχου  Των Κλιμακίων Προληπτικού Ελέγχου Δαπανώνστο I, IV και VII Τμήμα και Προσυμβατικού Ελέγχου των Ε΄, Ζ΄ και ΣΤ΄ Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το παρόν βοήθημα έγινε με την επιμέλεια των παρακάτω δικαστικών υπαλλήλων:

Χρυσούλας Νικολοπούλου Επιτρόπου, Εβελίνας Στοΐκοβα, Προϊσταμένης Τμήματος, Δήμητρας Αποστόλου, υπαλλήλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Γραμματειακή υποστήριξη: Αγγελική Κουσκουλή


2/474/0026/2012

Επίλυση διαφωνίας ( αναφορικά με την νομιμότητα πληρωμής δαπάνης, ύψους 1.500 ΕΥΡΩ, η οποία αφορά στην παράθεση γεύματος κατά τη διάρκεια του 40ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ)

ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)/314/2014

Εκδηλώσεις-Δήμοι: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η προμήθεια εδεσμάτων και παράθεση γεύματος εκ μέρους του Δήμου στους 500 καλεσμένους της Αρχιεπισκοπής … για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη δεν είναι νόμιμη, καθότι δεν προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόμου και δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες του Δήμου, υπό την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ.. Επίσης, η επίμαχη δαπάνη δεν είναι ούτε λειτουργική, ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, καθόσον μέσω αυτής δεν προάγονται τα πολιτιστικά και κοινωνικοπολιτικά ενδιαφέροντα του ευρύτερου συνόλου των δημοτών, όπως προβλέπεται στο άνω άρθρο 37 παρ. 2α΄ του ν. 3801/2009...


ΕλΣυν.Τμ.VII/278/2010

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-Δήμοι:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με το 722, οικονομικού έτους 2010 χρηματικό ένταλμα δαπάνη, που αφορά στην παράθεση στο πλαίσιο της προαναφερόμενης εκδήλωσης μπουφέ, συνιστά δαπάνη λειτουργική, συνάδουσα με τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, η οποία συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, δεν υπερβαίνει δε το προσήκον μέτρο λαμβανομένου υπόψη του ύψους αυτής και του αριθμού των συμμετεχόντων ατόμων (240 άτομα εκ των οποίων 92 ήταν οι βραβευθέντες μαθητές).(..)Περαιτέρω, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με το 907, οικονομικού έτους 2010 χρηματικό ένταλμα δαπάνη, που αφορά στην προμήθεια αναμνηστικών δώρων προβλέπεται μεν στο νόμο ως λειτουργική, πλην όμως ενόψει του ύψους της, του είδους των απονεμηθέντων αναμνηστικών..υπερβαίνει το προσήκον μέτρο. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω η εντελλόμενη με το 722, οικονομικού έτους 2010, χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη είναι νόμιμη και το ένταλμα αυτό πρέπει να θεωρηθεί. Αντιθέτως, η εντελλόμενη με το 907, οικονομικού έτους 2010, χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ένταλμα αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕλΣυν.Κλ7/12/2012

Παράθεση γεύματος(...)Με τα δεδομένα αυτά το Τμήμα άγεται στην κρίση ότι η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη, καθόσον, συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα με τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης η οποία διοργανώθηκε για την παγκόσμια ημέρα της μουσικής, και με την οποία προάγεται η μουσική παιδεία των δημοτών του Δήμου ........, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο (πρβλ. Ελ.Συν. VII Τμ. πραξ. 26/2011, 10/2010). Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων, η υπό κρίση δαπάνη κρίνεται  νόμιμη, πλην όμως, το χρηματικό ένταλμα δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγω λήξεως του οικονομικού έτους 2011, τις πιστώσεις του οποίου βάρυνε.


ΕΣ/ΤΜ.7/68/2011

Προμήθεια εδεσμάτων.(..) καταβολή δαπάνης προμήθειας εδεσμάτων για τη δεξίωση της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν μπορεί δε να θεωρηθεί ότι καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, αφού δεν εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς αυτού, με την έννοια ότι δεν αποτέλεσε αναγκαίο μέσο για τη διοργάνωση της προαναφερόμενης εθνικής εορτής (της 25ης Μαρτίου), ούτε συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της. Περαιτέρω, η επίμαχη δαπάνη δεν συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην προαγωγή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του Δήμου ούτε συνέβαλε στη δημιουργία ανάλογου προς την εθνική εορτή κλίματος για τον τοπικό εορτασμό αυτής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/Τ4/2/2001

Παράθεση γεύματος στους εκπροσώπους ΜΜΕ,αφενός μεν, δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, αφετέρου δε, δεν καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου, ούτε συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της Α3β/οικ. 14176/8.8.1986 αποφάσεως του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.