ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)278/2014

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3801/2009

Παράθεση γευμάτων: Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την προμήθεια εδεσμάτων που πρόσφερε ο Δήμος στο πλαίσιο διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθόσον συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, συνδεόμενη με την καλλιέργεια των κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία, υπαγορεύεται δε ευλόγως βάσει των κανόνων  της κοινωνικής ευπρέπειας και της σύγχρονης φιλοξενίας και εξυπηρετεί την επιτυχή διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων, συμβάλλοντας έτσι στην προαγωγή των ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των δημοτών.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/Τμ.7(ΚΠΕ)262/2014

Παράθεση γευμάτων: Νόμιμη η δαπάνη που αφορά την πληρωμή από Δήμο σε ιδιοκτήτη εστιατορίου για την παράθεση γεύματος  στο πλαίσιο αυδιοικητικού συνεδρίου, καθόσον: α) συνέβαλε στην επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου αυτού και υπαγορεύθηκε από τους κανόνες της εθιμοτυπίας στα πλαίσια διοργάνωσης του ανωτέρω αυτοδιοικητικού συνεδρίου, μέσω του οποίου συντελέστηκε  η τουριστική προβολή του Δήμου λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος από τα Μ.Μ.Ε. και β) δεν υπερβαίνει το κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής και τις συναλλακτικές αντιλήψεις προσήκον μέτρο (άρθρο 37 του ν. 3801/2009, ΦΕΚ Α΄ 163 και άρθρα 22, 26, 28 και 79 του ν. 2362/1995 ).


ΕΣ/ΚΠΕ.ΤΜ.7/21/2020

Αμοιβή για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων:..Με τα δεδομένα αυτά και λαμβανομένου υπόψη ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων του .... είναι η επαρκής ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών, η υπό κρίση δαπάνη εξυπηρετεί άμεσα τις λειτουργικές ανάγκες του, παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης αυτών για τα προγράμματά του και συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής του. Ειδικότερα, η φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων του ... αποσκοπεί στη δημιουργία του απαραίτητου υλικού για τη γνωστοποίηση των εκδηλώσεών του στους δημότες και προβάλλει το έργο του, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις ποικίλες δράσεις του. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εντελλόμενη με το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι νόμιμη και αυτό θα μπορούσε να  θεωρηθεί εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2019, τις πιστώσεις του οποίου βαρύνει.


ΕΣ/ΤΜ.7/68/2011

Προμήθεια εδεσμάτων.(..) καταβολή δαπάνης προμήθειας εδεσμάτων για τη δεξίωση της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου..Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη, καθόσον δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν μπορεί δε να θεωρηθεί ότι καλύπτει λειτουργικές ανάγκες του Δήμου, αφού δεν εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς αυτού, με την έννοια ότι δεν αποτέλεσε αναγκαίο μέσο για τη διοργάνωση της προαναφερόμενης εθνικής εορτής (της 25ης Μαρτίου), ούτε συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου της. Περαιτέρω, η επίμαχη δαπάνη δεν συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην προαγωγή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του Δήμου ούτε συνέβαλε στη δημιουργία ανάλογου προς την εθνική εορτή κλίματος για τον τοπικό εορτασμό αυτής. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.


ΕΣ/Τμ7(ΚΠΕ)291/2014

ΠΡΟΜΗΘΙΕΣ:  Νόμιμη πληρωμή της φερόμενης ως δικαιούχου εταιρείας με την επωνυμία «……………………..», για την προμήθεια διαφόρων γλυκισμάτων (βασιλόπιττες, κουραμπιέδες και μελομακάρονα) που πρόσφερε       ο Δήμος στους δημότες του, στο πλαίσιο των διαφόρων εκδηλώσεων που διοργάνωσε για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2013 και του νέους έτους 2014. Ως αιτιολογία της άρνησής της η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη είναι μη νόμιμη, γιατί δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου, δεν συντελεί στην εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου, ούτε συμβάλλει, άμεσα ή έμμεσα, στην εκπλήρωση των σκοπών του. Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η επίμαχη δαπάνη που αφορά στην προμήθεια βασιλόπιτας, κουραμπιέδων και μελομακάρονων   για την διάθεσή τους στους δημότες του …………………, στο πλαίσιο των διαφόρων εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου, κατά τη διάρκεια του εορταστικού εικοσαημέρου των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, είναι νόμιμη. Τούτο διότι η εντελλόμενη συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα     με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που συνέβαλε στην αποτελεσματικότερη επίτευξη του στόχου των ως άνω εορταστικών εκδηλώσεων, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο, ενόψει και του πλήθους των δημοτών του καλλικρατικού Δήμου ……………………………, της πολυήμερης διάρκειας των εκδηλώσεων και της χαμηλής συμβατικής τιμής μονάδος προμήθειας των προαναφερομένων ειδών.


ΕΣ/ΤΜ.4/131/2004

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ:Με τα παραπάνω δεδομένα και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι οι εν λόγω δαπάνες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν  το προσήκον μέτρο, βρίσκουν νόμιμο έρεισμα στην προπαρατεθείσα διάταξη του  άρθρου 218 παρ. 4 α΄ του ΔΚΚ, καθόσον αφενός μεν εγκρίθηκαν με απόφαση του αρμόδιου κατά νόμο οργάνου, δηλαδή του δημοτικού συμβουλίου, σε βάρος  της ως άνω εγγεγραμμένης στον οικείο προϋπολογισμό πίστωσης,  αφετέρου δε σχετίζονται με τον εορτασμό, εντός της εδαφικής περιφέρειας του παραπάνω Δήμου, της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου και συνίστανται η μεν πρώτη στην προσφορά μικρών εδεσμάτων και αναψυκτικών κατά την ανταλλαγή ευχών τη συγκεκριμένη ημέρα, συμβάλλοντας έτσι στην εορταστική ατμόσφαιρα και στην επίδειξη πνεύματος φιλοξενίας εκ μέρους του Δήμου, η δε δεύτερη στην αποτύπωση των  σχετικών εορταστικών εκδηλώσεων. Κατ’ ακολουθίαν των προεκτεθέντων οι εντελλόμενες με τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής είναι νόμιμες και επομένως αυτά πρέπει να θεωρηθούν.


ΕλΣυν.Τμ.7(ΚΠΕ)/314/2014

Εκδηλώσεις-Δήμοι: Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη μείζονα σκέψη της παρούσας, το Κλιμάκιο κρίνει ότι η προμήθεια εδεσμάτων και παράθεση γεύματος εκ μέρους του Δήμου στους 500 καλεσμένους της Αρχιεπισκοπής … για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη δεν είναι νόμιμη, καθότι δεν προβλέπεται από γενική ή ειδική διάταξη νόμου και δεν ανάγεται στις αρμοδιότητες του Δήμου, υπό την έννοια των ανωτέρω διατάξεων του άρθρου 75 του Δ.Κ.Κ.. Επίσης, η επίμαχη δαπάνη δεν είναι ούτε λειτουργική, ούτε συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου, καθόσον μέσω αυτής δεν προάγονται τα πολιτιστικά και κοινωνικοπολιτικά ενδιαφέροντα του ευρύτερου συνόλου των δημοτών, όπως προβλέπεται στο άνω άρθρο 37 παρ. 2α΄ του ν. 3801/2009...


ΕλΣυν/Τμ.7/254/2011

Δαπάνες πολιτιστικής εκδήλωσης.(...)Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αυτής, οι δήμοι δύνανται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να διαθέτουν πιστώσεις για την πληρωμή δαπανών, που δεν προβλέπονται από διάταξη νόμου, αλλά αφορούν στην προώθηση και οργάνωση των δράσεων και εκδηλώσεων αυτών και, ως εκ τούτου, συνδέονται με την προαγωγή των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων ή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών του, και έχουν λειτουργικό χαρακτήρα για τον οικείο Ο.Τ.Α.. Ως δαπάνες δε που αφορούν στην προώθηση και διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών νοούνται τόσο εκείνες που σκοπούν στην οργάνωσή τους αυτή καθεαυτή, με την έννοια της εξασφάλισης των απαραίτητων υλικοτεχνικών μέσων περαίωσής τους, όσο και εκείνες που τελούν σε λειτουργική σχέση με την εκάστοτε εκδήλωση, συμβάλλουν στην επιτυχή διοργάνωσή της και επιβάλλονται από τους κανόνες σύγχρονης εθιμοτυπίας(πρβλ. Ελ.Συν. VII Τμ. 75/2011, 314, 67/2009, 221/2008, 194/2007, 217/2006).(....) Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα ανωτέρω έγιναν δεκτά, η εντελλόμενη με το άνω χρηματικό ένταλμα πληρωμής δαπάνη, που αποσκοπεί στη δημιουργία εορταστικού κλίματος ενόψει της θρησκευτικής εορτής των Χριστουγέννων, συνδέεται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των δημοτών και προάγει την ανάπτυξη της επικοινωνίας με τον πολίτη. Ως εκ τούτου δε, είναι λειτουργική για τον οικείο Δήμο.


ΕλΣυν.Κλ.VII/28/2012

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ-Δήμοι:Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με  όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Κλιμάκιο κρίνει  ότι η δαπάνη των 300,00 ευρώ του Δήμου .., που αφορά στην παράθεση στο αναψυκτήριο του κεντρικού πάρκου της πόλης, αρτοβουτημάτων-καφέ και νερού σε 120 άτομα, στο πλαίσιο του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, είναι νόμιμη. Τούτο διότι η εντελλόμενη συνιστά δαπάνη παρεπόμενη, συνάδουσα με  τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, που  συνέβαλε  στην αποτελεσματικότερη  επίτευξη του στόχου της ως άνω εκδήλωσης, ενώ δεν υπερβαίνει και το επιβαλλόμενο από την  υπάρχουσα οικονομική συγκυρία και τα  διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, προσήκον μέτρο.


ΕΣ/ΤΜ.7/22/2010

Προμήθεια εντύπων  που μοιράσθηκαν στους μαθητές ώστε να ενημερωθούν για το πρόβλημα της εξοικονόμησης ενέργειας(..) Με δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη με το άνω χρηματικό ένταλμα δαπάνη είναι λειτουργική καθόσον συμβάλλει στην εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος που έχουν αφενός πρωταρχική σημασία και αφετέρου εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/2006. Απαραίτητη δε προϋπόθεση για την επιτυχή εκπλήρωση των παραπάνω στόχων είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των δημοτών και ιδίως των νέων. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω και δεδομένου ότι η επίμαχη δαπάνη δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο θα μπορούσε το κρινόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής να θεωρηθεί, αν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος.


ΕΣ/ΤΜ.7/406/2009

Προμήθεια προσκλήσεων γενικής εισόδου στην 74η Δ.Ε.Θ.(..)Με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, το Τμήμα κρίνει ότι η εντελλόμενη δαπάνη για την προμήθεια προσκλήσεων είναι λειτουργική κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 3801/2009, καθόσον επιβάλλεται από τους κανόνες της σύγχρονης εθιμοτυπίας, σχετίζεται δε με τη συμμετοχή του Δήμου στη Δ.Ε.Θ., δραστηριότητα η οποία προάγει τα κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα των δημοτών, αφού η διοργάνωση της εν λόγω Έκθεσης αποτελεί γεγονός διεθνούς εμβέλειας, στο πλαίσιο του οποίου συναντώνται εκπρόσωποι οικονομικών και άλλων φορέων από όλο τον κόσμο. Περαιτέρω, ενόψει του αυξημένου αριθμού των εκπροσώπων των αρχών που έχει ένας μεγάλος Δήμος, όπως είναι ο Δήμος ..., το ύψος της επίμαχης δαπάνης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει το προσήκον μέτρο...Κατ’ ακολουθίαv των ανωτέρω, το επίμαχο χρηματικό ένταλμα πρέπει να θεωρηθεί.