ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1174/2023

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4412/2016/Α.264 , 4412/2016/Α.253 , 4412/2016/Α.75 , 4412/2016/Α.18 , 4412/2016/Α.19 , 4412/2016/Α.311 , 4412/2016/Α.86 , 4412/2016/Α.45 , 4412/2016/Α.277 , 4412/2016/Α.281 , 4412/2016/Α.287 , 4412/2016/Α.304

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ της «…» (….) και του οικονομικού φορέα «… Ι.Κ.Ε», με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΤ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ 0F THINGS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.565.765,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)(....)Με δεδομένα αυτά,  η κατά τα ανωτέρω πρόβλεψη της δυνατότητας στήριξης σε ικανότητες τρίτων στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης δεν καθιστά τον όρο αυτό μη νόμιμο ούτε η νόμιμη ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής στη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας γεννά ζητήματα είτε ως προς την ικανότητα του προσφέροντος είτε ως προς το σύννομο της προσφοράς του.Ανακαλεί τη 17/2023 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/194/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη  νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης  καθώς και της προηγηθείσας διαδικασίας ανάθεσης από  την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α….) της υπηρεσίας με αντικείμενο τη «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ ΔΕΥΑ … για 36 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης 12 μηνών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) 1.710.576,00  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α(....)Η πλημμέλεια αυτή, που κατά τα παγίως ήδη κριθέντα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι στην διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχε τελικά μία μόνο εταιρία, παρίσταται  εν προκειμένω ουσιώδης, ιδίως ενόψει και των πλημμελειών που διαπιστώθηκαν ως προς τη μη σύννομη θέσπιση των κριτηρίων Κ1 και Κ2, τα οποία, ανεξαρτήτως της αοριστίας και μη νομιμότητάς τους κατά περίπτωση, δεν προκύπτει και πως ακριβώς βαθμολογήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή.Κωλύεται η υπογραφή  του σχεδίου σύμβασης. 

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1160/2021.