Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1174/2023

Τύπος: Νομολογία Ελεγκ. Συνεδρίου

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου σύμβασης, μεταξύ της «…» (….) και του οικονομικού φορέα «… Ι.Κ.Ε», με αντικείμενο την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΙΟΤ (ΙΝΤΕΡΝΕΤ 0F THINGS) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.565.765,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)(....)Με δεδομένα αυτά,  η κατά τα ανωτέρω πρόβλεψη της δυνατότητας στήριξης σε ικανότητες τρίτων στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης δεν καθιστά τον όρο αυτό μη νόμιμο ούτε η νόμιμη ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτής στη συγκεκριμένη σύμβαση προμήθειας γεννά ζητήματα είτε ως προς την ικανότητα του προσφέροντος είτε ως προς το σύννομο της προσφοράς του.Ανακαλεί τη 17/2023 πράξη του Αναπληρωτή Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΕΣ/ΚΛ.Ζ/194/2021

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:Να ελέγξει τη  νομιμότητα του σχεδίου σύμβασης  καθώς και της προηγηθείσας διαδικασίας ανάθεσης από  την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης … (Δ.Ε.Υ.Α….) της υπηρεσίας με αντικείμενο τη «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ ΔΕΥΑ … για 36 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης 12 μηνών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης (περιλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης) 1.710.576,00  ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α(....)Η πλημμέλεια αυτή, που κατά τα παγίως ήδη κριθέντα δεν αναιρείται από το γεγονός ότι στην διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχε τελικά μία μόνο εταιρία, παρίσταται  εν προκειμένω ουσιώδης, ιδίως ενόψει και των πλημμελειών που διαπιστώθηκαν ως προς τη μη σύννομη θέσπιση των κριτηρίων Κ1 και Κ2, τα οποία, ανεξαρτήτως της αοριστίας και μη νομιμότητάς τους κατά περίπτωση, δεν προκύπτει και πως ακριβώς βαθμολογήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή.Κωλύεται η υπογραφή  του σχεδίου σύμβασης. 

ΔΕΝ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/1160/2021.


ΕΣ/ΤΜ.ΕΒΔΟΜΟ/608/2021

Προμήθεια, εγκατάσταση κιαι θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου...:Υπό τα ανωτέρω δεδομένα και ενόψει όσων έγιναν δεκτά στη σκέψη 18, το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι παρά την ενδελεχή καταγραφή στο αιτιολογικό σκέλος του ορθώς επαναληφθέντος Πρακτικού ΙΙ/16.11.2020 της Ε.Δ. των χαρακτηριστικών της τεχνικής προσφοράς της παρεμβαίνουσας, σε κάθε κριτήριο αξιολόγησής της, δεν συσχετίζονται στην αιτιολόγηση αυτή τα χαρακτηριστικά της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές εν όψει των οποίων εξηνέχθη το συμπέρασμα ότι η προσφορά καλύπτει ή υπερκαλύπτει το βαθμολογούμενο κριτήριο και συνεπώς λαμβάνει την απονεμόμενη βαθμολογία. Η παράλειψη αυτού του σταδίου στην πορεία του συλλογισμού του βαθμολογούντος οργάνου καθιστά την αιτιολογία μη άρτια τόσο στην περίπτωση που καλύπτεται όσο και στην περίπτωση που υπερκαλύπτεται το βαθμολογούμενο κριτήριο, ανεξαρτήτως του ότι η παρεμβαίνουσα .... ήταν ο μοναδικός υποψήφιος που κρίθηκε ικανός να μετάσχει στον διαγωνισμό. Μολονότι όμως δεν αναδείχθηκε στην αιτιολογία ο αναγκαίος παραλληλισμός της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές, το Δικαστήριο κρίνει ότι τα αρμόδια όργανα του αναθέτοντος Δήμου δε υπέπεσαν σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης που πλήττει ουσιωδώς τη νομιμότητα της διαδικασίας, συνεκτιμώντας ότι εν προκειμένω: i) εκπονήθηκαν  και δημοσιεύτηκαν εκτενείς και εξειδικευμένες προδιαγραφές, οι οποίες περιείχαν πλήθος αναφορών σε πρότυπα και συγκρίσιμα μεγέθη που κατεύθυναν και καθιστούσαν διαφανή την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. ii) Εξασφαλίστηκε επαρκής βαθμός διαφάνειας με διευκρινήσεις που παρασχέθηκαν από τον αναθέτοντα Δήμο επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων εταιρειών σχετικών με τις τεχνικές προδιαγραφές. iii) Η απονεμηθείσα βαθμολογία δεν άσκησε επιρροή στην εξατομίκευση της συμφερότερης προσφοράς εφόσον η παραδεκτώς υποβληθείσα προσφορά ήταν μόνο μία και iv) η τεχνική προσφορά της μοναδικής υποψήφιας εταιρείας εξετάσθηκε με όλη την αναγκαία επιμέλεια και επ΄αυτής εφαρμόστηκαν αδιακρίτως όλα τα κριτήρια αξιολόγησης. Συνεπώς, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την προσφυγή, πρέπει να απορριφθεί και ο τρίτος διακωλυτικός λόγος υπογραφής της σύμβασης που αναδείχθηκε με την προσβαλλόμενη  αρνητική πράξη του Κλιμακίου.  Ενόψει όλων των ανωτέρω σκέψεων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη προσφυγή και η ασκηθείσα υπέρ αυτής παρέμβαση, να ανακληθεί η 068/2021 Πράξη του ΣΤ΄ Κλιμακίου και να επιτραπεί η υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου ... και της αναδειχθείσας αναδόχου .... ποσού 2.950.000 ευρώ πλέον 708.000 Φ.Π.Α. 24%, το οποίο είναι σύμφωνο με τους όρους της ανάθεσης της ελεγχόμενης προμήθειας.