Φ.10042/οικ.15161/349/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4670/2020 , 4387/2016

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην Δημοσίου (νυν e-ΕΦΚΑ) - Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν.4670/2020 (Α΄43).ΑΔΑ:6Λ5Φ46ΜΤΛΚ-ΧΙΡ

Σχετικά Έγγραφα

Δ.15 /Δ΄/οικ.13648/330/2020

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4670/2020 (Α΄ 43) ΑΔΑ:Ω7ΞΟ46ΜΤΛΚ-ΔΥΒ


Γ.15 / Γ΄ / οικ.11442/292/2020

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του ν.4670/2020» ΑΔΑ:Ω5ΩΚ46ΜΤΛΚ-9ΧΕ


Φ80020/12293/Δ16.317/2020

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο. 


Φ80020/οικ. 12029/Δ16/310/2020

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 31 «Αντικατάσταση άρθρου 35 ν. 4387/2016» του ν. 4670/2020 (Α/43). ΑΔΑ:Ω0ΣΦ46ΜΤΛΚ-ΡΕ8


Δ.15 /Δ΄/οικ.12565/311/2020

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 38 του ν.4670/2020 (Α΄ 43)»ΑΔΑ:ΩΗΕ946ΜΤΛΚ-Κ1Υ


Φ10042/οικ.16159/442/2020

Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 23 του ν. 4670/2020 ΑΔΑ:ΩΦΤ946ΜΤΛΚ-4ΨΚ


Φ80000/οικ12708/557/2020

«Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν.4670/2020 ΑΔΑ:ΩΩΑ746ΜΤΛΚ-ΗΓ6


Φ.ΕΦΚΑ/10681/252/2020

Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Κλιμακίων - Ομάδων - Υποομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης του e-ΕΦΚΑ.


Φ.10042/25013/667/2016

«Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ μέχρι 31/12/2016».(ΑΔΑ:7ΤΗΚ465Θ1Ω-ΠΗΞ )


Ε.2027/2020

Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 105 και 108 του ν.4670/2020 (ΦΕΚ 43/Α΄) «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» - Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 121 του ν.2960/01. ΑΔΑ:ΩΛ4Π46ΜΠ3Ζ-8Δ5