Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.1500/15021/832/2016

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2084/1992

Ρύθμιση θεμάτων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ φορέων Επικουρικής Ασφάλισης του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 2084/1992 και Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης του άρθρου 36 του ν. 4052/2012. (AΔΑ:7Λ8Ξ465Θ1Ω-ΛΚΚ)


Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/ΤΟ1/652/2354/2014

Εφαρμογή των διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΕΤΕΑ και ΝΠΙΔ-ΤΕΑ. Αρμόδια Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον χειρισμό των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και το ΕΤΕΑ (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: ΑΡ.: 51)(ΑΔΑ:Ω0Β44691ΩΓ-2ΗΠ) 

Φ.10141/67399/2021

Χαρακτηρισμός ασφαλισμένων ως παλαιών ή νέων βάσει του ν. 2084/1992 σε περίπτωση ασφάλισης μόνον για τον κίνδυνο εργατικού ατυχήματος ΑΔΑ: ΩΜΞ546ΜΤΛΚ-652


ΠΟΛ 1050/2007

Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων - Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992.

51020/5358/123/2013

Έγκριση καταστατικού Επαγγελματικού Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (Ε.Τ.Ε.Α.Π.Ε.Π.– Ν. Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012.

(Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 Με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.3.περ.κδ,από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β΄409))

ΕΣ/Τμ.1(ΚΠΕ)228/2014

Νόμιμη η έντοκη επιστροφή, από ασφαλιστικό Ταμείο (ν.π.δ.δ) σε συνταξιούχους, των εισφορών που αυτοί κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, για την είσπραξη, κατά την αποχώρησή τους, του συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος του π.δ/τος 674/1979, καθόσον επιτάσσεται από τις διατάξεις του άρθρου 56 παρ. 2 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ Α΄ 165/1992).


Υ. 80000/16124/1114/2012

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων, σχετικά με το συνυπολογισμό ή μη συγκεκριμένων αναγνωρισμένων χρόνων, στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 40, του ν. 2084/1992, όπως τελικώς αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40, του ν. 3996/2011.


Φ80020/οικ.4785/174/2014

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α΄ 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ’ αυτό.

Αριθ. Φ.51020/4883/105/2013

΄Εγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων – Τ.Ε.Α. − Ε.Α.Π.Α.Ε. −Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012.

(Ν.4254/2014-ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014 Με τις διατάξεις της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΑ.3.περ.κε,από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις  της υποπαραγράφου 1.1. της παρ.1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/21.2.2013 (Β΄411))

ΝΣΚ/16/2019

Χρόνος καταβολής των οδοιπορικών εξόδων που δικαιούνται οι στρατιωτικοί, στην περίπτωση που αποστρατεύονται, έχοντας συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και δικαίωμα σύνταξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.3 εδ. α’ του ν. 2084/1992, όχι όμως και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.Τα οδοιπορικά έξοδα, τα οποία δικαιούνται οι στρατιωτικοί στην περίπτωση που αποστρατεύονται, έχοντας συμπληρώσει 15ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και δικαίωμα σύνταξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 παρ.3 εδ. α’ του ν. 2084/1992, καταβάλλονται κατά το χρόνο της αποστρατείας τους και όχι κατά το χρόνο της συνταξιοδότησής τους (ομόφ.).


Φ80020/οικ.4785/174/2014

Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4052/2012 (Α΄ 41). Σύσταση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και ένταξη σ’ αυτό.(ΑΔΑ: Β441Λ-Χ7Γ)