Φ.80000/οικ.13008/561/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4387/2016 , 4670/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του ν. 4387/2016 ΘΕΜΑ: περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. ΑΔΑ: 6ΙΥΤ46ΜΤΛΚ-7ΒΚ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Σ23/1/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν. 4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης» ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45/2020 ΑΔΑ:ΨΨΚ046ΜΑΠΣ-ΗΞΗ


ΕΦΚΑ/Σ22/3/2019

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων  17 και 36 του Ν.4387/2016 σχετικά με την αξιοποίηση του παράλληλου και μη χρόνου ασφάλισης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.»(ΑΔΑ: Ψ3ΨΙ465ΧΠΙ-27Κ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/2019


Σ23/1/75268/2021

« Αντιμετώπιση αιτημάτων συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης πρώην φορέων, όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι από 13/5/2016 και μετά.»


Δ.15/Δ΄/24268/2021

«Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 30 του ν.4670/2020 (Α΄43) – Μεταβολές στο άρθρο 34 του ν.4387/2016 για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ» ΑΔΑ:ΨΣΣΑ46ΜΤΛΚ-ΗΓΜ


38113/2022

Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης ΣυνταξιούχωνΑΔΑ:6ΔΗΡ46ΜΤΛΚ-ΚΔΜ


38416/2022

Ειδικότερα Θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης, Αξιοποίησης Χρόνου Ασφάλισης και Απασχόλησης Συνταξιούχων ΑΔΑ: ΨΖΒΔ46ΜΤΛΚ-Π12


270762/Σ.87724/2021

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης - Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης ΑΔΑ: ΩΚ3Σ46ΜΑΠΣ-ΙΚ4


486916/2021

«Νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης στον π. ΟΓΑ – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 4387/2016».ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 60/2021 ΑΔΑ:ΩΜ8Κ46ΜΑΠΣ-ΠΥΔ


ΙΚΑ/ΤΟ1/652/148/2016

Χορήγηση σύνταξης λόγω παράλληλης ασφάλισης.(ΑΔΑ:7ΤΧ74691ΩΓ-ΥΥΩ)


ΝΣΚ/82/2020

Εάν η υπαγωγή των ασφαλισμένων των π. Ο.Α.Ε.Ε. και Ε.Τ.Α.Α. που συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 περί μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς, λαμβάνει χώρα με τη συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης ή από τη θέση σε ισχύ της διάταξης (1.1.2017), έστω και αν η σχετική αίτηση έχει κατατεθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ή από την πρώτη του επόμενου μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης.Η υπαγωγή των ασφαλισμένων που συμπληρώνουν σαράντα χρόνια ασφάλισης στον ΕΦΚΑ στη ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 για το χρόνο που ίσχυσε μέχρι την κατάργησή του με τη διάταξη του άρθρου 35 του ν. 4670/2020, πρέπει να λάβει χώρα από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης (ομόφωνα).