Φ.80020/8482/278/2012

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3996/2011

ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3996/2011.με την οποία προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων των υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου και ΝΠΔΔ ΑΔΑ: Β4Ω3Λ-ΔΩΡ

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

Φ.80020/οικ.19440/557/2011

Διατάξεις του αρθ. 47 ν.3996/2011 με τις οποίες προβλέπεται, η υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ των επί σύμβασει αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, ο επαναπροσδιορισμός των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά και το εφάπαξ βοήθημα μετά την από 1-1-2010 κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, η κατάργηση της δυνατότητας εξαγοράς προϋπηρεσίας καθώς και οι διατάξεις της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β του άρθρου 85 με τις οποίες επέρχεται η κατάργηση του διπλού τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος για τους εξερχόμενους ασφαλισμένους του Ταμείου με χρόνο ασφάλισης άνω των 28 ετών.

Φ.80020/οικ.20741/605/2011

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηζη διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 3996/2011.


Φ.80020/οικ.21688/659/2011

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 3996/2011.


Φ.80000/οικ19546/748/2011

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση των διοριζόμενων από 1/1/2011 και εφεξής στο Δημόσιο - Εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 61 του ν.3996/2011»

Φ.80000/οικ.19545/747/2011

ΘΕΜΑ : «Παράλληλη ασφάλιση σε Ε.Τ.Α.Α. και Ο.Α.Ε.Ε. των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.3996/2011»

Φ.80000.20287/Δ.15/377/2016

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 59 του ν.3996/2011 και την καταβολή αποζημίωσης βάσει του Π.Δ. 410/88


ΙΚΑ/Σ40/181/2013

Μεταβολή προϋποθέσεων χορήγησης δεύτερης σύνταξης από ίδιο δικαίωμα σε ασφαλισμένους που υπήχθησαν στην ασφάλιση για πρώτη φορά πριν από την 1.1. 1993. Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 42 παρ. 5 του Ν . 3996/2011(εγκυκλιοσ 52)

30274/οικ.32538/1406 /2004

Σχετικά με τη σύσταση Κλάδου Πρόνοιας των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). 

ΕΓΚ/44/2004

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.3232/04 που αφορούν θέματα Ασφάλισης. Αναγνώριση χρόνου Ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ, ΝΠΔΔ, αμειβομένων ποδοσφαιριστών, των ιατρών, οδοντιάτρων. Υπαγωγή στην ασφάλιση των κλάδων σύνταξης ή ανεργίας του ΤΣΠΕΑΘ - Ασφάλιση φοιτητών ή σπουδαστών κατά την πρακτική τους άσκηση - Ασφάλιση προέδρων ή Διοικητών ασφαλιστικών Οργανισμών


ΙΚΑ/Α23/269/37/2011

ΕΓΚ/91/2011 ΘΕΜΑ : α) «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά το χρόνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας». β) «Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3996/5-8-2011»

ΣΧΕΤ.: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 /3-4-08 τ.Α΄) 33/9-5-08 τ.Β’) 2. Η υπ’αριθμ. 33891/606/7-5-2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας(ΦΕΚ 833) 3. Οι υπ’ αριθμ. Φ.40021/οικ19458/2380/11-8-2011 και Φ.40021/23219/2780/24-10-2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ. 4. Η υπ΄ αριθμ. 20/2009 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ