Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ.841/06/282186/Σ.362/2024

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Φ.841/26674/Σ.4145/2023
ΦΕΚ: 928/Β/07.02.2024

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.841/26674/Σ.4145/07-03-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας «Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή» (Β’ 1425).

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

Φ.841/26674/Σ.4145/2023

Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.


Φ.845/13164/2023

Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής στη Μοζαμβίκη.


Φ.845/16/25669/Σ.6519/2019

Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης της προβλεπόμενης αποζημίωσης εξωτερικού του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για υπηρεσία στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής στο Ιράκ.


Φ.843/ΑΔ.13844 Σ.2477/2021

Καθορισμός αποζημίωσης στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που μεταβαίνει για στρατιωτική αποστολή («IAMD Concept») στη Σαουδική Αραβία.


Φ.841/26/38463 Σ.7925/2017

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.(Καταργήθηκε με την Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018, ΦΕΚ-1119/Β/27.3.2018)


Φ. 841/ΑΔ.6691/Σ.1205/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ. 841/38/26939/Σ.5184/ 23.3.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 1119).


Φ.841/3/105928/Σ.16746/2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.841/38/26939/Σ.5184/23.3.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β΄ 1119).


ΝΣΚ/12/2017

Στέγαση στρατιωτικών στελεχών και των οικογενειών τους σε στρατιωτικά οικήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, εντός ή εκτός του χώρου των στρατιωτικών μονάδων – Αν η χρήση αυτή εξομοιούται ή όχι με χρήση των οικημάτων αυτών από το Δημόσιο, για την απαλλαγή των στελεχών αυτών από δημοτικά τέλη. (...)Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττονται από τη ΔΕΗ ή τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος. Αν, επομένως, το Ελληνικό Δημόσιο (ή υπηρεσία αυτού που δεν διαθέτει ίδια νομική προσωπικότητα) είναι υπόχρεο πληρωμής του λογαριασμού του καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος στα οικήματα που βρίσκονται εντός ή εκτός των στρατιωτικών μονάδων, που είτε ανήκουν, είτε έχουν μισθωθεί από αυτό, τότε απαλλάσσεται από την πληρωμή των εν λόγω δημοτικών τελών κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 παρ. 1 του Β.Δ. 24-9/1958, όπως ισχύει σήμερα..


ΝΣΚ/2/2023

Ερωτάται εάν, στην περίπτωση διοικητικής αποκατάστασης στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε συμμόρφωση προς ακυρωτικές δικαστικές αποφάσεις, στις τυχόν δικαιούμενες διαφορές ενέργειας περιλαμβάνονται τα επιδόματα Ευθύνης Διοίκησης – Διεύθυνσης και Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας του ν.3205/2003 και τα επιδόματα Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Θέσης Ευθύνης του ν.4472/2017, τα οποία καταβάλλονται παγίως και κατά τακτικά χρονικά διαστήματα στους εν ενεργεία στρατιωτικούς και λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των αποδοχών τους, χωρίς να απαιτείται, για την καταβολή τους, η έκδοση δικαστικής απόφασης που να τα επιδικάζει.(...)Η Διοίκηση οφείλει, σε συμμόρφωση προς ακυρωτική δικαστική απόφαση, κατά τη μισθολογική αποκατάσταση του διοικητικώς αποκαθιστάμενου, να καταβάλει σε αυτόν τα επιδόματα Ευθύνης Διοίκησης – Διεύθυνσης και Αυξημένης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Μονάδων των παραγράφων Α7 και Α8 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 καθώς και τα επιδόματα Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Θέσης Ευθύνης των παραγράφων Β και Γ του άρθρου 127 του ν.4472/2017, για ολόκληρη την χρονική περίοδο που αυτός βρισκόταν εκτός ενεργού υπηρεσίας εξαιτίας της παράνομης αποστρατείας του, υπό την διττή προϋπόθεση ότι τα επιδόματα αυτά, κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα: α) αφενός καταβάλλονταν παγίως και κατά τακτά χρονικά διαστήματα στους δικαιούχους εν ενεργεία στρατιωτικούς και λαμβάνονταν υπόψη για τον υπολογισμό των αποδοχών τους και β) αφετέρου θα καταβάλλονταν, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, και σε αυτόν, αν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη απομάκρυνσή του από την υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η έκδοση δικαστικής απόφασης που να επιδικάζει τα επιδόματα αυτά (κατά πλειοψηφία).