Φ.841/26674/Σ.4145/2023

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 2292/1995 , 4472/2017
ΦΕΚ: 1425/Β/09.03.2023

Καθορισμός ύψους, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της προσαύξησης του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθήκων εργασίας για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή και για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδική αποστολή.

Σχετικά Έγγραφα

ΝΣΚ/81/2019

Κατάργηση ή μη της δυνατότητας καταβολής του επιδόματος διαχειριστικών λαθών στους διαχειριστές χρημάτων των Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρέτησης Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά τη θέση σε ισχύ της διάταξης της παραγράφου Κ' του άρθρου 127 του ν. 4472/2017.(..)Μετά τη θέση σε ισχύ της διάταξης της παραγράφου Κ' του άρθρου 127 του ν.4472/2017, καταργήθηκε το επίδομα διαχειριστικών λαθών, για το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών χρημάτων των Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρέτησης Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σε βάρος των πόρων τους, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 περ. γ’ του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού «Περί Εκμεταλλεύσεων Εξυπηρετήσεως Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων» (ομόφ.).


Φ. 841/ΑΔ.6691/Σ.1205/2020

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ. 841/38/26939/Σ.5184/ 23.3.2018 κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 1119).


Φ.841/38/26939/Σ.5184/2018

Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΦΕΚ-1168/Β/30.3.2018: Διόρθωση σφάλματος στην Φ.841/38/26939/ Σ. 5184/23.3.2018 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας – Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1119/Β΄/27.3.2018.