Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

Φ1/64708/ΓΔ4/2024

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

Μέτρα προστασίας των μαθητών/μαθητριών από τον καύσωνα. ΑΔΑ:6Δ3Α46ΝΚΠΔ-ΣΕΕ


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/234/οικ.12196/2023

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του νέου επικείμενου καύσωνα ΑΔΑ:663846ΜΤΛ6-ΛΧ3


Φ.6/55081/Δ1/2020

Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»ΑΔΑ: 6ΦΞΕ46ΜΤΛΗ-Χ9Γ 


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/235/οικ. 12413/2023

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του νέου επικείμενου καύσωνα:ΑΔΑ:ΨΞΖΣ46ΜΤΛ6-Ζ2Χ


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/256/οικ.11058/2024

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΑΔΑ:ΨΦΗΗ46ΜΤΛ6-ΙΞΦ


1235951/2023

« Παράταση υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στις Πειραματικές ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για το σχολικό έτος 2023-2024»  ΑΔΑ:9ΝΤΚ4691Ω2-037


ΔΙΔΑΔ/Φ.69/233/οικ.11665/2023

Μέτρα προστασίας υπαλλήλων για λόγους υγείας - Λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών ενόψει του επικείμενου καύσωνα 


ΚΥΑ150373/Ι/2014

Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιλογής για την χορήγηση υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος, από πόρους που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, με το ποσό που συγκεντρώθηκε από τον έρανο των μαθητών/μαθητριών της Κύπρου το 2012, ως έμπρακτη χειρονομία υποστήριξης προς τους Έλληνες συμμαθητές τους.(Τροποποιήθηκε με την Αριθ. 13691/Ζ1/2017, ΦΕΚ 516/Β/21.2.2017)


Δ1α/Γ.Π. οικ. 38735/2021

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα» ΑΔΑ:66ΘΕ465ΦΥΟ-0ΜΕ


Δ1β/Γ.Π.οικ 39435/2023

«Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».ΑΔΑ:9ΧΖΛ465ΦΥΟ-Π50


Δ1α/Γ.Π. οικ. 34174/2022

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα».ΑΔΑ: 6ΖΑΑ465ΦΥΟ-ΞΞΤ