Φ80000/οικ.23869/998/2020

Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 4690/2020 , Φ.80000/οικ.14032/571/2020 , Φ.80000/οικ.15094/581/2020 , Φ80000/οικ. 19167/712/2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 78 του ν.4690/2020 ΑΔΑ: 6Ξ8Β46ΜΤΛΚ-Κ78

Σχετικά Έγγραφα

Ε.2076/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄) ΑΔΑ:647946ΜΠ3Ζ-ΛΞΓ


117675/Σ190/2020

Α. Στήριξη επιχειρήσεων με αντικείμενο νοσοκομειακές δραστηριότητες Κοινοποίηση των διατάξεων του πέμπτου άρθρου της από 1/5/20 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4690/2020. Β. Καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4611/2019, για τους οφειλέτες αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρθρα 2 και 3). Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4690/2020.ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24/2020 ΑΔΑ:ΩΓ75465ΧΠΙ-ΚΕΛ


ΔΕΦΚΦ Δ 1061117/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄) »


Ε.2080/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104 A) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους ΑΔΑ: ΩΑ1Δ46ΜΠ3Ζ-ΥΤΙ


Ε.2087/2020

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 17 των λοιπών διατάξεων του ν. 4690/2020 (Α’ 104) σχετικά με τη δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης προς το Υπουργείο Υγείας. ΑΔΑ:ΨΩΡΝ46ΜΠ3Ζ-59Τ


37260/2020

Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)»  ΑΔΑ:ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ


Α.1126/2020

Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).


Ε.2104/2020

Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης των μελών των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν.4375/2016 μετά την ψήφιση του άρθρου 16 του ν.4690/2020 (Α΄104/30.5.2020). ΑΔΑ: 67Π346ΜΠ3Ζ-ΩΩΔ


Ε.2116/2019

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4613/2019 (ΦΕΚ Α΄ 78/24-5-2019) σχετικά με την τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής του ν. 4469/2017 ΑΔΑ: ΩΡΛΨ46ΜΠ3Ζ-ΣΔΓ


53545/Σ.8/2020

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.6 του ν.4670/2020. Αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 13 του ν.4611/2019 σχετικά με την επανένταξη στη ρύθμιση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2020  ΑΔΑ:6ΒΩΑ465ΧΠΙ-ΡΓΡ