Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3943/2011 , 4410/2016

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α΄ 141) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) περί κοινής δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α.».(ΑΔΑ:ΩΔΙ1465ΧΠΙ-094) (ΕΓΚ/40/2017)

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

245839/2022

Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α. ΑΔΑ: Ψ37Η46ΜΑΠΣ-59Ρ


ΠΟΛ.1165/2016

«Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν.4410/2016(ΦΕΚ 141 Α΄/3.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν.4174/2013 ».(ΑΔΑ:ΩΒ88Η-Γ45)


333693/2023

Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για τα έτη 2020, 2021, 2022 & 2023. ΑΔΑ:9Σ6Ξ46ΜΑΠΣ-90Ψ


ΠΟΛ 1161/2011

Κοινοποίηση άρθρων του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66)


1118044/2016

Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 55 του ν. 4410/2016"Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών....και άλλες διατάξεις'' (ΦΕΚ 141/Α΄) (ΑΔΑ:ΨΟ3ΒΗ-2ΒΨ ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


ΠΟΛ 1093/2011

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄), που αφορά θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ 1062/2011

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66 Α΄) με τίτλο  «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»

ΠΟΛ. 1022/2012

ΘEMA: Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

ΠΟΛ 1170/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων: α) παρ. 1-4 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'), αναφορικά με επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, β) παρ. 9 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α ), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν.3943/2011, (ΦΕΚ 66 Α'), περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο σε περίπτωση εκχώρησης απαιτήσεως 

ΠΟΛ/1151/2011

ΘEMA: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31.3.2011) περί ποινικής διώξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.