Τύπος: Εγκύκλιοι

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ:

«Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)».ΑΔΑ:ΨΚΚ746ΜΓΨ7-ΝΙΝ

Σχετικά Έγγραφα

Γ8789/2017

«Οδηγίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ)».(ΑΔΑ:6ΒΕΞ465ΧΘΨ-Ψ61)


6872/Ζ2/2017

«Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής».(ΑΔΑ:63ΝΣ4653ΠΣ-ΗΥΦ)


Γ39682/2015

Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής (ΑΔΑ:7ΕΔ9465ΦΘΕ-ΩΜΦ)


137981/1424/2016

Δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) των Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν.Δ. 86/69. (ΑΔΑ:ΩΜΓΤ4653Π8-303)


ΠΝΠ/256/2012

Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας.

Ν. 4147/2013, ΦΕΚ-98 Α/26-4-2013, άρθρο 1: “Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 31.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: «Ρυθμίσεις κατεπει­γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσω­τερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γε­νικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 256 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄/ 31.12.2012)”

 


ΠΝΠ/157/2020

Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ν.4722/2020- ΦΕΚ: 177/Α/15.9.2020 άρθρο 1:“Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 10.8.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας», που δημοσιεύθηκε στο υπ' αρ. 157 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α')”


Γ17272/2019

Τήρηση στο Εθνικό Τυπογραφείο των αρχείων α) κειμένων και δοκιμίων και β) Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).


Αριθμ. Γ 31712/2016

Νέος τυπογραφικός σχεδιασμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ).


2289/161795/2014

«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου και 889/2008 της Επιτροπής, σχετικά με την αποστολή των πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης στην αρμόδια αρχή, την έκδοση των αποδεικτικών εγγράφων και τη δημοσίευση πληροφοριών για τις επιχειρήσεις»


ΕλΣυν/Τμ.6/2403/2010

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις (άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» ) συνάγεται ότι όλοι οι κρατικοί φορείς ως αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται, για τη νόμιμη διενέργεια διαγωνισμού δημοσίων υπηρεσιών, να τηρούν τους ως άνω κανόνες δημοσιότητας, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, επιτάσσουν τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοιχείων της διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η παράλειψη τήρησης κάποιας εκ των ως άνω υποχρεωτικών διατυπώσεων δημοσιότητας συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, που καθιστά μη νόμιμη τη διαγωνιστική διαδικασία (βλ. Αποφ. VI Τμ. Ε.Σ 2500/2009, πρβλ. Αποφ. VI Τμ. Ε.Σ 31/2005, 89/2006). (…)Τα δε υποστηριζόμενα στην αίτηση ανάκλησης ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η μη δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δεν είναι ουσιώδης ενόψει της δημοσίευσης περίληψης της ανωτέρω διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Ε.Ε.Κ.), η οποία κατά τους ισχυρισμούς της αιτούσας αναπληρώνει και υπερκαλύπτει την ανωτέρω παράλειψη δημοσίευσης της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Και τούτο διότι, οι ανωτέρω διατυπώσεις δημοσιότητας δεν εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό, αφού η μεν δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. έχει ως στόχο τη διαφάνεια της διαδικασίας ανάθεσης και τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού με την αποτροπή της προνομιακής μεταχείρισης των ημεδαπών έναντι των κοινοτικών ενδιαφερομένων (βλ. Πρ. VII Τμ. 212/2007, 155/2009), η δε δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απαιτείται πρωτίστως, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α΄ 45), για την τελείωση της κανονιστικής πράξης της διακήρυξης και επομένως συνιστά συστατικό στοιχείο του κύρους της (βλ. Πρ. VI Τμ. 236/2006, IV Τμ. 26/2007).