ΓΔΟΠ0001835ΕΞ2017/Χ.Π.2085/2017

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3864/2010 , 111/2014
ΦΕΚ: 669/ΥΟΔΔ/12.12.2017

Αύξηση του ανώτατου ορίου της ετήσιας μεικτής αποζημίωσης του Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

11843 ΕΞ 2022

Διορισμός μελών και παρατηρητών στην Επιτροπή Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 


ΓΔΟΠ 0000059/ΕΞ 2016

Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.(Τροποποιήθηκε με την ΓΔΟΠ 0001835 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2085/2017, ΦΕΚ 669/ΥΟΔΔ/12.12.2017)


ΝΣΚ/49/2020

Εάν για την ανανέωση της θητείας μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η θητεία των οποίων λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4Α του ν. 3864/2010, η προηγούμενη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Επιλογής του Ταμείου.(...)Για την ανανέωση της θητείας μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η θητεία των οποίων λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4Α του ν. 3864/2010, η προηγούμενη αξιολόγηση των μελών αυτών από την Επιτροπή Επιλογής του Ταμείου (ομόφωνα).


48/1/13-3-2018

Τροποποίηση της αριθμ. 9/1/17-5-2016 απόφασης της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 με θέμα «Θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»(Β’ 1964).


Ν.3864/2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


Γ.Δ.Ο.Π. 0001188 ΕΞ 2016 /Χ. Π.1639/2016

Τοποθέτηση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή της παρ. 5α του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α’ 119).


121476/2020

Παράταση της προθεσμίας για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3864/2010.


9/1/2016

Θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


Ν.4046/2012

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.


Αριθμ. 88950/2021

Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου και των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).