Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΓΔΟΠ0001835ΕΞ2017/Χ.Π.2085/2017

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 3864/2010, 111/2014
ΦΕΚ: 669/ΥΟΔΔ/12.12.2017

Αύξηση του ανώτατου ορίου της ετήσιας μεικτής αποζημίωσης του Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

11843 ΕΞ 2022

Διορισμός μελών και παρατηρητών στην Επιτροπή Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 


ΝΣΚ/49/2020

Εάν για την ανανέωση της θητείας μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η θητεία των οποίων λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4Α του ν. 3864/2010, η προηγούμενη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Επιλογής του Ταμείου.(...)Για την ανανέωση της θητείας μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η θητεία των οποίων λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4Α του ν. 3864/2010, η προηγούμενη αξιολόγηση των μελών αυτών από την Επιτροπή Επιλογής του Ταμείου (ομόφωνα).


ΓΔΟΠ 0000059/ΕΞ 2016

Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.(Τροποποιήθηκε με την ΓΔΟΠ 0001835 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2085/2017, ΦΕΚ 669/ΥΟΔΔ/12.12.2017)


Ν.3864/2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


48/1/13-3-2018

Τροποποίηση της αριθμ. 9/1/17-5-2016 απόφασης της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 με θέμα «Θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»(Β’ 1964).


Γ.Δ.Ο.Π. 0001188 ΕΞ 2016 /Χ. Π.1639/2016

Τοποθέτηση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή της παρ. 5α του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α’ 119).


121476/2020

Παράταση της προθεσμίας για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3864/2010.


Αριθμ. 2/54244/0023Α/2013

Eμφάνιση εσόδου ύψους € 7,2 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


ΠΝΠ/262/2014

Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

ΚΥΡΩΘΗΚΕ με το άρθρο 70 του Ν.4316/2014


ΠΝΠ/55/2012

Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίαs, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης.

Κυρώθηκε με το Ν. 4060/2012, ΦΕΚ-65 Α/22-3-2012