Τύπος: Νόμοι και Διατάγματα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3864/2010
ΦΕΚ: 119/Α/21.07.2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΓΔΟΠ0001835ΕΞ2017/Χ.Π.2085/2017

Αύξηση του ανώτατου ορίου της ετήσιας μεικτής αποζημίωσης του Προέδρου της Επιτροπής Επιλογής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


11843 ΕΞ 2022

Διορισμός μελών και παρατηρητών στην Επιτροπή Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 


121476/2020

Παράταση της προθεσμίας για την αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3864/2010.


Γ.Δ.Ο.Π. 0001188 ΕΞ 2016 /Χ. Π.1639/2016

Τοποθέτηση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατ’ εφαρμογή της παρ. 5α του άρθρου 4 του Ν. 3864/2010 (Α’ 119).


ΝΣΚ/49/2020

Εάν για την ανανέωση της θητείας μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η θητεία των οποίων λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4Α του ν. 3864/2010, η προηγούμενη αξιολόγησή τους από την Επιτροπή Επιλογής του Ταμείου.(...)Για την ανανέωση της θητείας μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η θητεία των οποίων λήγει πριν τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4Α του ν. 3864/2010, η προηγούμενη αξιολόγηση των μελών αυτών από την Επιτροπή Επιλογής του Ταμείου (ομόφωνα).


ΓΔΟΠ 0000059/ΕΞ 2016

Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.(Τροποποιήθηκε με την ΓΔΟΠ 0001835 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2085/2017, ΦΕΚ 669/ΥΟΔΔ/12.12.2017)


ΥΠΟΙΚ 00248 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/2015

Επιστροφή προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ομολόγων.

48/1/13-3-2018

Τροποποίηση της αριθμ. 9/1/17-5-2016 απόφασης της Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 με θέμα «Θέσπιση κριτηρίων για την αξιολόγηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»(Β’ 1964).


Αριθμ. 2/54244/0023Α/2013

Eμφάνιση εσόδου ύψους € 7,2 δισεκ., δανείου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την κεφαλαιοποίηση των Ελληνικών τραπεζών μέσω του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.


ΠΝΠ/262/2014

Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

ΚΥΡΩΘΗΚΕ με το άρθρο 70 του Ν.4316/2014