Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 4940/2022
ΦΕΚ: 2000/Β/27.03.2023

Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

ΓΓΑΔΔΤ 331/6892/2023

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4489/16.3.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής» (Β’ 2000).


4772/2023

Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».


2/2396/ΔΕΠ/2023

Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 25 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112).ΑΔΑ:Ψ519Η-8ΦΚ


11663/2023

«Παροχή οδηγιών ως προς τον τρόπο προσδιορισμού του Κίνητρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων του άρθρου 27 του ν. 4940/2022 «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112)» ΑΔΑ:ΩΖΓΒ46ΜΤΛΡ-Φ1Ε


ΠΥΣ/7/2023

Εξειδίκευση στόχων του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής (Ε.Σ.ΚΥ.Π.) για το έτος 2022, καθορισμός των υπηρεσιών των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους, των συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων και των κριτηρίων, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 4940/2022 (Α’ 112).


Ν.4940/2022

Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες διατάξεις.


ΔΙΠΥΔΥ/ΟΔΠ/Φ.12/6/16033/2022

«Απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το Υποέργο 1 με τίτλο: «Ανάπτυξη και λειτουργία του Συστήματος Ανταμοιβής των Δημοσίων Υπαλλήλων» του έργου «SUB5. Rewarding system for civil servants»


16081/2023

Προσδιορισμός επιπλέον ανταμοιβής του προσωπικού που στελεχώνει τις Ειδικές Υπηρεσίες του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης και του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 και στην παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61), την Ειδική Υπηρεσία Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥΧΜ ΕΟΧ), καθώς και την Κεντρική Υπηρεσία της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης ΑΕ.


ΠΥΣ/23/2020

Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 


Π.Δ.229/2000

Σύστημα μεταθέσεων υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών