οικ. 53324 ΕΞ 2022

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΤΑΞΕΙΣ: 3528/2007 , 4354/2015 , 2/37345/0004/2010
ΦΕΚ: 1957/Β/19.04.2022

Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2/37345/0004/2010 (Β’ 784) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.

Για να δεις τo αρχείο πρέπει να συνδεθείς: Είσοδος

Σχετικά Έγγραφα

96214 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).


95860 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).


οικ. 113186 ΕΞ 2022

Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2/37345/0004/2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απογραφή προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και σύσταση της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Β’ 784).


30408/2020

Τροποποίηση της 2/37345/0004/04.06.2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/04.06.2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», όπως ισχύει.


ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/οικ. 22624/2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4.6.2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135/Β΄/27.7.2010) ) την  ΚΥΑ ,ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/ΟΙΚ.22624/2012 -ΦΕΚ 2658 Β/28-9-2012 ΚΥΑ καιτην  ΕΑΠ2003486ΕΞ2013-ΦΕΚ 3091/Β/5.12.2013) 

ΕΑΠ2004980ΕΞ2018

Τροποποίηση της 2/37345/0004/4-6-2010 (ΦΕΚ 784/τ.Β’/4-6-2010) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», όπως ισχύει.


2/49931/0004/2010

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4?6?2010 (ΦΕΚ 784/Β/4?6?2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των OTA α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» (Όπως τροποποιήθηκε από τις 2/49931/0004/2010 (ΦΕΚ 1135 Β/27-7-2010)  ΚΥΑ , ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/ΟΙΚ.22624/2012 -ΦΕΚ 2658 Β/28-9-2012 ΚΥΑ και ΕΑΠ2003486ΕΞ2013-ΦΕΚ 3091/Β/5.12.2013)

ΕΑΠ2003486 ΕΞ 2013

Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 (ΦΕΚ 784/Β΄/4.6.2010) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού», όπως ισχύει.(Όπως Tροποποιήθηκε από τις 2/49931/0004/2010 (ΦΕΚ 1135 Β/27-7-2010)  ΚΥΑ ,ΔΙΔΑΔ/Φ.81/28/ΟΙΚ.22624/2012 -ΦΕΚ 2658 Β/28-9-2012 ΚΥΑ και ΕΑΠ2003486ΕΞ2013-ΦΕΚ 3091/Β/5.12.2013)

ΕΑΠ2003683/2016

Τροποποίηση της αριθ. 2/37345/0004/4.6.2010 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (Β' 784).


2/37345/0004/2010

Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.