Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΙΚΑ/Γ32/18/2014

Τύπος: Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:
Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας από 1 Ιουλίου 2014 (ΑΔΑ:673Π4691ΩΓ-ΞΔΛ)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Σ86/2/2010

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1/1/1993 και μετά. Υπολογισμός ποσού σύνταξης.


997346/2018

Μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/77, όπως ισχύει.(ΑΔΑ:7ΔΞΤ465ΧΠΙ-8ΥΒ)


οικ.7393/2021

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’  80).


ΙΚΑ/Σ40/30/2014

Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονέων με ανάπηρο τέκνο»

ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/5/642717/2016

«Άσκηση αυτοτελούς δραστηριότητας σε κράτος μέλος της Ε.Ε. , ΕΟΧ, Ελβετίας και συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον ΟΑΕΕ»(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9) (ΑΔΑ:76Ψ54691Ω3-Γ44)


ΙΚΑ/0/170/2012

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθ. 26 του Ν. 4075/2012, με τις οποίες προβλέπεται αλλαγή: α) στον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται σε τυφλούς συνταξιούχους λόγω γήρατος, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993 β) στο ποσοστό αναπηρίας των αμφοτεροπλεύρως ορφανών τέκνων γ) στις προϋποθέσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος σε περιπτώσεις ακρωτηριασμού.

ΙΚΑ/Γ32/7/2014

«Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.»(ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691ΩΓ-Δ7Ζ)

ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/303/2017

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης: ..Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, με δεδομένο ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση κανονισμού σύνταξης γήρατος του ανωτέρω υπαλλήλου, μη νομίμως εντέλλεται η επίμαχη δαπάνη αποζημίωσής του. Τούτο, καθόσον δεν έχει διαπιστωθεί ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης γήρατος και, κατ’ επέκταση, καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. Εξάλλου, η 4046/7.11.2016 απόφαση απονομής σύνταξης αναπηρίας στον φερόμενο ως δικαιούχο, για το χρονικό διάστημα από 28.9.2015 μέχρι 30.9.2018, δεν αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό για την καταβολή σε αυτόν της εντελλόμενης αποζημίωσης, καθόσον με την έκδοσή της δεν πιστοποιείται από τον αρμόδιο φορέα η συνδρομή των κατά τα ανωτέρω νομίμων προϋποθέσεων. (..)Κατόπιν αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.1/14/2018


Σ40/63/1129189/2018

Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.(ΑΔΑ:ΩΣΡΣ465ΧΠΙ-7ΒΞ)  ΕΓΚ/43/2018


109873/2022

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19».