Συνδρομητική Υπηρεσία. Για να έχετε πλήρη πρόσβαση στο mydocman.gr πρέπει να συνδεθείτε: Είσοδος

ΙΚΑ/Γ32/7/2014

Τύπος: Αποφάσεις

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: γ32/7/2014
«Νέα έντυπα αιτήσεων απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.»(ΑΔΑ: ΒΙΞΟ4691ΩΓ-Δ7Ζ)

Ιστορικό Αναθεωρήσεων (Πιλοτική Εφαρμογή)

Σχετικά Έγγραφα

ΙΚΑ/Σ40/120/2007

«Νέα διαδικασία χορήγησης προσωρινής σύνταξης λόγω γήρατος ή θανάτου. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 3607/2007.»


Τ01/652/1/2018

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου. Λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.(ΑΔΑ:6Β8Φ465ΧΠΙ-3Ξ2) (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


997346/2018

Μετατροπή σύνταξης λόγω αναπηρίας σε σύνταξη λόγω γήρατος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.612/77, όπως ισχύει.(ΑΔΑ:7ΔΞΤ465ΧΠΙ-8ΥΒ)


ΕΦΚΑ/Τ01/652/2/2018

Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.(ΑΔΑ:677Δ465ΧΠΙ-2ΩΧ)


ΙΚΑ/Π51/3/568/2009

«Διάρκεια αναπηρίας ασφ/νων που αιτούνται σύνταξης λόγω γήρατος με τις ευεργετικές διατάξεις του Ν. 612/1977»


389448/2023

Μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης επικουρικής σύνταξης λόγω αναπηρίας στη Δ’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων.


Σ40/63/1129189/2018

Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθ. 36 του ν. 4387/2016, σχετικά με τη συνταξιοδότηση των υποχρεωτικά παράλληλα ασφαλισμένων μέχρι 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες φορείς κύριας ασφάλισης ή στο Δημόσιο, λόγω άσκησης διαφορετικής επαγγελματικής δραστηριότητας. Β) Χορήγηση δεύτερης σύνταξης λόγω γήρατος ή λόγω αναπηρίας σε ασφαλισμένους που είχαν συνταξιοδοτηθεί μέχρι τις 12.5.2016.(ΑΔΑ:ΩΣΡΣ465ΧΠΙ-7ΒΞ)  ΕΓΚ/43/2018


ΕλΣυν.Κλ.Τμ.1/303/2017

Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης: ..Σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες σκέψεις, με δεδομένο ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση κανονισμού σύνταξης γήρατος του ανωτέρω υπαλλήλου, μη νομίμως εντέλλεται η επίμαχη δαπάνη αποζημίωσής του. Τούτο, καθόσον δεν έχει διαπιστωθεί ότι στο πρόσωπό του συντρέχουν οι προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης γήρατος και, κατ’ επέκταση, καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. Εξάλλου, η 4046/7.11.2016 απόφαση απονομής σύνταξης αναπηρίας στον φερόμενο ως δικαιούχο, για το χρονικό διάστημα από 28.9.2015 μέχρι 30.9.2018, δεν αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό για την καταβολή σε αυτόν της εντελλόμενης αποζημίωσης, καθόσον με την έκδοσή της δεν πιστοποιείται από τον αρμόδιο φορέα η συνδρομή των κατά τα ανωτέρω νομίμων προϋποθέσεων. (..)Κατόπιν αυτών, η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να θεωρηθεί.

ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣ/ΤΜ.1/14/2018


ΕλΣυν.Κλ.1/Πρακτικά-ΘΕΜΑ Δ/25η/2014

Αποζημιώσεις:το Κλιμάκιο πρέπει να αναβάλει την έκδοση οριστικής κρίσης μέχρι την έκδοση σχετικής κρίσης από την Ολομέλεια του Δικαστηρίου. Παράλληλα, και ενόψει ότι στο φάκελο της υπόθεσης δεν περιλαμβάνονται οριστικές αποφάσεις απονομής κύριας σύνταξης λόγω γήρατος στους ως άνω υπαλλήλους (..) με μέριμνα της Επιτρόπου στην 1η Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό …, προσκομισθούν αυτές. Αντίγραφο δε, του Πρακτικού αυτού πρέπει με επιμέλεια της Γραμματείας του Κλιμακίου να κοινοποιηθεί και στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο … - Γενικό Νοσοκομείο … «…» προς ενημέρωσή του.


ΙΚΑ/Σ40/21/2011

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις στο άρθ. 10 του ν. 3863/2010, σχετικά με την πλήρη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γυναικών με 4.500 ημέρες εργασίας, καθώς και με τη δυνατότητα απονομής σύνταξης με τις διατάξεις των μητέρων ανηλίκων τέκνων στις περιπτώσεις που το τέκνο δε βρίσκεται πλέον στη ζωή.»  ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-ΙΦ
ΣΧΕΤ: Οι εγκ. 57/10 και 77/10